Göteborgs universitet

Organisation

Institutionen för kemi och molekylärbiologi tillhör Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Huvudansvarig för verksamheten är prefekten.

I sitt arbete får prefekten stöd av ledningsgruppen. Institutionsrådet är ett rådgivande organ till prefekten. Vidare finns det på institutionen för kemi och molekylärbiologi olika råd och organ inom utbildning, forskning, forskarutbildning och samverkan. 

Institutionsledning

Marica Ericson, Prefekt
Professor
E-post: prefekt@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 90 30

Kristina Hedfalk, Proprefekt
Universitetslektor
E-post: kristina.hedfalk@gu.se
Telefon: 031-786 39 23

Erik Thomson, Viceprefekt för utbildning
Professor
E-post: erik.thomson@gu.se
Telefon: 031-786 90 71

Per Sunnerhagen, Viceprefekt för forskning
Professor
E-post: per.sunnerhagen@cmb.gu.se
Telefon: 
031-786 38 30

Vakant, Administrativ chef
E-post:
Telefon: 

Marica Ericson, Prefekt för forskning på institutionen för kemi och molekylärbiologi.
Marica Ericson
Foto: Johan Wingborg
Kristina Hedfalk, Proprefekt på institutionen för kemi och molekylärbiologi.
Kristina Hedfalk
Foto: Malin Arnesson
Erik Thomson
Erik Thomson
Foto: Malin Arnesson

Institutionsråd

Institutionsrådet är rådgivande till prefekten och är ett forum för dialog och diskussion av institutionens verksamhet. Rådet består av företrädare för lärare/forskare, administrativ och teknisk personal, personalorganisationer, grundstuderande och forskarstuderande. Medlemmarna i institutionsrådet väljs in vart tredje år. Institutionsrådet samlas cirka fem gånger per år och leds av prefekt och proprefekt. 

Kontakt institutionsråd

Vill du komma i kontakt med institutionsrådet, vänligen maila till institutionsrad@cmb.gu.se

Utbildningsberedning

Utbildningsberedningen hanterar ärenden av policykaraktär, inklusive uppdrag från prefekt och institutionsråd. Utbildningsberedningen ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av all utbildningsverksamhet på institutionen. 

Ordförande utbildningsberedning

Erik Thomson
E-post: erik.thomson@gu.se
Telefon: 031-786 90 71
Mobil: 0766-22 90 71

Programråd

På Institutionen för kemi och molekylärbiologi finns två programråd: ett för kemi och ett för receptarieprogrammet. Programansvarig leder programrådet och rapporterar till utbildningsberedningen.

Kontakt programansvariga

Kemi
Gergely Katona
E-post: gergely.katona@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 39 59
Mobil: 0709-12 33 09 

Receptarieprogrammet
Anna Börje

E-post: anna.borje@gu.se
Telefon: 031-786 90 12
Mobil: 0766-22 90 12

Beredningsgruppen för forskning (FoB)

Beredningsgruppen för forskning (FoB) är ett kollegialt och rådgivande organ till prefekten och institutionsrådet för diskussion om forskningsstrategiska frågor. Ärendena berör rekryteringsstrategier, forskningens arbetsformer, nomineringar, med mera. Beredningen består av viceprefekt för forskning (ordförande), divisionsföreträdare och doktorandrepresentant. Forskningsberedningen samlas cirka sex gånger per år.

 

 

Ordförande forskningsberedning

Per Sunnerhagen
E-post: per.sunnerhagen@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 38 30

Doktorandråd

Doktorandrådet arbetar med att förbättra arbets- och studiesituationen på institutionen, sprida viktig information till institutionens doktorander samt anordna sociala tillställningar för institutionens doktorander.

Doktoranderna har representation i nästan varje beslutsfattande organ på institutionen och på universitetet, och har därför stora möjligheter att påverka.

Kontakt doktorandråd

Vill du komma i kontakt med doktorandrådet, vänligen maila till doktorandradet@cmb.gu.se

Samverkansråd

Samverkansrådet arbetar med institutionens utåtriktade verksamhet och upprätthåller kontakter med skola, industri, omgivande samhälle och myndigheter.

Fasta engagemang

  • Berzeliusdagarna
  • Fönster mot Naturvetenskap
  • Juryuppdrag projektarbeten
  • Mässor
  • Universeum
  • Uthyrning av kurslabbet
  • Vetenskapsfestivalen
  • Ämnesdag - Fortbildningsdag för lärare

Kontakt Samverkansråd

Henrik Sundén
E-post: henrik.sunden@chem.gu.se
Telefon: 0708-92 46 71