Göteborgs universitet

Philosophy in Other Words

Philosophy in Other Words (POW) är ett tvärvetenskapligt nätverk för nordiska forskare som undersöker kvinnors filosofiska verksamhet under tidigmodern tid. Mer information om nätverket finns på den engelska versionen av sidan, klicka på "International website" här ovan för att komma dit.

Under tidigmodern tid (ca 1450–1800) engagerade sig en lång rad kvinnor i att formulera, skapa och sprida filosofi. Etiska, politiska, metafysiska, pedagogiska och naturvetenskapliga frågor bearbetades i olika former. Inte bara som författare, utan också som tryckare, publicister och redaktörer utgjorde kvinnor en viktig del i tidigmoderna offentligheter. De skapade begrepp, konstruerade teorier och kritiserade eller utvecklade sina manliga kollegors arbeten. Men någonstans på vägen skrevs dessa kvinnliga intellektuella ut ur historien. Även de som var välkända under sin tid är ofta mer eller mindre okända idag.

Forskningsnätverket ”Filosofi med andra ord” (Philosophy in Other Words, POW) strävar efter att ändra på detta. Vi är ett tvärvetenskapligt nätverk för nordiska forskare som undersöker olika aspekter av kvinnors filosofiska verksamhet under tidigmodern tid. Arbetet med att återfinna, re-centrera och omformulera kvinnors bidrag hakar även in i och sätter skärpan på historiografiska frågor. Nätverket utgör en plattform för kontaktskapande, erfarenhetsutbyte och stöd, med syfte att stärka nordisk forskning inom fältet.

Vi välkomnar forskare som arbetar med numera kanoniserade kvinnliga tänkare såväl som forskare som studerar ännu outforskade författarskap och texter. Nya sätt att gripa sig an dessa kvinnors historier är av intresse inom nätverket. Vi utgår från ett vidgat filosofibegrepp och även undersökningar av det intellektuella livets materiella och sociala förutsättningar välkomnas.

Nätverksnamnet ”Filosofi med andra ord” (POW) anspelar på många tidigmoderna kvinnors val att presentera filosofiska frågor i förklädd form eller arbeta i format som inte direkt igenkänns som filosofi – som poesi, romaner eller dramatik, dagböcker, tidningar eller tidskrifter. Liksom dessa kvinnor vill vi gärna uppmuntra nytänkande kring vilka genrer, former och uttryckssätt som kan räknas som filosofi.

Samarbeten

POW samlar för närvarande forskare från Sverige (Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet), Norge (Universitetet i Oslo, Tromsø universitet) Danmark (Københavns universitet, Roskilde universitet) och Finland (Jyväskylä universitet). Nätverket välkomnar forskare från andra lärosäten. Kontakta oss.