Länkstig

Maria Solevid

Universitetslektor

Statsvetenskapliga
institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B548
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Maria Solevid

Presentation

Jag är docent i statsvetenskap och arbetar som universitetslektor och vice prefekt med utbildningsansvar vid Statsvetenskapliga institutionen. Jag bedriver min huvudsakliga forskning inom Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap och svenska Valforskningsprogrammet. Jag är också en av skribenterna på den statsvetenskapliga bloggen Politologerna. Jag har tidigare också arbetat som undersökningsledare vid SOM-institutet (www.som.gu.se).

År 2009 erhöll jag min doktorsexamen från Göteborgs universitet med avhandlingen ”Voices from the Welfare State. Dissatisfaction and Political Action in Sweden”. Avhandlingen undersöker sambandet mellan välfärdsmissnöje och politiskt deltagande och hur erfarenhet av olika välfärdsinstitutioner som skola, vård och äldreomsorg, påverkar detta samband.

Forskningsintresse

Mina huvudsakliga forskningsintressen är politiskt beteende, politisk opinion och politisk psykologi. Min forskning fokuserar på politiskt deltagande, både valdeltagande och deltagande utöver val samt förklaring till och konsekvenser av samhällsoro. Jag har ett allmänt intresse av hur uppfattningar av politik, till exempel missnöje i sakfrågor, uppfattningar om korruption och samhällsoro, påverkar medborgarnas politiska engagemang. Jag är också intresserad av mekanismerna som leder till att politiskt deltagande är ojämlikt fördelat mellan medborgare samt mer specifikt vilka mekanismer i livssituationen som bidrar till att hindra eller mobiliera äldre personers politiska intresse till engagemang och deltagande. Jag har även ett stort intresse för metodfrågor i enkätundersökningar.

Nuvarande forskning

Min huvudsakliga forskning sker för närvarande inom ramen för AgeCap och mer specifikt forskar jag om hur kapabilitet påverkar politiskt deltagande bland äldre personer. Jag har tidigare bedrivit forskning i projektet "Orons politik" (projektledare Lena Wängnerud) som handlar om varför det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller oro, samt vilka konsekvenser oro får för medborgares politiska beteende.

Inom ramen för mitt tidigare uppdrag på SOM-institutet ledde jag 2014 SOM-undersökningen till utlandssvenskar och 2016-2017 den lokala SOM-undersökningen i Göteborg. Inom ramen för de här tre undersökningarna har jag särskilt intresserat mig för hur politiskt intresse och politiskt engagemang ser ut bland utlandssvenskar och vilka likheter och skillnader som finns med personer boendes i Sverige samt politisk opinion, förtroende och deltagande i Göteborg.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen inom Masterprogrammet i statsvetenskap. Sedan 2007 är jag kursansvarig för kursen ”Applied Statistical Analysis” (SF2321). Jag är uppsatsexaminator på kandidatnivå och jag handleder uppsatser på kandidat- respektive masternivå inom mina intresseområden.