Länkstig

Jennifer Strand

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Jennifer Strand

Jag disputerade 2014 med en avhandling om psykossjukdom ur ett interpersonellt perspektiv. Sedan 2017 har jag ett lektorat i kvalitativ metod och år 2019 blev jag docent i psykologi.

Forskning

Min forskning berör främst psykiatri och psykiska sjukdomar utifrån ett psykologiskt perspektiv och mycket av den forskning jag är involverad i sker i samarbete barn och vuxenpsykiatrin. Jag har varit projektledare för ett forskningsprojekt där vi dels studerade erfarenheter av familjeinterventioner (Beardslee's familjeintervention och Föra barnen på tal) för föräldrar med psykossjukdom, dels undersökte vi familjesituationen för både barn och föräldrar. För närvarande driver jag ett projekt tillsammans med Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska där vi undersöker mentaliseringsförmåga hos personer med psykossjukdom. Jag har också varit involverad i ett flertal projekt där erfarenheter av läkemedelsbehandling undersökts. Bland annat studerade vi hur läkemedelsbehandling för depression påverkar föräldraförmågan. Utöver detta har jag också medverkat/medverkar i forskning om vårdkrävande patienter, läkemedelsbehandling för patienter med personlighetssyndrom samt negativa effekter av psykologisk behandling.

Övergripande beskrivning av forskningsområden: Psykiatriska diagnoser/psykisk ohälsa; Psykologisk behandling; Interventioner i psykiatrin; Psykisk ohälsa och familj; Effekter av psykofarmaka; Trauma och traumabehandling; Anknytningsteori och mentaliseringsförmåga

Jag är medlem i forskargruppen Clinical Psychology, Prevention and Intervention from a lifespan perspective (CPPI).

Undervisning

Min undervisning i metod sker på grund- och avancerad nivå, samt på psykologprogrammet och forskarutbildningen. Jag undervisar också i utvecklingspsykologi och psykisk ohälsa/psykiatriska diagnoser ur ett psykologiskt perspektiv. Jag arbetar kontinuerlig med kursutveckling för fristående kurser, kurser på psykologprogrammet samt på forskarutbildningen.

Handledning

För närvarande är jag handledare för en doktorand (Marja Onsjö) som undersöker våldsutsatta barn och ungdomars erfarenheter av behandling inom barn och ungdomspsykiatrin. Jag handleder främst uppsatser på psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. De flesta uppsatser jag handleder har en tydlig klinisk förankring.

Instutitonsuppdrag

Som en del i min tjänst ger jag metodstöd för lärare och doktorander. I uppdraget ingår utveckling av kvalitativ metod på samtliga utbildningar och kurser på institutionen.

Jag är ledamot i beredningsgruppen för psykologprogrammet samt beredningsgruppen för forskarutbildningen.

Övrigt

Jag är certifierad kodare i reflective functioning och gick min utbildning vid Anna Freuds centrum för barn och familjer.