Göteborgs universitet
Länkstig

Lärarlyftet

Hösten 2024 ger Göteborgs universitet flera kurser inom Lärarlyftet.

Mer information om Lärarlyftet vid Göteborgs universitet

Mer information om Lärarlyftet på Skolverket

Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Hösten 2024 startar två Skolverkskurser på Göteborgs universitet riktade till förskollärare som undervisar i förskoleklass. Ansökan är öppen 15/3-15/4.

Kurs i matematikinlärning, 15 hp
Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande matematikinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers matematikinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Kurs i läs- och skrivinlärning, 15 hp
Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Övrig information
Kurserna erbjuds på kvartsfart och i huvudsak på distans.

Observera att du måste skicka in blanketten Huvudmannens godkännande i samband med ansökan (finns på Skolverkets sida nedan).

Läs mer om kurserna:
Utbildning för förskollärare i förskoleklass – Information om kurserna på Skolverkets webbplats.

Engelska för lärare som undervisar elever på nybörjarnivå

Kursen ges under läsåret 2024/2025 och omfattar 7,5 hp. Kursen riktar sig till dig som är lärare i engelska på högstadiet, gymnasiet eller inom kommunal vuxenutbildning och som undervisar elever med lite eller inga kunskaper i engelska.

Kursens innehåll:

  • muntlig och skriftlig kommunikation och interaktion
  • hur man kan använda elevens modersmål som stöd för undervisningen
  • interkulturalitet
  • stöttande arbetsformer
  • strategier och varierande examinationsformer.

Utbildningen består av sex digitala heldagsträffar med mellanliggande grupparbeten och studieuppgifter.

Mer information om kursen Engelska – undervisa elever på nybörjarnivå 7,5 hp - Skolverket

Nätverk för samordnare av nyanländas lärande

För att stödja samordnaren i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända elevers lärande, har Skolverket gett lärosätena i uppdrag att leda nätverk. Nätverket vid Göteborgs universitet leds av Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi och träffas cirka tre gånger per termin. I dagsläget ingår följande kommuner i nätverket: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille och Öckerö. Även fristående skolhuvudmän är välkomna att delta. Vid intresse kontakta Anna Winlund.

Förskolekurser i kommunen

Kurser för förskolepersonal utifrån lokala behov i verksamheten. Skolhuvudman som vill anordna en kurs enas med ansvarig institution om upplägg, startdatum, studiefart, antal deltagare mm. Kurserna som är på 7,5 hp genomförs på distans med några kursdagar på plats i kommunen. Vid intresse kontakta Kristina Lindahl.

De kurser Göteborgs universitet kan erbjuda är:

Undervisning i förskolan: en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla sina kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Utmana och stödja: en kurs som ger förskollärare möjlighet att höja sin specialpedagogiska kompetens och sina kunskaper om barns språk, tal och kommunikation, samt matematiska utveckling.

Naturvetenskap och teknik: en kurs som ger pedagogisk personal i förskolan en möjlighet att utveckla sin kunskap och sitt sätt att arbeta så att barnens nyfikenhet och lärande i teknik och naturvetenskap utmanas och stimuleras.

Flerspråkighet: en kurs som ger deltagarna verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt eget modersmål som på svenska.

Mer information på Skolverket

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Undersökningar och granskningar visar att förskolepersonalens kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling behöver bli bättre. Skolverket erbjuder därför en kurs inom detta område.

Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan erbjuds till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Kursen är kostnadsfri och arrangeras av Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs stad men är öppen också för förskolepersonal som arbetar i andra kommuner.

Kontakt

Om du vill veta mer om de skolverkssatsningar som finns på sidan, kontakta:

Pia Lundahl
031-786 5574
pia.lundahl@gu.se

Kristina Lindahl
031-786 5860
kristina.lindahl@gu.se