Göteborgs universitet
Bild
.

NOMACULTURE

Nomaculture var ett interdisciplinärt forskningsprojekt som utvecklade strategier för etablering av ett hållbart svenskt, marint vattenbruk.

Kort om NOMACULTURE

I NOMACULTURE deltog forskare inom biologi, teknik, livsmedelsvetenskap, livscykelanalys (LCA) och ekonomi för att transdisciplinärt anta flera av nyckelutmaningarna vid etablering av marint vattenbruk:

  • att minska beroendet av fiskolja och fiskmjöl i fodret,
  • att utveckla kvalitetsfoder för marina larver
  • att minska utsläppen av näringsämnen till havet
  • att verka för ett helhetsperspektiv på hållbart vattenbruk som även inbegriper socioekonomiska aspekter
  • att erbjuda kunskapsbaserad information och utbildning till allmänhet och avnämare

Nomaculture omfattade utöver forskare även västsvenska samhällsaktörer och privata intressenter som stöder projektets mål att skapa modellsystem för marin odling och affärsplaner för utveckling av foderföretag, för att säkerställa utveckling av ett bärkraftigt vattenbruk i samklang med omgivande samhälle.

NOMACULTURE årsrapport

Årsrapport (PDF)

Desk-top studie: Vattenbruk och energianvändning

Desk-top studie (PDF)

NOMACULTURE var ett delprojekt inom forskningsprogrammet AquaAgri. Det övergripande målet för NOMACULTURE var att ge en vetenskapligt baserad kunskapsbas för lokalt anpassad, resurseffektiv marin matproduktion där moderna recirkulerande odlingssystem kombineras med hållbara foder. Resultaten kan nyttiggöras i samhället och bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning och utveckling av ett resurssnålt vattenbruk - även i andra delar av världen.

NOMACULTURE vill föra en aktiv dialog med berörda samhällsintressenter och branscher på lokal och regional nivå om möjligheter och metoder för att starta upp och vidareutveckla en bärkraftig foderproduktion och marint vattenbruk. Detta med syfte att bidra till nya, året-runt-arbetstillfällen, motverkande av avbefolkning och levande kustbygder. Detta gäller särskilt de kustområden där fiske traditionellt sett har varit en grundläggande inkomstkälla och kulturell identitet.

Forskningen inom NOMACULTURE syftade till att uppnå en miljövänlig och resurseffektiv småskalig, lokal produktion av fläckig havskatt och hummer, vattenbruksprodukter som har högt marknadsvärde, genom att utveckla nya foder baserade på hållbara råvaror från musslor och outnyttjade biprodukter från sill och skaldjur, samt genom att utveckla system för användande av recirkulerande akvakultursystem (RAS) med minimala utsläpp.

Effekter av födan och temperatur på djurens tillväxt, foder-utnyttjande, välfärd och produktens kvalitet (näringsmässiga och sensoriska egenskaper) analyserades. LCA applicerades för att räkna på och jämföra lokal och global miljöpåverkan. Marknadsanalyser och affärsplaner har gjorts. Pilotodlingar anlades, där forskning, innovation, utbildning och samverkan mellan forskare och branschen kan äga rum.

I programmet ingick fem olika delprojekt med det gemensamma syftet att utveckla framtidens mat på nya och långsiktigt hållbara sätt. Läs mer om den spännande forskningen i AquaAgri Magasin!