Göteborgs universitet
Länkstig

NOMACULTURE - Populärvetenskap

Forskning kring utveckling av marint vattenbruk - tvärvetenskap i praktiken.

Efterfrågan på sjömat ökar, och en allt större andel av fisken och skaldjuren på våra tallrikar kommer från vattenbruket. Den svenska, inhemska produktionen av odlad sjömat är dock liten, trots goda förutsättningar med t ex en lång kuststräcka. Här finns såväl en outvecklad potential som ett behov att utveckla en långsiktigt bärkraftig näring som kan komma samhället till nytta i flera led - från producent till konsument. En förutsättning för etablering av ett svensk marint vattenbruk är att etisk, ekonomisk och ekologisk hållbarhet genomsyrar utvecklingen - att vi gör rätt redan från början!

De viktigaste utmaningarna är att komma ifrån beroendet av fiskmjöl och fiskolja som foderbas, samt att minska läckage av näring till omgivande vatten. NOMACULTURE syftade till att skapa en vetenskaplig grund för utveckling av marint vattenbruk på den svenska västkusten, med ett helhetsperspektiv på långsiktig hållbarhet och lokala förhållanden. Två arter var i fokus: fläckig havskatt och hummer. De är välkända produkter med högt marknadsvärde och anses ha utmärkta odlingsegenskaper. Projektet samlade unik tvärvetenskaplig kompetens inom biologi, teknologi, ekonomi samt livscykelanalys för att nå syftet.

Den viktiga foderfrågan är en central del av projektet. Vi studerade hur blåmusslor och hittills underutnyttjade biprodukter från marin fisk och skaldjur, med hjälp av ny teknologi, kan användas som bas i fodren. De nya marina råvarorna är mycket lika eller identiska med det som havskatten och hummern äter naturligt och användning av dessa foder syftar till att ge en så effektiv tillväxt och samtidigt en så god hälsa och välfärd som möjligt. Detta kan ge en högre avkastning på mindre mängd foder, lägre beroende av kommersiella fiskfoder, mindre utsläpp av närsalter och därmed mindre belastning på miljön. Mjuka foder, som liknar den naturliga födan mer än de torra, pelletsformade kommersiella fodren gör, kommer att testas. Mjuka foder är särskilt värdefullt vid matning av larverna, som generellt har svårt att acceptera pellets. Larvstadiet utgör därför ofta en flaskhals vid uppfödning av marina djur, och NOMACULTURE vill lösa detta genom att utveckla skräddarsydda mjukfoder som ger god aptit, tillväxt, hälsa och överlevnad.

När havskatten och hummern når slaktstorlek ska NOMACULTURE säkerställa att kvaliteten på slutprodukten, med avseende på innehåll av viktiga näringsämnen (t ex fettsyrorna omega-3) och sensoriska egenskaper, är minst lika hög som vid odling med traditionellt foder. Detta är viktigt för att garantera en attraktiv och hälsosam produkt för konsumenten. Projektet kommer anta utmaningen att minska utsläpp genom att vidareutveckla recirkulerande akvakultursystem (så kallade RAS) samt multitrofa, dvs där flera organismer verkar tillsammans, system. NOMACULTURE ska studera effekten av att odla blåmusslor i anslutning till landbaserade havskatt- och hummerodlingar. Blåmusslorna filtrerar vattnet och utnyttjar de utsläppta närsalterna för sin egen tillväxt.

Livscykelanalyser kommer sedan att användas för att räkna ut miljöpåverkan genom hela produktionskedjan, både lokalt och globalt, för att kunna optimera miljövinsten. De socioekonomiska aspekterna för en bärkraftig, framtida utveckling av vattenbruksnäringen i Västsverige ska studeras genom marknadsanalyser och affärsplaner. Kvalitetskontroller ska utföras så att marknadsföringen kan nischas mot en ekologisk certifiering av produkterna.

Marknadsanalyser och affärsplaner kommer att göras. Testodlingar kommer att anläggas där forskning, innovation, utbildning och samverkan mellan forskare och branschen kan äga rum.

NOMACULTURE omfattar även västsvenska samhällsaktörer och privata intressenter som stödjer projektets mål att skapa modellsystem för marin odling och affärsplaner för foderföretag. Detta säkerställer en utveckling av ett bärkraftigt vattenbruk i samklang med samhället.