Länkstig

Tove Rosendal

Forskare

Institutionen för språk och litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
G410
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Tove Rosendal

Forskare, docent

  • Telefon-/besökstid: enl. överenskommelse

Bakgrund

Jag disputerade i juni 2010 med avhandlingen “Linguistic Landshapes. A comparison of official and non-official language management in Rwanda and Uganda, focusing on the position of African languages.” Mitt avhandlingsarbete var makro-sociolingvistiskt - en jämförande analys av språkpolitik och hur språk används i Rwanda och Uganda inom formella domäner. Arbetet bestod även av modell- och metodutveckling för analysen.

Innan jag antogs som doktorand 2005 vid dåvarande Institutionen för orientaliska och afrikanska språk har jag bl. a arbetat som ämneslärare samt med folkbildningsarbete, både i Sverige och i afrikanska länder.

Forskning

Under 2022-2024 leder jag projektet Reading the Signs: Renaming and transformative processes in urban Rwanda (svensk titel: Tidens tecken? Namngivning och omvandlingsprocesser i det urbana Rwanda), som är ett sociolingvistiskt projekt som kombinerar forskningsfälten språkliga landskap, namnforskning och utvecklingsforskning.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, utlysningen inom utvecklingsforskning (VR Uforsk) och genomförs i samarbete med en rwandisk forskare och universiteten University of Kigali och University of Rwanda.

Läs mer om projektet: Tidens tecken? Namngivning och omvandlingsprocesser i det urbana Rwanda

Sedan våren 2018 arbetar jag med projektet ”Vad skyltar berättar om sociala förändringar, makt och identitetsskapande i Rwandas språkliga landskap”, finaniserat av Riksbankens Jubileumsfond. Detta är ett treårigt projekt. Projektets mål är att ge insikt i hur språk, plats och människor interagerar i det språkliga landskapet (LL) i Rwanda, samt att förstå hur maktrelationer och identitet skapas och omformas i detta offentliga rum. I Afrika spelar språkpolitik en viktig roll och påverkar LL. Rwanda har en fyrspråkig politik som gynnar engelska, speciellt efter 2008, trots att engelska inte har någon kolonial historisk bakgrund i landet. I Rwanda finns skillnader i tillgänglighet till de europeiska statusspråken och därmed skillnader ur ett maktperspektiv.

Läs mer om projektet: Vad skyltar berättar om sociala förändringar, makt och identitetsskapande i Rwandas språkliga landskap

Jag ingår även i projektet “Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg” tillsammans med kolleger vid institutionen och utanför. Ett pilotprojekt finansierat av stiftelsen Anna Ahrenbergs fond lade grunden för ett treårigt VR-projekt som startade i januari 2019. Projektet handlar i korthet om sociala uppgraderings- och gentrifieringsprocesser med följande in- och utflyttning av skilda befolkningskategorier och hur dessa reflekteras i och påverkar hur språk används.

Läs mer om projektet: Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg

Jag arbetade mellan 2014 och 2018 med projektet ”Språkligt utanförskap - identitetens betydelse i ett utvecklingsperspektiv” som var ett 3,5 år långt projekt finaniserat av Vetenskapsrådet (U-forsk). Projektet var en sociolingvistisk studie som knöt ihop språkanvändning med utvecklingsfrågor. Projektet fokuserade på code-switching, dvs. växling mellan ngoni och swahili i Ruvumaregionen i sydvästra Tanzania. Swahili, som används i formella sammanhang och som sedan självständigheten har främjats som kommunikationsspråk över etniska och språkliga gränser, tar allt större plats i det tanzaniska samhället, -även i rurala miljöer och inom familjen. Man uppskattar att ungefär 95 procent av den vuxna befolkningen talar swahili.

Läs mer om projektet: Språkligt utanförskap - identitetens betydelse i ett utvecklingsperspektiv

Jag innehade 2012-2014 ett postdok-projekt inom TASENE-programmet som finansieras av COSTECH, SIDA och NWO (Netherlands Organsistion for Scientific Research)/WOTRO Science for Global Development. Projektet Ngoni- Language, culture and sociolinguistic situation var ett tredelat projekt i Tanzania i samarbete med Dr. Gastor Mapunda, universitetet i Dar es Salaam. Projektet undersökte minoritetsspråket ngoni som talas i Ruvumaregionen i södra Tanzania. Dels genomfördes en sociolingvistisk enkät/intervju-undersökning bland 800 skolbarn i klass 1 och klasserna 5-7 där bl. a. föräldrarnas språkliga bakgrund, elevernas kunskaper i ngoni , deras attityder till ngoni och hur språket används i lokalsamhället undersöktes. I de två andra delarna av projektet dokumenterades och analyserades talad ngoni med hjälp av digital utrustning. Inspelningar med informanter i olika ålderarsgrupper spelades in. I den språkliga analysen fokuserades speciellt på till vilken grad låneord från swahili och engelska användes, hur dessa integrerats i ngoni och sist, men inte minst, om ’code-switching’ – dvs. en växling mellan ngoni och ett annat språk – förekom. En utpräglad språkväxling kan indikera att ett språk är på väg att utarmas och på sikt inte längre överföras från en generation till nästa, vilket även indikerar att ett språk kan vara hotad och även på väg att försvinna.

Jag har även bedrivit forskning, finansierat av Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, om det kushitiska språket somaliskas ställning och användning i Djibouti, Etiopien och Kenya, dvs. länder som gränsar till Somalia och där somaliska talas inom vissa regioner.

Genom att undersöka relationen mellan språk som tillåts användas och de facto används i olika funktioner i flerspråkiga samhällen speglas maktförhållanden. Vilket språk som ges officiellt erkännande och som exempelvis ges status som undervisningsspråk och därmed behärskas av ett lands elit, har betydelse för både demokrati och socioekonomisk utveckling.

Undervisning

Jag har varit kursansvarig för – och undervisat nätkursen AF1100, Språk och samhälle i Afrika, samt föreläst på Internationella språkprogrammet. Jag har tidigare även bl.a. undervisat nätkurserna SO1101, Somaliskt samhälle och kultur och fortsättningskursen SO1201, Språken och samhället. Tillsammans med Harbi Abdillahi Amir, har jag dessutom utvecklat uppdragsutbildningar om somaliskt samhälle och kultur (kurser och utbildningsdagar). Under flera år undervisade jag delar av kursen Afrikastudier vid Institutionen för globala studier.