Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Emma Ek Österberg

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A213
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Emma Ek Österberg

Emma Ek Österberg är docent i offentlig förvaltning. Hennes forskningsintresse rör styrning och organisering i offentlig sektor ofta med fokus på förvaltningspolitiska reformer och dess konsekvenser. Emma har bland annat studerat upphandling, markandsskapande och olika former av granskning. Under senare år har hon medverkat i forskningsprojekt om arbetsmarknadsintegration, social upphandling, transportpolitikens organisering och granskning i äldreomsorgen.

Pågående forskningsprojekt

Förändrade roller, framväxande nätverk: kommuner som arbetsgivare, upphandlare och entreprenör i arbetsmarknadsintegration

Arbetsmarknadsintegration av utrikes födda personer är en viktig utmaning både för integrationspolitiken och för organiseringen av framtida arbetsliv. Kommunernas roll i detta arbete har blivit allt viktigare och ett stort antal lokala initiativ för arbetsmarknadsintegration har senare år utvecklats underifrån, av kommuner i samarbete med andra offentliga organisationer, företag och ideella organisationer. Detta projekt syftar till att undersöka kommunernas förändrade roller när det gäller att skapa och skala upp nya initiativ för arbetsmarknadsintegration, liksom skapandet av framväxande nätverk bland dem. Projektledare: Patrik Zapata. Finansierad av Vetenskapsrådet 2020-2023

Organisering av arbetsmarknadsintegration: teori och praktik

Detta tvärvetenskapliga forskningsprogram syftar till att undersöka arbetsmarknadsintegrationsinitiativ riktade till invandrare, ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Projektet har sina rötter i praktikbaserade metoder för integration på arbetsmarknaden. Syftet är alltså att studera hur initiativ som syftar till att stödja arbetsmarknadsintegration av flyktingar och andra invandrare fungerar i vardagen. hur de förstås och hur de organiseras genom en mängd idéer, människor, objekt och aktiviteter. Programansvarig: Andreas Diedrich. Finansierad av Forte 2017-2022

Tidigare projekt (urval)

Granskningssamhällets organisering

Vi lever i ett samhälle som har organiserats kring granskning, men där granskningsprocesser och dess konsekvenser inte har integrerats ordentligt i vårt tänkande om styrning och demokrati. Detta är problematiskt eftersom granskning sannolikt kommer att ha betydande konsekvenser för det offentligas prestationer, effekter och legitimitet. Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla en förståelse för hur granskning har organiserats i den svenska staten och konsekvenserna av denna institutionella utveckling på demokrati och styrning. Projektet bygger på och integrerar två teoretiska traditioner: institutionell organisationsteori och historisk institutionalism. Programansvarig: Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström. Finansieras av Riksbankens jubileumsfond.

Trafikverket – en modern myndighet

Hur modernt kan ett statligt verk bli, om det fortfarande vill vara en myndighet? I det här projektet studeras Trafikverkets försök att förverkliga idén om att vara en modern organisation. Föreställningen att statliga myndigheter verkar i både medborgarnas och näringslivets tjänst genomsyrar Trafikverket. Verket varken projekterar eller bygger, utan upphandlar sådana tjänster av privata företag. Det är marknadsidéer som råder, och verket ser sig som en partner till näringslivet. I projektet analyserar vi Trafikverkets strävan efter att vara en renodlad beställare, att vara lyhörd i sin planering och att vara aktiv i EU-arbetet och hur dessa ambitioner förpackas. Projektet är tvärvetenskapligt och inkluderar forskare i företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig förvaltning och språkvetenskap. Projektledare: Bengt Jacobsson och Göran Sundström.

Undervisning

Emma är delaktig i undervisning, handledning och examination på forskar-, masters- och kandidatnivå främst inom organisation, ekonomistyrning, offentlig granskning. Hon undervisar också i uppdragsutbildning bland annat i kursen ”Tillsyn i teori och praktik”.