Länkstig

Karin Welen

Forskare

Avd för urologi
Telefon
Fax
031-41 32 90
Besöksadress
Medicinaregatan 1F
41390 Göteborg
Rumsnummer
4526B
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Karin Welen

Karin Weléns forskningsprojekt handlar om metastaserad prostatacancer, som är det sena skede av sjukdomen som leder till den höga dödligheten. Projektet har två delar där den ena fokuserar på biomarkörer för att bättre kunna identifiera de patienter som har mest nytta av en specifik behandling och den andra syftar till att öka kunskapen om hur det går till när cancercellerna etablerar sig som metastaser i skelettet.

Cirkulerande tumörceller Biomarkördelen av forskningsprojektet bygger på tanken att de cancerceller som sprider sig i blodbanan, så kallade cirkulerande tumörceller (CTC), har egenskaper som också finns hos de metastaser man behöver behandla. Genom att studera CTC kan man då utvärdera vilket läkemedel som har störst potential att hjälpa den enskilde patienten.

Tumörceller i skelettet För att utveckla effektivare läkemedel och på sikt förhindra metastasering och därmed dödsfall i prostatacancer måste man veta i detalj hur metastaseringsprocessen går till och vad som styr den. I in vivo- och in vitro-studier studerar forskargruppen hur cancerceller interagerar med olika typer av benceller och särskilt hur androgensignalingering och olika former av hormonbehandling påverkar denna process. Resultaten från de experimentella studierna verifieras sedan med hjälp av insamlade vävnads- och blodprover från patienter.

SPRINTR (www.sprintr.se) är ett nationellt projekt vars primära mål är att öka överlevnaden i prostatacancer. Studien syftar till att hitta optimala biomarkörer för olika behandlingsalternativ för att kunna förbättra behandlingseffektiviteten hos män med en cancer som ännu inte metastaserat, och därmed hindra att de utvecklar metastaserad obotbar prostatacancer. Det andra stora målet med SPRINTR är att förbättra möjligheterna för högkvalitativ klinisk forskning kring prostatacancer genom att integrera forskningspersonsrekrytering i det diagnostiska flödet och införa automatisk klinisk uppföljning. Detta kommer att generera en ständigt växande forskningsdatabas som grund till en plattformsstudie för biomarkörstyrda randomiserade kliniska prövningar.