Göteborgs universitet
Bild
Elektrod placerad utanför fusionsporen, beredd att känna av dopamin i form av anodströmssignaler.
Foto: Rachael Tremlett och David Schilter
Länkstig

Analytisk, fysikalisk och oorganisk kemi

Forskningen inom analytisk, fysikalisk och oorganisk kemi fokuserar på frågeställningar kring hälsa, miljö, material och energi. Våra forskare har världsunik kompetens inom såväl grundläggande som tillämpad kemi.

De viktigaste forskningsresultaten

 • Banbrytande tillvägagångssätt för bildbehandling av masspektrometri vid cancer och neurodegenerativ sjukdom
 • Beräkningsmodellering av atom- och molekylära interaktioner som sträcker sig från läkemedel till interstellära partiklar
 • Elektrokatalys och elektrokemiska reaktionsmekanismer
 • Grouted silica, cement och korrosion
 • Metoder för kvantdynamiska studier av kemiska reaktioner
 • Metoder för att karakterisera och kontrollera makromolekylär och nanokemi med tillämpning på cellulär omprogrammering
 • Nanopartiklarnas kemi och interaktioner samt deras inverkan på miljön
 • Utveckling av nya analytiska metoder för encell och subcellulära elektrokemiska studier.

Avancerad utrustning

I vår forskning använder vi avancerad analytisk utrustning, till exempel den enda NanoSIMS i Skandinavien, ett av endast 7 Ionoptika J105 SIMS-instrument i världen och ett optiskt mikroskop med STED. Vi har också god tillgång till beräkningskluster. Mer information: Go:IMS (https://www.go-ims.gu.se/).

Nationella och internationella samarbeten

Våra forskargrupper har starka tvärvetenskapliga samarbeten inom akademin, med läkemedelsindustrin och med kemiska process- och instrumentindustrier, både lokalt och internationellt. Vi samarbetar med biologiska och kliniska forskare inom områdena neurodegenerativ sjukdom, cancer och diabetes samt med fysik- och kemiforskare med inriktning på material och teori. 

Publikationer och forskningsbidrag

Våra forskare har publicerat i högkvalitativa tidskrifter, bland annat Nature Reviews Chemistry, Angewandte Chemie, Proceedings of the National Academy of Sciences, Journal of American Chemical Society, ACS Nano, Nano Letters, Analytical Chemistry, Journal of Physical Chemistry, Journal of Chemical Physics.

Våra forskargrupper är mycket internationella och flera av våra forskare har tilldelats prestigefyllda forskningsbidrag och utmärkelser från bland annat det Europeiska forskningsrådet. 

Forskningsgrupper

Zareen Abbas, universitetslektor i oorganisk kemi

Syntes av nanopartiklar, bestämning av ytladdning, potential för att skapa ett miljövänlig injekteringsmaterial, hållbar cement, nya sensorer, funktionella material för luktkontroll och utvärdera nanopartiklarnas toxicitet.

Mer information om Zareen Abbas

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Elisabet Ahlberg, professor emerita i oorganisk kemi

Elektrokatalys och elektrokemiska mekanismer för utveckling av effektiva bränsleceller och batterier. Experimentella och teoretiska studier i kombination för grundläggande förståelse av industriella processer.
 

Mer information om Elisabeth Ahlberg

Johan Bergenholtz, professor

Experimentella och teoretiska studier av kolloidala interaktioner på fasbeteende, struktur och dynamik, innefattande proteiners växelverkan, dynamik i klustervätskor, kolloidal frisättning och stabilitet.

Mer information om Johan Bergenholtz

Andrew Ewing, professor i analytisk kemi

Små volym och nya metoder för elektrokemisk avbildning av enskilda celler, elektrokemiska strategier för att mäta exocytotisk frisättning och innehållet i nanometer vesiklar i celler, masspektrometriavbildning i neurokemi.

Mer information om Andrew Ewing

John Fletcher, professor i analytisk kemi

Utveckling och tillämpning av ny teknik och metod för kemisk avbildning av enskilda celler och vävnad med hjälp av masspektrometri för att förstå biologiska processer inklusive sjukdomsprogression.

Mer information om John Fletcher

Navigate to video: Möt John Fletcher, professor i analytisk kemi
Video (1:10)
Möt John Fletcher, professor i analytisk kemi

Gunnar Nyman, professor i fysikalisk kemi

Modellering av interstellära isar och strålningsassociation, teoretisk behandling av en ny typ av spontelektriska material, utveckling av kvantdynamiska metoder för kemiska reaktioner och spektroskopi.

Mer information om Gunnar Nyman

Thi Ngoc Nhu Phan, biträdande universitetslektor i analytisk neurobiokemi

Superupplösningsavbildning (STED, NanoSIMS, ToF-SIMS) för att förstå molekylär struktur och funktion i neuronala stamceller och hjärna. Utveckling av märkningssonder för korrelativ avbildning. 

Mer information om Thi Ngoc Nhu Phan

Forskning för hållbar utveckling

Vår forskning inom analytisk, fysikalisk och oorganisk kemi bidrar på många olika sätt till en hållbar utveckling. Vi arbetar bland annat med

God hälsa och välbefinnande

 • Hjärna - Utvecklat en ny teori om neural kommunikation med relevans för lärande, minne och neurodegenerering.
 • Hälso- och sjukvård - Ny kemisk bildbehandling av bröst- och hudcancer.

Rent vatten och sanitet för alla

Nya mekanismer för vattenfiltrering i de fall där tillgången till rent vatten är begränsad.

Hållbar energi för alla

 • Energieffektivisering av industriella processer genom grundläggande studier av elektrolyter och reaktionsmekanismer.
 • Energilagring - Studier av nya vattenlösliga organiska molekyler för vattenbaserade flödesbatterier. 
 • Förstå nedbrytningen av cement som används för lagring av kärnavfall.

Hållbara städer och samhällen

 • Nya miljövänliga injekteringsmaterial baserad på kiseldioxid nanopartiklar för stora byggprojekt