Göteborgs universitet
Länkstig

Lärarlyftet

För närvarande finns ingen information om när Göteborgs universitet på nytt kommer att erbjuda kurser i Lärarlyftet.

Mer information om Lärarlyftet på Skolverket

Utbildning för förskollärare i förskoleklass

VT24 ger Göteborgs universitet en Skolverkskurs riktad till förskollärare i förskoleklass.

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Kursens innehåll:

  • grundläggande matematikinlärningens ämnesdidaktik och metodik
  • uppföljning och bedömning av elevers matematiklärande som grund för fortsatt lärande
  • undervisning utifrån alla barns/elevers erfarenheter och behov

För mer information och ansökan https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/matematikinlarning-for-forskollarare-som-undervisar-i-forskoleklass-fkma00

Kursen ges på kvartsfart, distans med tre campusförlagda träffar/termin.

Ansökningsperiod: 15 september -16 oktober

Observera att du måste skicka in blanketten Huvudmannens godkännande i samband med ansökan.

Läs mer om kursen:
Utbildning för förskollärare i förskoleklass – Information om kurserna på Skolverkets webbplats.

Engelska för lärare som undervisar elever på nybörjarnivå

Kursen ges under läsåret 2023/2024 och omfattar 7,5 hp. Eventuellt återkommer den läsåret 2024-2025. Kursen riktar sig till dig som är lärare i engelska på högstadiet, gymnasiet eller inom kommunal vuxenutbildning och som undervisar elever med lite eller inga kunskaper i engelska.

Kursens innehåll:

  • muntlig och skriftlig kommunikation och interaktion
  • hur man kan använda elevens modersmål som stöd för undervisningen
  • interkulturalitet
  • stöttande arbetsformer
  • strategier och varierande examinationsformer.

Utbildningen består av sex digitala heldagsträffar med mellanliggande grupparbeten och studieuppgifter.

Mer information om kursen Engelska – undervisa elever på nybörjarnivå 7,5 hp - Skolverket

Nätverk för samordnare av nyanländas lärande

För att stödja samordnaren i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända elevers lärande, har Skolverket gett lärosätena i uppdrag att leda nätverk. Nätverket vid Göteborgs universitet leds av Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi och träffas cirka tre gånger per termin. I dagsläget ingår följande kommuner i nätverket: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille och Öckerö. Även fristående skolhuvudmän är välkomna att delta. Vid intresse kontakta Anna Winlund.

Förskolekurser i kommunen

Kurser för förskolepersonal utifrån lokala behov i verksamheten. Skolhuvudman som vill anordna en kurs enas med ansvarig institution om upplägg, startdatum, studiefart, antal deltagare mm. Kurserna som är på 7,5 hp genomförs på distans med några kursdagar på plats i kommunen. Vid intresse kontakta Kristina Lindahl.

De kurser Göteborgs universitet kan erbjuda är:

Undervisning i förskolan: en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla sina kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Utmana och stödja: en kurs som ger förskollärare möjlighet att höja sin specialpedagogiska kompetens och sina kunskaper om barns språk, tal och kommunikation, samt matematiska utveckling.

Naturvetenskap och teknik: en kurs som ger pedagogisk personal i förskolan en möjlighet att utveckla sin kunskap och sitt sätt att arbeta så att barnens nyfikenhet och lärande i teknik och naturvetenskap utmanas och stimuleras.

Flerspråkighet: en kurs som ger deltagarna verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt eget modersmål som på svenska.

Mer information på Skolverket

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Undersökningar och granskningar visar att förskolepersonalens kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling behöver bli bättre. Skolverket erbjuder därför en kurs inom detta område.

Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan erbjuds till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Kursen är kostnadsfri och arrangeras av Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs stad men är öppen också för förskolepersonal som arbetar i andra kommuner.

Kontakt

Om du vill veta mer om de skolverkssatsningar som finns på sidan, kontakta:

Kristina Lindahl
031-786 5860
kristina.lindahl@gu.se

Pia Lundahl
031-786 5574
pia.lundahl@gu.se