Göteborgs universitet

Organisation

Institutionen för kemi och molekylärbiologi tillhör Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Huvudansvarig för verksamheten är prefekten.

I sitt arbete får prefekten stöd av ledningsgruppen. Institutionsrådet är ett rådgivande organ till prefekten. Vidare finns det på institutionen för kemi och molekylärbiologi olika råd och organ inom utbildning, forskning, forskarutbildning och samverkan. 

Institutionsledning

Marica Ericson, Prefekt
Professor
E-post: prefekt@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 9030

Kristina Hedfalk, Proprefekt
Universitetslektor
E-post: kristina.hedfalk@gu.se
Telefon: 031-786 3923

Erik Thomson, Vice Prefekt för utbildning
Universitetslektor
E-post: erik.thomson@gu.se
Telefon: 031-786 9071

Per Sunnerhagen, Vice Prefekt för forskning
Professor
E-post: per.sunnerhagen@cmb.gu.se
Telefon: 
031-786 38 30

Vakant, Administrativ chef
E-post:
Telefon: 

Marica Ericson, Prefekt för forskning på institutionen för kemi och molekylärbiologi.
Marica Ericson
Foto: Johan Wingborg
Kristina Hedfalk, Proprefekt på institutionen för kemi och molekylärbiologi.
Kristina Hedfalk
Foto: Malin Arnesson
Erik Thomson
Erik Thomson
Foto: Malin Arnesson

Institutionsråd

Institutionsrådet är rådgivande till prefekten och är ett forum för dialog och diskussion av institutionens verksamhet. Rådet består av företrädare för lärare/forskare, administrativ och teknisk personal, personalorganisationer, grundstuderande och forskarstuderande. Medlemmarna i institutionsrådet väljs in vart sjätte år. Institutionsrådet samlas cirka fem gånger per år och leds av prefekt och proprefekt. 

Kontakt institutionsråd

Vill du komma i kontakt med institutionsrådet, vänligen maila till institutionsrad@cmb.gu.se

Utbildningsberedning

Utbildningsberedningen hanterar ärenden av policykaraktär, inklusive uppdrag från prefekt och institutionsråd. Utbildningsberedningen ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av all utbildningsverksamhet på institutionen. 

Ordförande utbildningsberedning

Erik Thomson
E-post: erik.thomson@gu.se
Telefon: 031-786 9071
Mobil: 0766-229071

Programråd

På institutionen för kemi och molekylärbiologi finns två programråd: ett för kemi och ett för receptarieprogrammet. Programansvarig leder programrådet och rapporterar till utbildningsberedningen.

Kontakt programansvariga

Kemi
Gergely Katona
E-post: gergely.katona@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 3959
Mobil: 0709-123309 

Receptarieprogrammet
Anna Börje

E-post: anna.borje@gu.se
Telefon: 031-786 9012
Mobil: 0766-229012

Beredningsgruppen för forskning och forskarutbildning

Beredningsgruppen är ett kollegialt och rådgivande organ till prefekten och institutionsrådet för diskussion om forskningsstrategiska frågor samt frågor relaterade till forskarutbildningen. Ärendena berör forskningsanläggningar och infrastruktur, kvalitetsuppföljning av forskarutbildningen, rekryteringsstrategier, nomineringar, med mera. Beredningen består av divisionsföreträdare, föreståndare för infrastrukturer, ansvarig för forskarutbildning och doktorandrepresentant. Forskningsberedningen samlas cirka fyra gånger per år och leds av viceprefekt för forskning (ordförande).

Ordförande forskningsberedning

Per Sunnerhagen
E-post: per.sunnerhagen@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 3830

Doktorandråd

Doktorandrådet arbetar med att förbättra arbets- och studiesituationen på institutionen, sprida viktig information till institutionens doktorander samt anordna sociala tillställningar för institutionens doktorander.

Doktoranderna har representation i nästan varje beslutsfattande organ på institutionen och på universitetet, och har därför stora möjligheter att påverka.

Kontakt doktorandråd

Vill du komma i kontakt med doktorandrådet, vänligen maila till doktorandradet@cmb.gu.se

Samverkansråd

Samverkansrådet arbetar med institutionens utåtriktade verksamhet och upprätthåller kontakter med skola, industri, omgivande samhälle och myndigheter.

Fasta engagemang

  • Berzeliusdagarna
  • Fönster mot Naturvetenskap
  • Juryuppdrag projektarbeten
  • Mässor
  • Sommarforskarskola – Unga Forskare
  • Universeum
  • Uthyrning av kurslabbet
  • Vetenskapsfestivalen
  • Ämnesdag - Fortbildningsdag för lärare

Kontakt Samverkansråd

Zareen Abbas
E-post: zareen.abbas@gu.se
Telefon: 031-786 9015 
Mobil: 0766-229015