Göteborgs universitet

GOLD

Gothenburg Educational Longitudinal Database

Den 1 april år 2001 genomfördes en lagändring som gör det möjligt för SCB att bevara identifikationsnyckeln för individer i databaser som eljest är avidentifierade. Detta gör det möjligt för forskare att arbeta med omfattande individdatabaser utan att detta innebär hot mot den individuella integriteten, samtidigt som det är möjligt att påföra ytterligare uppgifter från uppföljningsundersökningar. I enlighet med detta regelverk har en databas konstruerats av SCB, vilken är möjlig att uppdatera.

Data har inköpts från SCB och en del andra källor (framförallt från Centrala Studiestödsnämnden, Pliktverkat, Riksarkivet, och Verket för Högskoleservice), vilka lagts samman och avidentifierats av SCB. Data har sedan lagts upp och dokumenterats inom en stor databas, som i sin tur består av ett antal länkade databaser, upplagda antingen som rektangulära filer inom SPSS-systemet eller som relationsdatabaser inom SQL-systemet.

Databasen har lagts samman med stickprovsbaserade data från de kohortsekventiella longitudinella undersökningar som genomförts vid Göteborgsinstitutionen sedan år 1961, med start inom det av Kjell Härnqvist initierade Individualstatistiskprojektet, vilket går under benämningen UGU (Utvärdering Genom Uppföljning). Denna sammanlagda databas (Gothenburg Educational Longitudinal Database, GOLD), ger möjligheter att undersöka en mycket stor mängd frågeställningar inom pedagogik och andra samhällsvetenskapliga fält på ett ur internationellt perspektiv unikt sätt.

Huvudsakliga variabelkategorier:


Databasen består av samtliga individer födda 1972 – 2004. De huvudsakliga variabelkategorierna är:

Befolkningsstatistik: Kön, födelseår, medborgarskap, födelseland för barn, föräldrar, och boföräldrar; in- och utvandring för barn, föräldrar, boföräldrar; medborgarbyte för barn, föräldrar, och boföräldrar; utbildning och yrke för föräldrar och boföräldrar; samt gemensam familjeyrkeskod.

Arbetsmarknadsstatistik: För individerna födda 72-95 finns uppgifter om sysselsättningsstatus, branschtillhörighet, kontant bruttolön, om arbetsplatsen är belägen i hemkommunen eller ej, uppgift om utbildning och aktivitet i de fall individen ej varit sysselsatt. För föräldrarna finns uppgift om utbildning det år barnet fyller 16 år.
    
Skolstatistik: Avgångsbetyg från grundskolan. Uppgifter avseende ansökningar till gymnasieutbildningar: val till utbildningar, tidigare utbildning, meritvärde/medelbetyg från grundskolan eller annan likvärdig utbildning, uppgift om behörighet till den sökta utbildningen samt uppgift om vilket alternativ man antagits till. Uppgifter om avslutad gymnasieutbildning: avgångsår, linje/program och betyg/poäng i samtliga ämnen/kurser.

Komvuxregistret: Från detta register finns uppgifter om de individer som registrerats på komvux, nivå på studierna (grundskola/gymnasium), ämneskurs, antal undervisningstimmar, om individen gjort avbrott i studierna, avslutad kurs. Från och med hösten 1997 finns också uppgift om betyg på vissa kurser.

Högskoleprovet: Samtliga provtillfällen från våren 1989, med data på uppgiftsnivå för samtliga delprov, poäng per delprov samt totalpoäng, normerad provpoäng och ort för provtagning.

Militära inskrivningsuppgifter: Råpoäng och standardpoäng för inskrivningsproven, uppgift om och nivå på befattning, befälslämplighet och psykisk funktionsförmåga.

Ansökan till högskoleutbildning: Individernas samtliga sökalternativ och vilken termin ansökan avser; urvalsgrupp, uppgift om behörighet, eventuell reservplats, arbetslivserfarenhet, individuell prövning, utbildningsbakgrund, provresultat, sökvärde för betyg från gymnasium/komvux/folkhögskola/utländsk utbildning och uppgifter om behörighets/tilläggs/utbyteskomplettering av gymnasiebetyg.

Universitets- och högskoleregistret: Registreringar terminsvis på program, lokala program, och fristående kurser; studietakt, poängomfattning, första gången registrerad i högskolan respektive på program. Examen från högskola och poäng i examen. Avklarade poäng, ackumulerade poäng på kursen, högskola, ämneskurs/program, utbildningsområde samt inriktning på lokalt program.

Uppgifter om studier och studiestöd: Från Centrala studiestödsnämnden finns uppgifter angående studiestöd avseende utbildning i Sverige liksom även utländsk utbildning. Beviljat studiestöd, sökt maxbelopp, land, skolkod, linjenummer, omfattning, reduceringsgrund och beviljade lån. Utbetalningsuppgifter, termin, land, linje, reduceringsgrund, utbetalt bidrag och utbetalda lån.