Göteborgs universitet
Bild
Hav och himmel
Foto: Skolverket

Samverkan för bästa skola

Skolverket stödjer utvalda skolor och förskolor att utvecklas utifrån sina egna behov. Det ligger ett stort värde i att erbjuda insatser anpassade för olika ”nivåer” i skolorganiationen. Den gemensamma grunden för samtliga insatser ger goda möjligheter för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan utbildare och för möjligheten att gemensamt utveckla insatserna och arbetet inom SBS. Insatserna avser att stödja skolorna att utveckla redskap för att bedriva förbättringsarbeten i sin verksamhet som berör samtliga nivåer i den lokala skolorganisationen, från skolledningen till undervisningen i klassrummet.

Samverkan för bästa skola innebär att Skolverket väljer ut och erbjuder stöd till huvudmän vars skolor har låga kunskapsresultat och som bedöms ha svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand samt till förskolor med svåra förutsättningar.

Syftet med stödet är att:

Höja kunskapsresultaten i skolan

Öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Öka likvärdigheten inom och mellan skol- och förskoleenheter.

Insatserna ska stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen i enlighet med uppdragets syfte

Vid Göteborgs universitet har organisationen för SBS lagts under Rektorsutbildningen som är förlagd till Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Med utgångspunkt i kunskap om skolförbättring och skolledarskap, samt i de kompetenser som finns knutna till Rektorsutbildningen, har ett ”paket” av insatser tagits fram som utgår från nedanstående fem punkter. För att framgångsrik skolförbättring ska komma igång är det nödvändigt att

  • den lokala skolorganisationen står i centrum för förbättringsinsatserna,
  • kartläggning sker av den lokala skolorganisationens ’läge’ innan åtgärder genomförs,
  • skoluppdraget och målen för förbättringsarbetet görs tydliga och omfattas av samtliga i skolorganisationen,
  • förbättringsaktiviteter planeras i långsiktiga processer,
  • lärare och elever ges olika aktörsroller (samtalsledare, förändringsagent, responskamrat etc.) för att ansvara för att genomföra planerade aktiviteter