Länkstig

Emma Ek Österberg

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A213
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Emma Ek Österberg

Emma Ek Österberg är docent i offentlig förvaltning. Hennes forskning rör styrning och organisering i offentlig sektor ofta med fokus på förvaltningspolitiska reformer och dess konsekvenser. Hon har bland annat forskat om styrning i relation till offentlig upphandling, offentligt marknadsskapande samt granskning i alla dess former, med särskilt intresse för statlig tillsyn. Under senare år har Emma medverkat i en rad olika forskningsprojekt som berör utvecklingen i offentlig sektor, exempelvis hur vidsträckta ambitioner om hållbar upphandling omsätts i praktik, och myndigheters strategier för att säkra effektivitet och likvärdighet i den statliga tillsynen.

Pågående forskningsprojekt

Ta täten i den cirkulära omställningen - att överbrygga implementeringsklyffor i hållbar offentlig upphandling

I Sverige upphandlar offentliga organisationer årligen varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor vilket innebär stora möjligheter att påverka produktion, företag och marknader. Samtidigt står den offentliga konsumtionen för nästan 30 % av Sveriges klimatpåverkan. Det här projektet handlar om cirkulär och fossilfri upphandling som regeringen pekat ut som avgörande i omställningen till en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Det kräver omfattande förändringar av upphandlingspraktiken där många aktörer måste gå samman för att utveckla nya förhållningssätt och arbetssätt, samtidigt som samverkan med företagen behöver hitta nya vägar. Det saknas dock djupgående analyser av sådana förändringsprocesser. Projektets syfte är att identifiera och förklara utmaningarna som offentliga organisationer står inför i organiseringen och genomförandet av cirkulär och fossilfri upphandling och på så sätt bidra med kunskap som kan användas för att överbrygga klyftan mellan policy och praktik. Projektledare: Emma Ek Österberg. Finansierat av Formas 2022-2024.

Likvärdighet i djurskyddstillsyn

I detta tvärvetenskapliga projekt, som genomförs i samverkan mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, studerar vi metoder för likvärdig tillsyn inom djurskyddsområdet. I Sverige är vi stolta över vårt djurskydd, och nivån på djurskyddslagstiftningen, samtidigt som det riktas kritik mot kontrollen som många menar är ojämn och och rättsosäker. Studien syftar till att öka kunskapen om hur likvärdiga bedömningar i djurskyddskontrollen kan uppnås, vilka strategier som kan tillämpas och vad de betyder för djurskyddskontrollens praktik och effekter. I projektet genomförs enkäter, intervjuer samt en experimentell delstudie där olika strategier prövas och utvärderas. Projektledare: Frida Lundmark Hedman, SLU. Finansierat av Formas 2021-2024.

Förändrade roller, framväxande nätverk: kommuner som arbetsgivare, upphandlare och entreprenör i arbetsmarknadsintegration

Arbetsmarknadsintegration av utrikesfödda personer är en viktig utmaning både för integrationspolitiken och för organiseringen av framtida arbetsliv. Kommunernas roll i detta arbete har blivit allt viktigare och ett stort antal lokala initiativ för arbetsmarknadsintegration har senare år utvecklats underifrån, av kommuner i samarbete med andra offentliga organisationer, företag och ideella organisationer. Detta projekt syftar till att undersöka kommunernas förändrade roller när det gäller att skapa och skala upp nya initiativ för arbetsmarknadsintegration, liksom skapandet av framväxande nätverk bland dem. Försök att använda den offentliga upphandling på innovativa sätt är en del av detta, likväl som samverkan med en lång rad lokala aktörer. Projektledare: Patrik Zapata. Finansierat av Vetenskapsrådet 2020-2023

Tidigare projekt (urval)

Organisering av arbetsmarknadsintegration: teori och praktik

Detta tvärvetenskapliga forskningsprogram syftar till att undersöka arbetsmarknadsintegrationsinitiativ riktade till invandrare, ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Projektet har sina rötter i praktikbaserade metoder för integration på arbetsmarknaden. Syftet är alltså att studera hur initiativ som syftar till att stödja arbetsmarknadsintegration av flyktingar och andra invandrare fungerar i vardagen. hur de förstås och hur de organiseras genom en mängd idéer, människor, objekt och aktiviteter. Programansvarig: Andreas Diedrich. Finansierat av Forte 2017-2022

Utbildningspliktens praktik

Detta projekt genomfördes våren 2022 på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur utbildningsplikten i Västra Götalands län fungerar och att synliggöra nycklar för framgång. Utbildningsplikten genomfördes 2018 som en del av en reformering och omreglering av Etableringsprogrammet för nyanlända invandrare. Utbildningsplikten innebär att kommunernas uppdrag vidgas inom ramen för programmet, för de personer som bedöms vara i behov av grundläggande utbildning för att vara matchningsbara. För dem fylls programmet med utbildningsinsatser inom den kommunala vuxenutbildningen med målet att skapa långsiktiga förutsättningar för arbetsmarknadsetablering för dem med kort utbildning. Men hur fungerar utbildningsplikten några år efter dess införande? Vilka insatser ges, hur skiljer det sig åt mellan kommuner, vilka förbättringsmöjligheter finns? Projektledare: Emma Ek Österberg. Finansierat av Länsstyrelsen Västra Götaland.

Granskningssamhällets organisering

Vi lever i ett samhälle som har organiserats kring granskning, men där granskningsprocesser och dess konsekvenser inte har integrerats ordentligt i vårt tänkande om styrning och demokrati. Detta är problematiskt eftersom granskning sannolikt kommer att ha betydande konsekvenser för det offentligas prestationer, effekter och legitimitet. Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla en förståelse för hur granskning har organiserats i den svenska staten och konsekvenserna av denna institutionella utveckling på demokrati och styrning. Projektet bygger på och integrerar två teoretiska traditioner: institutionell organisationsteori och historisk institutionalism. Programansvarig: Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström. Finansieras av Riksbankens jubileumsfond.

Trafikverket – en modern myndighet

Hur modernt kan ett statligt verk bli, om det fortfarande vill vara en myndighet? I det här projektet studeras Trafikverkets försök att förverkliga idén om att vara en modern organisation. Föreställningen att statliga myndigheter verkar i både medborgarnas och näringslivets tjänst genomsyrar Trafikverket. Verket varken projekterar eller bygger, utan upphandlar sådana tjänster av privata företag. Det är marknadsidéer som råder, och verket ser sig som en partner till näringslivet. I projektet analyserar vi Trafikverkets strävan efter att vara en renodlad beställare, att vara lyhörd i sin planering och att vara aktiv i EU-arbetet och hur dessa ambitioner förpackas. Projektet är tvärvetenskapligt och inkluderar forskare i företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig förvaltning och språkvetenskap. Projektledare: Bengt Jacobsson och Göran Sundström.

Undervisning

Emma är delaktig i undervisning, handledning och examination på forskar-, masters- och kandidatnivå främst inom organisation, ekonomistyrning, upphandling, offentlig granskning. Hon har också mångårig erfarenhet av uppdragsutbildning på tillsynsområdet, bland annat i skräddarsydda utbildningar om tillsyn för statliga myndigheter och i den återkommande kursen ”Tillsyn i teori och praktik”.