Göteborgs universitet
Länkstig

Digital kompetens i yrkesämnen HT22

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik arrangerar på uppdrag av Skolverket en workshopserie på temat digital kompetens.

Mer information om Digital kompetens i yrkesämnen HT22>>

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan HT22

Undersökningar och granskningar visar att förskolepersonalens kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling behöver bli bättre. Skolverket erbjuder därför en kurs inom detta område.

Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan erbjuds till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Kursen är kostnadsfri och arrangeras av Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs stad men är öppen också för förskolepersonal som arbetar i andra kommuner.

Mer info om upplägg och innehåll samt länk till anmälan finns på Lärtorget

Utbildning för förskollärare i förskoleklass

HT22 ger Göteborgs universitet en Skolverkskurs riktad till förskollärare i förskoleklass: Läs- och skrivinlärning, 15 hp.

Kursens innehåll:

  • grundläggande läs-, skrivinlärningens ämnesdidaktik och metodik.
  • uppföljning och bedömning av elevers läs-, skrivlärande

Läs mer om kursen:
Utbildning för förskollärare i förskoleklass – Information om kurserna på Skolverkets webbplats.

Ansökan öppen 15 mars - 19 april 2022 (på denna sida finns även kontaktuppgifter till studievägledare)

Observera att du måste skicka in blanketten Huvudmannens godkännande i samband med ansökan.

Kompetensutveckling för lärare som undervisar i engelska, 7,5 hp HT22

Kursen riktar sig till lärare i engelska som undervisar elever på nybörjarnivå i åk 6-9, på gymnasiet eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Genom kursen ska lärarna få kunskaper och verktyg som behövs för att undervisa denna grupp elever.

Kursen ges på uppdrag av Skolverket inom ramen för de insatser som syftar till att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och öka elevernas måluppfyllelse. Kursen ges på distans utan fysiska träffar.

Läs mer och ansök på Skolverket.

Nätverk för samordnare av nyanländas lärande

För att stödja samordnaren i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända elevers lärande, har Skolverket gett lärosätena i uppdrag att leda nätverk. Nätverket vid Göteborgs universitet leds av Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi och träffas cirka tre gånger per termin. I dagsläget ingår följande kommuner i nätverket: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille och Öckerö. Även fristående skolhuvudmän är välkomna att delta. Vid intresse kontakta Anna Winlund.

Förskolekurser i kommunen

Kurser för förskolepersonal utifrån lokala behov i verksamheten. Skolhuvudman som vill anordna en kurs enas med ansvarig institution om upplägg, startdatum, studiefart, antal deltagare mm. Kurserna som är på 7,5 hp genomförs på distans med några kursdagar på plats i kommunen. Vid intresse kontakta Kristina Lindahl.

De kurser Göteborgs universitet kan erbjuda är:

Undervisning i förskolan: en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla sina kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Naturvetenskap och teknik: en kurs som ger pedagogisk personal i förskolan en möjlighet att utveckla sin kunskap och sitt sätt att arbeta så att barnens nyfikenhet och lärande i teknik och naturvetenskap utmanas och stimuleras.

Flerspråkighet: en kurs som ger deltagarna verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt eget modersmål som på svenska.

Mer information på Skolverket

Lärarlyftet

För kurser vid Göteborgs universitet se Lärarlyftet

Mer information på Skolverket

Kontakt

Om du vill veta mer om de skolverkssatsningar som finns på sidan, kontakta:

Kristina Lindahl
031-786 5860
kristina.lindahl@gu.se

Pia Lundahl
031-786 5574
pia.lundahl@gu.se