Göteborgs universitet

Vad är aktionsforskning?

Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och därigenom förutsättningar för att förändra densamma. Utgångspunkten tas i den praktiska verksamheten. Aktionsforskning innefattar alltså en relation mellan tänkandet om och handlandet i praktiken. Centrala moment i aktionsforskningsarbetet är att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en aktion, följa processen systematiskt samt reflektera över vad som sker. Processen avslutas med någon form av dokumentation. Den kunskap om den egna praktiken, som man på så sätt får, utgör grund för ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete.

Genom att aktionsforskning innebär ett samarbete mellan forskare och praktiker kan man tala om att två kunskapsfält möts, fält som var för sig har utvecklat sin specifika kunskap och sina traditioner. I detta samarbete handlar det om att ta tillvara den kunskap och kompetens som finns, men också om att utmana såväl den vetenskapligt som den praktiskt grundade kunskapen och kompetensen.

Aktionsforskning genomförs i ett kollektivt sammanhang. För att skapa detta kollektiva sammanhang, kan man utgå från arbetslaget eller representanter för olika arbetslag som regelbundet möts för att diskutera det pågående förbättringsarbetet. Deltagarna i gruppen kan var och en ha ett eget fokus för sin aktionsforskning, men man kan också enas om något gemensamt förbättringsområde. Vid gruppträffarna diskuteras vad som sker. Utgångspunkten för dessa diskussioner utgörs av deltagarnas dagboksanteckningar. Det är viktigt att alla får komma till tals och kan göra sin röst hörd.

I kurssammanhang handleds gruppen av en forskare. Det har visat sig betydelsefullt att någon utifrån handleder gruppen för att rikta diskussionerna mot ett specifikt innehåll och reflektion över detta.

Vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) kurser och uppdragsutbildningar i aktionsforskning med syfte att ge deltagarna tillgång till ett aktionsforskande sätt att arbeta och tänka, när det gäller utveckling och förbättring av den egna verksamheten.

Aktionsforskning kan beskrivas som en spiral där de olika delarna hakar i varandra i en pågående process. Denna process kan delas upp i ett antal moment som vart och ett beskrivs utförligt under nedanstående länkar.Det är dock viktigt att understryka att aktionsforskning inte kan reduceras till en teknisk metod.

Text: Karin Rönnerman

Introduktion till aktionsforskning

Navigate to video: Samtal om aktionsforskning - en orientering
Video (https://www.youtube.com/watch?v=zm6WZTHEaNA&t=11s)
Samtal om aktionsforskning - en orientering
Navigate to video: Samtal om aktionsforskning - verktyg och metoder
Video (https://www.youtube.com/watch?v=1TOuCySZXPk&t=1436s)
Samtal om aktionsforskning - verktyg och metoder
Navigate to video: Samtal om aktionsforskning - möjligheter och utmaningar
Video (https://www.youtube.com/watch?v=l1QgpttC9ig&t=64s)
Samtal om aktionsforskning - möjligheter och utmaningar
Navigate to video: Samtal om aktionsforskning - en nordisk dimension
Video (https://www.youtube.com/watch?v=anIJ5pGU850)
Samtal om aktionsforskning - en nordisk dimension