Länkstig

Maria Solevid

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B548
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Maria Solevid

Presentation

Jag är docent i statsvetenskap och arbetar som universitetslektor och vice prefekt med utbildningsansvar vid Statsvetenskapliga institutionen. Jag bedriver min huvudsakliga forskning inom svenska Valforskningsprogrammet och ingår i forskningsgruppen Gothenburg Research Group on Elections, Public Opinion, and Political Behavior (GEPOP). Jag är också en av skribenterna på den statsvetenskapliga bloggen Politologerna.

År 2009 erhöll jag min doktorsexamen från Göteborgs universitet med avhandlingen ”Voices from the Welfare State. Dissatisfaction and Political Action in Sweden”. Avhandlingen undersöker sambandet mellan välfärdsmissnöje och politiskt deltagande och hur erfarenhet av olika välfärdsinstitutioner som skola, vård och äldreomsorg, påverkar detta samband.

Forskningsintresse

Mina huvudsakliga forskningsintressen är politiskt beteende, väljarbeteende politisk opinion och politisk psykologi. Min forskning fokuserar på valdeltagande och politiskt deltagande utöver val, politiskt förtroende, mellanmänsklig tillit och politiska åsikter relaterade till vänster-högerideologi och GAL/TAN-skalan. Jag har ett stort intresse för hur kontexten individer befinner sig i, som familj, nätverk och grannskap, påverkar politiskt beteende och tillit. Jag är också intresserad av mekanismerna som leder till att politiskt deltagande är ojämlikt fördelat mellan olika grupper av medborgare. Jag har även ett stort intresse för metodfrågor i enkätundersökningar.

Nuvarande forskning

Min huvudsakliga forskning sker för närvarande inom svenska Valforskningsprogrammet inom vilket jag bland annat studerar svenska väljares uppfattningar av genomförandet av de allmänna valen 2022. Jag är också knuten till Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap inom vilket jag huvudsakligen forskar om hur kapabilitet och välmående påverkar politiskt deltagande bland äldre personer.

Jag har tidigare bedrivit forskning i projektet "Orons politik" som handlar om varför det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller oro samt vilka konsekvenser oro får för medborgares politiska beteende. I en uppföljande studie har vi också studerat skillnader efter kön och könsidentitet i ideologi och politiska sakfrågor relaterade till GAL/TAN-skalan.

Inom ramen för ett tidigare uppdrag som undersökningsledare på SOM-institutet ledde jag 2014 SOM-undersökningen till utlandssvenskar och 2016-2017 den lokala SOM-undersökningen i Göteborg. Inom ramen för de här undersökningarna har jag särskilt intresserat mig för hur politiskt intresse och politiskt engagemang ser ut bland utlandssvenskar och vilka likheter och skillnader som finns med personer boendes i Sverige samt politisk opinion, förtroende och deltagande i Göteborg. Det senare finns publicerat i boken Hög tid för Göteborg.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen inom Masterprogrammet i statsvetenskap. Sedan 2007 är jag kursansvarig och lärare på kursen ”Applied Statistical Analysis” (SF2321). Jag är uppsatsexaminator på kandidat- och masternivå i statsvetenskap och jag handleder uppsatser på båda nivåerna inom mina intresseområden.

Jag genomför också regelbundet externa föreläsningar om svenskt väljarbeteende, valdeltagande, samhällsoro och lokal demokrati.