Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Kompetensutveckling: Flerspråkighet och svenska som andraspråk

Institutionen för svenska språket erbjuder kompetensutveckling i flerspråkighet och svenska som andraspråk. Kurserna riktar sig i första hand till lärare, pedagoger och skolledare på olika stadier och i olika skolformer. Ta reda på inom vilka områden vi erbjuder kompetensutveckling och kontakta oss redan idag.

Områden där vi erbjuder kompetensutveckling

Vi kan erbjuda kompetensutveckling för lärare, pedagoger och skolledare på olika stadier och i olika skolformer inom följande områden:

  • Flerspråkiga elevers andraspråks- och kunskapsutveckling från förskolan till vuxenutbildning
  • Bedömning och utvärdering av flerspråkiga elevers andraspråks- och kunskapsutveckling
  • Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i olika skolämnen
  • Vuxenundervisning i ett andraspråksperspektiv
  • Processledare för språk- och kunskapsutvecklande undervisning
  • Genrepedagogisk undervisning
  • Andraspråksutveckling
  • Ordförråd och ordinlärning ur ett andraspråksperspektiv

Anpassade lösningar

Vi kan erbjuda flera olika anpassade lösningar, till exempel föreläsningar, workshops, seminarier och även poänggivande kurser. Våra utbildningar kan med fördel ingå i ett lokalt kompetensutvecklingsprogram.

Lärare, skolledare och utbildningsanordnare

Vi riktar den aktuella utbildningen till lärare, skolledare och utbildningsanordnare på alla nivåer i det svenska skolväsendet. Uppdragsutbildningen kan efter överenskommelse förläggas till lämplig lokal i den egna skolan/stadsdelen/kommunen. Den kan även genomföras på distans eller på Göteborgs universitet.

Poänggivande kurser

Undervisningen för en poänggivande kurs kan förslagsvis löpa över en eller två terminer och ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Examinationen kan lämpligen genomföras i form av uppgifter som knyts till den egna verksamheten i skolan.