Länkstig

Cecilia Rosengren

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J663
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Cecilia Rosengren

Forskning

Mina forskning kretsar kring offentlighetshistoria, tidigmodern filosofi- och kulturhistoria, historiografiska problem, genus och miljöhistoria. Jag har bland annat skrivit om tidigmoderna kvinnliga naturfilosofers ingrepp i sin tids filosofiska och vetenskapliga debatter, och hur vi kan förstå deras interventioner och självframställningar. Inom forskningsprojektet Form och innehåll, konst och teknik. Ett möte mellan begreppshistorien och designpraktiken (Riksbankens Jubileumsfond 2001–2004) fick jag möjlighet att fördjupa mig i studiet av kvinnors filosoferande i 1600-talets England, vilket resulterade i boken Conway – Naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv (2009) samt ett antal artiklar om Margaret Cavendish och Anne Conway. Pågående forskning inom området: (1) Margaret Cavendishs retoriska strategier i bland annat boken Orations of divers sorts (1662), en undersökning som också syftar till att omvärdera de politiska idéernas historia; (2) lidande och lycka i ett antal tidigmoderna kvinnliga författares och filosofiers verk – bland andra Margaret Cavendish, Anne Conway och Emelie du Châtelet; (3) tidigmoderna erfarenheter av och föreställningar om kyla, snö och is, med fokus på nordisk kyla.

1999 disputerade jag på avhandlingen Tidevarvets bättre genius. Föreställningar om offentlighet och publicitet i Karl Johanstidens Sverige. Avhandlingens problematisering kring svensk offentlighetshistoria och politisk kommunikation har vidareutvecklats, först i en kortare studie om Säpos årliga verksamhetsberättelser och sedan i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet En dynasti blir till. Medier, makt och myter kring Karl XIV Johan (Riksbankens Jubileumsfond 2004-2007). Inom ramen för detta projekt studerade jag för den nya dynastin Bernadotte viktiga publicistiska legitimeringsstrategier, men också den oppositionella pressens förhållningssätt till monarkin och kungahuset. Se Scripts of Kingship. Essays on Bernadotte and Dynastic Formation in the Age of Revolution (2009) och En dynasti blir till. Medier, myter och makt kring Karl XIV Johan och familjen Bernadotte (2010). Till boken om 1766 års tryckfrihetsförordning och dess historia, utgiven av Sveriges Riksdag inför 250-årsjubileet 2016, skrev jag ett kapitel om det stora bråket om offentlighet vid 1800-års riksdag.

Jag har varit gästforskare vid Centre Alexandre Koyré, École des hautes études en sciences sociales (EHESS) i Paris, Frankrike (läråret 2002-2003); Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), Stellenbosch, Sydafrika (vårterminen 2015); Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (höstterminen 2018). 2007-2011 ingick jag i redaktionskommittén för Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Från och med 2018 är jag ordförande för det svenska forskningsnätverket Barockakademien. Aktiv i arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet vid Göteborgs universitet.

Undervisning

I januari 2008 anställdes jag som universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, efter fyra år som biträdande universitetslektor. Jag har undervisat i ämnet sedan doktorandtiden vid både Göteborgs universitet och andra lärosäten. Min undervisning omfattar allmän idéhistoria från antiken till våra dagar, dock med fokus på filosofihistoria, politisk idéhistoria samt estetikens idéhistoria. Jag handleder doktorander och undervisar inom forskarutbildningen.

Under höstterminen 2011 var jag lärare vid Williams College i Massachusetts, USA, inom ramen för STINT:s program Excellence in Teaching.

Administration

Under åren 2003–2006 verkade jag som studierektor för idé- och lärdomshistoria vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori. Från januari 2009 till juni 2011 var jag ställföreträdande prefekt och viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Vårterminen 2012 verkade jag som viceprefekt för forskarutbildning. Från juli 2012 till juli 2018 hade jag uppdraget som prefekt för institutionen. För närvarande är jag ordförande för ämneskollegiet i idé- och lärdomshistoria.