Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Effekter av hem bakgrund, läxor och aktiviteter utanför skolan

OTL (Opportunity to Learn ) är inte begränsat till skolmiljön; faktorer utanför skolan kan få viktiga effekter på OTL.

Inverkan av föräldradeltagande

Föräldrar är sålunda involverade på olika sätt i barnens skolgång, och många studier fokuserar på inverkan av föräldradeltagande. Hill och Tyson (2009) visade att engagemang som återspeglar akademisk socialisering (till exempel föräldraaspiration och förväntningar), är positivt förknippade med prestation. Motivation att lära och akademiskt självförtroende är också relaterat till sådana faktorer (Grolnick & Slowiaczek, 1994). Föräldramedverkan resulterar i elevnärvaro (Sheldon, 2007), gott uppförande (Hawkins et al., 1999) och läxläsning (Cooper et al., 2001). Sociala bakgrundsfaktorer som relaterar till akademiska prestationer är väldokumenterade, men inga andra regelbundna mönster har hittats mellan föräldramedverkan och prestation.

Orsakssamband

Även om tidigare forskning indikerar att den tid som spenderas på läxor inte relaterar till eller är negativt relaterad till prestation, är det rimligt att anta att ett omvänt orsakssamband ligger till grund för dessa resultat: studiemässigt svaga elever måste lägga mer tid på läxor än andra elever. Genom att använda tre olika analysmetoder för att komma förbi dessa effekter visade Gustafsson (2013) att resultaten i stället stöder påståendet att det finns en positiv effekt på tiden som spenderas på läxläsning. Det kan dock antas att effekterna av läxor varierar som en funktion av familjens SES och elevens könstillhörighet. Vidare beror föräldramedverkan inte bara på SES, utan också på lärarnas vilja och förmåga att involvera föräldrarna. I delprojektet kommer ytterligare forskning att göras på effekter av läxläsning genom att undersöka modererande och medierande effekter av föräldraengagemang och föräldra- och elevdata. Studierna kommer också att utvidgas till att omfatta längre tidsperioder och gå tillbaka till TIMSS 1995-studien.

Orsak till sjunkande elevresultat

Frågan reses ofta i vilken utsträckning de sjunkande svenska elevresultaten orsakas av invandring. Flera studier har undersökt denna fråga och kommit fram till att det finns en effekt av invandring, men att effekten är relativt liten. Det finns emellertid behov av en mer systematisk analys av denna fråga. Sådana analyser kommer att genomföras där vi använder oss av all tillgänglig information. Det finns också ett behov av att närmare undersöka genom vilka mekanismer invandring påverkar studentprestationer. En faktor är uppenbarligen behovet av att lära sig ett nytt språk, vilket emellertid ofta uppnås inom några år. En annan faktor är att elever med invandrarbakgrund tenderar att ha lägre SES, vilket vi vet är relaterat till elevprestation. En annan möjlighet är att elever med utländsk bakgrund får utbildning av lägre kvalitet på grund av segregeringseffekter, kamratpåverkan och lägre kompetens hos lärarnas. Möjligheten finns också att elever med utländsk bakgrund, genom kamratpåverkan, påverkar svenska elevers resultat. Bidragen från dessa olika kategorier av faktorer kommer att separeras i den mån det är möjligt.