Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar hur en kinashämmare binder till RET-kinaset.
Foto: Yongjin Xu
Länkstig

Organisk kemi och läkemedelskemi

Forskargrupperna inom organisk kemi och läkemedelskemi studerar syntesen och användandet av organiska molekyler. Vår forskning bidrar till att utveckla nya samhällsrelevanta applikationer inom främst materialkemi och livsvetenskaperna.

Ämnesområden

  • Biokonjugering
  • Biomedicinsk fotonik
  • Dermatokemi
  • Fotokemi
  • Läkemedelskemi
  • Materialkemi
  • Naturproduktkemi
  • Organisk syntes
  • Peptidkemi
  • Spektroskopi.

Nationella och internationella samarbeten

Våra forskargrupper har omfattande tvärvetenskapliga samarbeten inom Göteborgs universitet, med Chalmers Tekniska Högskola samt med läkemedelsindustrin, både lokalt och internationellt. Samarbetsprojekten fokuserar på metaboliska och neurodegenerativa sjukdomar, cancer, hudallergier, materialkemiska frågeställningar samt cellulära och molekylära avbildningstekniker.

Publikationer och forskningsbidrag

Våra forskare har publicerat i högt rankade vetenskapliga tidskrifter såsom Nature Communications, Angewandte Chemie, Journal of the American Chemical Society, Chemical Science, Nano Letters och Journal of Medical Chemistry. Ett flertal har tilldelats prestigefulla priser och forskningsbidrag från bland annat det Europeiska forskningsrådet.

Forskningsgrupper

Anna Börje, universitetslektor i kemi

Forskning inom dermatokemi syftar till att förstå de kemiska mekanismer som ligger bakom kontaktallergi. Av särskilt intresse är mekanismerna för fotokontaktallergi.

Mer information om Anna Börje

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Karl Börjesson, professor i fysikalisk kemi

Forskningens mål är att tämja molekyler. Forskarna inom gruppen använder sig av optisk spektroskopi för att lära sig dirigera energirelaxationen av molekyler i elektroniskt exciterade tillstånd i en förutbestämd riktning.

Mer information om Karl Börjesson

Navigate to video: Möt Karl Börjesson, professor i fysikalisk kemi
Video (1:15)
Möt Karl Börjesson, professor i fysikalisk kemi

Marica Ericson, professor i fysikalisk kemi

Forskningen inom biomedicinsk fotonik handlar bland annat om hur ljus kan användas för att aktivera molekyler, med tillämpningar både inom medicinsk behandling och diagnostik.

Mer information om Marica Ericson

Morten Grötli, professor i läkemedelskemi

Utveckling av enzymhämmare och deras användning som experimentella verktyg för visualisering och selektiv störning av biologiska processer in vivo och in vitro.

Mer information om Morten Grötli

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Göran Hilmersson, professor

Mer information om Göran Hilmersson

Foto: Malin Arnesson

Philipp Klahn, universitetslektor i läkemedelskemi och kemisk biologi

Inspirerad av naturens design fokuserar Philipp Klahns forskning på syntesen av bioaktiva molekyler och läkemedel, med ett speciellt intresse för utvecklingen av extracellulärt riktade läkemedelskonjugat, bioresponsiva verktygsföreningar och smarta fluoroforer.

Mer information om Philipp Klahn

Kristina Luthman, professor emerita i läkemedelskemi 

Kristina Luthmans forskning har under lång tid varit inriktad på design, syntes och användning av peptidomimetika. För närvarande är utvecklingen av modulatorer av enzymer i sirtuin-familjen av särskilt intresse.

Mer information om Kristina Luthman

Thomas Olsson, professor emeritus i organisk och läkemedelskemi

Mer information om Thomas Olsson

Henrik Sundén, professor i organisk kemi

Henrik Sundéns forskning är inriktad på att hitta ny miljövänliga metoder för att sätta ihop komplexa molekyler från enkla molekylära beståndsdelar och utveckling av smarta gel-material.

Mer information om Henrik Sundén

Navigate to video: Henrik Sundén professor i organisk kemi
Video (1:09)
Henrik Sundén professor i organisk kemi

Carl Johan Wallentin, universitetslektor i organisk kemi

Carl Johan Wallentins forskning fokuserar på metodutveckling inom katalys samt målinriktad syntes av biologiskt relevanta föreningsklasser.

Mer information om Carl Johan Wallentin

Forskning för hållbar utveckling

Vår forskning inom organisk kemi och läkemedelskemi bidrar till hållbar utveckling på många olika sätt. Bland annat arbetar vi med

God hälsa och välbefinnande

Flera av våra projekt syftar till att utveckla nya metoder och läkemedelsmolekyler för att studera cellbiologiska och medicinska problem. Det kan handla om nya metoder för diagnostik och behandling med hjälp av ljusaktiverade molekyler. De nya verktygen kan även användas för vidare forskning, bland annat för att förstå målproteiners fysiologiska roll, ett första steg i utvecklingen av nya läkemedel för bättre hälsa.

Hållbar energi för alla

Med sin grundläggande forskning om organiska molekyler vill våra forskare förstå hur molekylerna verkar och interagerar i energihänseende. Därmed vill de bidra till att utveckla nya energieffektivare och renare tekniker i framtiden.

Vi arbetar också med att utveckla nya miljövänliga och mer energieffektiva syntesmetoder som bidrar till hållbar utveckling av nya material med minskat energibehov.