Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Rektorsprogrammets olika delar

Dialogkonferenser, aktionsforskning, professionshandledning och skrivstrimma är genomgripande arbetsformer i utbildningen vid Göteborgs universitet.

Dialogkonferenser

Arbetsformerna under utbildningsdagarna tar utgångspunkt i den demokratiska dialogen, så som den praktiskt utformats i dialogkonferenser.

Dialogkonferensen är ett forum där deltagare lär av och tillsammans med varandra. Deltagarna engageras i kontinuerliga dialoger och ges på så vis möjlighet att utveckla både sitt eget lärande och den egna praktiken.

En dialogkonferens delas in i fyra olika pass eller rum:

Bild
Dialogkonferens delas in i fyra olikfärgade rum; teori, modeller, redogörelser och presentationer
Dialogkonferensens fyra rum
 • I det gröna rummet presenteras teorier, begrepp och modeller i helgrupp. Generaliseringar fokuseras och ett gemensamt språk eftersträvas.
 • I det gula rummet presenterar någon/några av deltagarna eller någon representant från någon verksamhet exempel från pågående praktik.
 • I det röda dialogrummet kopplas teorier, begrepp och modeller från teorirummet samman med egen praktik.
 • I det blå dialogrummet diskuteras egna praktiker och erfarenheter.
   

  Under internatdagarna möts man utifrån dessa principer i olika grupperingar.

Aktionsforskning

Aktionsforskning är en modell för systematiskt kvalitetsarbete. Det är en process som startar förbättringsbehov i den egna praktiken och syftar till att systematiskt utveckla denna.

Under utbildningen genomförs ett förbättringsarbete i verksamheten med utgångspunkt i den egna praktiken som skolledare. Under första året genomförs en kartläggning inom ett identifierat förbättringsområde. Utifrån denna kartläggning planeras och genomförs aktioner som följs upp under det andra året. Under utbildningens tredje år utvecklas förbättringsarbetet vidare och analyseras utifrån ett ledarskapsperspektiv. Förbättringsarbetet planeras och genomförs med aktionsforskning som grund.

Bild
Aktionsforskningsspiralen visar på hur utvecklingsarbete kan ses som en pågående spiral
Aktionsforskningsspiralen (Christina Löfving, Lärare som leder sina kollegor, 2018)

  Professionshandledning

  Verksamhetsutvecklande professionshandledning är ett kontinuerligt inslag under utbildningen. Den kommer att ges under utbildningsdagarna och mellan dessa som digitala möten. Professionshandledningen leds av rektorsutbildare/professionshandledare.

  Enligt Skolverket ska professionshandledningen inom Rektorsprogrammet vara verksamhetsutvecklande, ta sin utgångspunkt i deltagarnas egen praktik och syfta till att:

  ”… fördjupa och konkretisera lärandet bland annat genom att deltagarna ges möjlighet att reflektera över, och i sin verksamhet pröva, ledarhandlingar och få återkoppling på dessa.
  Teorier och begrepp som behandlas i Rektorsprogrammets olika kurser fungerar som raster utifrån vilka deltagarnas frågeställningar och dilemman prövas och fördjupas. Handledningsgruppens reflektioner och erfarenheter bidrar till att berika deltagarnas kunskap, ledarskap och förmåga att utveckla den egna verksamheten.”

  Utgångspunkt för professionshandledningen är en handledningsmodell, kollegahandledning, utvecklad av Handal och Lauvås (1997), där konkreta situationer i den egna praktiken fokuseras och det blir möjligt för förskolechefer och rektorer att utveckla sina ledarhandlingar. Genom en strukturerad samtalsform skapas förutsättningar för var och en att reflektera över sin egen yrkesteori vilket i sin tur ger upphov till utveckling av den egna handlingskompetensen baserat på nya insikter.

  Språkstrimma

  Deltagare som antas till rektorsprogrammet har skilda förkunskaper.

  Språkstrimman finns till för att stötta deltagarna i utvecklingen av akademiskt skriftspråk och skrivande inom yrket. Språkhandledare kommer kontinuerligt att ha föreläsningar och workshops om akademiskt skrivande under utbildningen.

  Språkhandledning finns också tillgänglig som digital resurs på lärplattformen och möjligheter till individuell handledning ges under utbildningen.