Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Skolverksuppdrag

På Göteborgs universitet finns flera av Skolverkets satsningar för att öka behörigheten och fördjupa kompetensen hos förskollärare och lärare. Några av dessa samordnas av enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL).

Utbildning för förskollärare i förskoleklass

HT21 ger Göteborgs universitet två nya Skolverkskurser riktade till förskollärare i förskoleklass: Läs- och skrivinlärning, 15 hp och Matematikinlärning, 15 hp.

Kursernas innehåll:

  • grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärningens ämnesdidaktik och metodik.
  • uppföljning och bedömning av elevers läs-, skriv- och matematiklärande

VT22 erbjuds på nytt kursen Läs- och skrivinlärning, 15 hp.

Läs mer om kursen:
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Utbildning för förskollärare i förskoleklass – Information om kurserna på Skolverkets webbplats.

Ansökningsperiod 16 september -15 oktober

Observera att du måste skicka in blanketten Huvudmannens godkännande i samband med ansökan.

Kompetensutveckling för lärare som undervisar i engelska, 7,5 hp HT21

Kursen riktar sig till lärare i engelska som undervisar elever på nybörjarnivå i åk 6-9, på gymnasiet eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Genom kursen ska lärarna få kunskaper och verktyg som behövs för att undervisa denna grupp elever.

Kursen ges på uppdrag av Skolverket inom ramen för de insatser som syftar till att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och öka elevernas måluppfyllelse. Kursen ges på distans utan fysiska träffar.

Läs mer och ansök på Skolverket senast den 14 maj.

Kursen är i nuläget inte planerad att ges VT22.

Programmering

Sedan programmering infördes i läroplanen för grundskolan 2018 har Skolverket gjort flera satsningar för att öka programmeringskompetensen hos lärarna. Programmering i visuell miljö (5 hp) är en kurs inom Skolverkets satsning. Kursen ges vid Institutionen för Fysik.  

Kursen kommer att ges på nytt VT22 men är ännu inte sökbar.

Mer information på Skolverket

Nätverk för samordnare av nyanländas lärande

För att stödja samordnaren i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända elevers lärande, har Skolverket gett lärosätena i uppdrag att leda nätverk. Nätverket vid Göteborgs universitet träffas tre gånger per termin (enbart digitala träffar under VT21). I dagsläget ingår följande kommuner i nätverket: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Vårgårda och Öckerö. Även fristående skolhuvudmän är välkomna att delta. Vid intresse kontakta SÄL.

Mer information på Skolverket

Förskolekurser i kommunen

Kurser för förskolepersonal utifrån lokala behov i verksamheten. Skolhuvudman som vill anordna en kurs enas med ansvarig institution om upplägg, startdatum, studiefart, antal deltagare mm. Kurserna som är på 7,5 hp genomförs på distans med några kursdagar på plats i kommunen. Vid intresse kontakta SÄL.

De kurser Göteborgs universitet kan erbjuda är:

Undervisning i förskolan: en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla sina kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Naturvetenskap och teknik: en kurs som ger pedagogisk personal i förskolan en möjlighet att utveckla sin kunskap och sitt sätt att arbeta så att barnens nyfikenhet och lärande i teknik och naturvetenskap utmanas och stimuleras.

Flerspråkighet: en kurs som ger deltagarna verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt eget modersmål som på svenska.

Mer information på Skolverket

Lärarlyftet

För kurser vid Göteborgs universitet se Lärarlyftet

Mer information på Skolverket

Kontakt

Om du vill veta mer om de skolverkssatsningar som enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL) samordnar, kontakta:

Kristina Lindahl
031-786 5860
kristina.lindahl@gu.se

Pia Lundahl
031-786 5574
pia.lundahl@gu.se