Länkstig

Joakim Sandberg

Professor

Avdelningen för filosofi och
logik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J565
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Joakim Sandberg

Joakim Sandberg är professor i praktisk filosofi och föreståndare för forskargruppen i finansiell etik vid Göteborgs universitet. Han är även vice föreståndare för Sustainable Finance Lab vilket är ett samarbete mellan flera svenska universitet och företag, samt forskningsledare inom Mistra FinBio vilket är ett internationellt forskningsprogram.

Joakim är intresserad av moralfilosofi, politisk filosofi och ekonomi; han är speciellt engagerad i skärningsområdena mellan dessa ämnen. Mycket av hans senaste forskning har handlat om hur finansiella aktörer som banker och pensionsfonder kan och bör ta ett tydligare ansvar för samhälle och miljö. Men han är också intresserad av hur vi själva bör bete oss, till exempel i rollen som småsparare eller som konsumenter.

Joakim har tidigare varit forskningsledare inom hållbar ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm (2015-2018) samt professor i ekonomi och finans ur ett humanistiskt perspektiv vid Rijksuniversiteit Groningen i Nederländerna (2018-2023).

Bakgrund

Joakim har en bred bakgrund inom både ekonomi och filosofi. Han blev civilekonom 2003 och disputerade i praktisk filosofi 2008. Joakims avhandling behandlade en serie grundläggande etiska frågor kring finansiella investeringar. Exempelvis intresserade han sig för i vilken utsträckning investerare – både fonder och småsparare – moraliskt ”besmutsas” av att placera pengar i företag som bedriver oetiska verksamheter till exempel genom att sälja vapen till diktaturer. Joakims inlägg i denna debatt fick stort genomslag i media (se t.ex Sveriges Radio, Jusek, Dagens Industri, Sydsvenskan).

Joakim var därefter involverad i forskningsprogrammet Sustainable Investment Research Platform (SIRP) finansierat av Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning (Mistra). Detta projekt behandlade framför allt de finansiella aktörernas så kallade förvaltaransvar – det vill säga, deras ansvar gentemot sina kunder – och huruvida detta är ett hinder för utökat miljö- och samhällsansvar. Joakims forskning inom detta område har rönt stort internationellt intresse, bl.a. från FN och EU. Han är redaktör för Cambridge Handbook of Institutional Investment and Fiduciary Duty, en volym som samlar den senaste forskningen på området från världens främsta experter, med ett förord av Al Gore.

Joakim drev senare ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt tillsammans med miljöpsykologer vid Göteborgs universitet. Projektet syftade till att utreda hur den svenska allmänheten vill att deras pensionspengar placeras, och de fann starkt stöd för fokus på etik och miljö. Läs mer om resultaten i tidskriften Hållbart Kapital. Projektet finansierades av Rotman International Centre for Pension Management vid University of Toronto (Kanada).

Joakim har också forskat om så kallade mikrokrediter, det vill säga småskaliga banklån utställda till fattiga i utvecklingsländer i syfte att stödja deras ekonomiska frigörelse. Inom ramen för forskningsnätverket AHRC Research Network on Microfinance, finansierat av det brittiska vetenskapsrådet för humaniora, avhandlades moraliska och politiska aspekter av de skyhöga räntorna på mikrolån. Sen 2009 är Joakim också associerad forskare vid Centre for European Research in Microfinance i Bryssel.

Tillsammans med Bengt Brülde har Joakim gett ut en populär bok om etisk handel och konsumtion som heter Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt. Författarnas royalties går oavkortat till organisationer som på ett effektivt sätt arbetar mot fattigdom och förtryck, för djurens välfärd och för en bättre miljö. Bl.a. på grund av denna bok vann Joakim Albert Wallin Science Prize 2012, utdelat av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.

Joakim var gästforskare vid Handelshögskolan i Stockholm 2013-2015 och en av initiativtagarna till Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) där han också var forskningsledare 2015-2019. Centret utforskar tvärvetenskapliga forskningsfrågor som syftar till att göra marknader mer hållbara. Forskningen utförs i nära samverkan med intressenter från det omgivande samhället, såsom företag, myndigheter, ideella organisationer och internationella aktörer.

Joakim utsågs till Wallenberg Academy Fellow av Kungliga Vetenskapsakademien 2014. Detta är en satsning på unga elitforskare som ges långsiktiga resurser för att bedriva sin forskning tillsammans med en forskargrupp. Det finansiella stödet från Wallenbergstitelserna möjliggjorde att Joakim startade en större forskargrupp som beskrivs mer utförligt nedan.

Joakim utsågs också till professor i ekonomi och finans ur ett humanistiskt perspektiv vid Rijksuniversiteit Groningen i Nederländerna. Under 2018-2023 bidrog han till att skapa ett tvärvetenskapligt forskningsutbyte mellan Göteborg och Groningen inom detta område.

Aktuell forskning

Joakim är idag föreståndare för forskargruppen Financial Ethics Research Group vid Göteborgs universitet. Gruppen driver ett flertal forskningsrpojekt i gränslandet mellan etik, politik och ekonomi. Under de första åren var fokus framför allt på den globala finanskrisen 2008 och vilka lärdomar vi kan och bör lära oss av denna. Andra projekt har handlat om nya sorters pengar såsom kryptovalutor och e-kronan. Under senare år har en allt större del av forskningen kommit att handla om finansmarknadens roll i klimatomställningen och andra hållbarhetsfrågor.

Sedan 2021 är Joakim även vice föreståndare för Sustainable Finance Lab vilket är ett samarbete mellan flera svenska universitet och företag. Syftet med samarbetet är att utveckla teoretiska och praktiska verktyg för att öka finansmarknadens positiva inverkan på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Han är också forskningsledare inom Mistra FinBio vilket är ett internationellt forskningsprogram som syftar till att stärka finansmarknadens positiva bidrag till den biologiska mångfalden.

Joakim driver en blogg om Finance and Philosophy.