Länkstig

Cecilia Rosengren

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C641
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Cecilia Rosengren

Forskning

Keywords: Tidigmodern idé- och vetenskapshistoria; kvinnliga naturfilosofer; naturfilosofi och klimathistoria; press- och offentlighetshistoria; barocken och upplysningen; genus och kanon.

Pågående forskningsprojekt:

Forskningsnätverk:

Mitt intresse för tidigmodern naturfilosofi har lett mig till tidigmoderna kvinnliga naturfilosofers ingrepp i filosofiska och vetenskapliga debatter, och hur vi kan förstå deras interventioner och strategier för erkännande, som om i boken Conway – Naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv (2009). Jag har också publicerat artiklar om Anne Conway, Emelie du Châtelet och Margaret Cavendish – senast om Cavendish: “Suppose a man be in a deep contemplative study” Margaret Cavendish, Descartes’ Cogito and the Freedom of Thought" (2023) och "Kvinnors politiska tänkande i äldre tider: Exemplet Margaret Cavendish och offentligheten" (2023).

De alternativa sätt att förstå naturen på, som många kvinnliga naturfilosofer representerade utforskas vidare i forskning om natur och klimat i tidigmodern tid, inte minst i norra Europa. Se projektet Freezing cold (finansierat av VR), "The wilderness of Allaert van Everdingen. Experience and representation of the north in the age of the baroque" (2020) och "Touching the Cold in the Little Ice Age – Reason and Fancy in Robert Boyle’s and Margaret Cavendish’s Writings on Northern Cold" (2023).

Min avhandling Tidevarvets bättre genius. Föreställningar om offentlighet och publicitet i Karl Johanstidens Sverige (1999) undersökte svensk offentlighetshistoria under första hälften av 1800-talet, ett tema som jag har fortsatt att undersöka under årens lopp. Till boken om 1766 års tryckfrihetsförordning och dess historia, utgiven av Sveriges Riksdag inför 250-årsjubileet 2016, skrev jag ett kapitel om det stora bråket om offentlighet vid 1800-års riksdag. Inom ramen för projektet Making Enlightenment happen (finansierat av VR) studerar jag kvinnors intellektuella bidrag till upplysningstidens Göteborg.

Jag har varit gästforskare vid Centre Alexandre Koyré, École des hautes études en sciences sociales (EHESS) i Paris, Frankrike (läråret 2002-2003); Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), Stellenbosch, Sydafrika (vårterminen 2015); Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (höstterminen 2018). 2007-2011 ingick jag i redaktionskommittén för Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. 2018–2023 var jag ordförande för det svenska forskningsnätverket Barockakademien. Aktiv i arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet vid Göteborgs universitet.

Undervisning

I januari 2008 anställdes jag som universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, efter fyra år som biträdande universitetslektor. Jag har undervisat i ämnet sedan doktorandtiden vid både Göteborgs universitet och andra lärosäten. Min undervisning omfattar allmän idéhistoria från antiken till våra dagar, dock med fokus på filosofihistoria, politisk idéhistoria samt estetikens idéhistoria. Jag handleder doktorander och undervisar inom forskarutbildningen.

Under höstterminen 2011 var jag lärare vid Williams College i Massachusetts, USA, inom ramen för STINT:s program Excellence in Teaching.

Administration

Under åren 2003–2006 verkade jag som studierektor för idé- och lärdomshistoria vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori. Från januari 2009 till juni 2011 var jag ställföreträdande prefekt och viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Vårterminen 2012 verkade jag som viceprefekt för forskarutbildning. Från juli 2012 till juli 2018 hade jag uppdraget som prefekt för institutionen. 2018–2023 var jag ordförande för ämneskollegiet i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.