Göteborgs universitet
Bild
närbild, händer som jobbar med slöjd
Foto: Ann-Charotte Hermansson
Länkstig

Ämnesguide för blivande slöjdlärare

Som slöjdlärare är det idag din uppgift att utbilda dagens unga till kreativa, handlingskraftiga, problemlösande och omdömesgilla individer. Lärandet sker främst i, om, genom och med hantverksarbete.

Slöjdämnet i grundskolan

I grundskolan har varje elev under sin skoltid rätt till 330 timmar undervisning i slöjdämnet. Många slöjdlärare undervisar på såväl låg- och mellan-, som på högstadiet. På så sätt får många slöjdlärare lära känna och följa eleverna under många år. I Skolverkets nationella utvärderingar framkommer att slöjdlärarna trivs mycket bra med sitt yrke. I samma utvärdering säger också eleverna att slöjd tillhör skolans populäraste ämnen!

personer jobbar i slöjdverkstaden

Slöjdämnet på HDK-Valand

Slöjdlärarutbildningen i Göteborg är inriktad på grundskolans hela slöjdämne. Vi utbildar slöjdlärare med betoning på ”lärare”. Utbildningen ger dig behörighet att undervisa i slöjdämnet i åk 1–9.

Oberoende av din egen erfarenhet av olika material och hantverkstekniker så kommer du under utbildningen att arbeta med såväl de traditionella slöjdmaterialen metall, textil och trä, som med andra nyproducerade och återanvända material. Koppningen till Hållbar utveckling kan ses som en strimma som löper genom alla ämneskurserna i slöjd. Dina studier innebär att du kommer få arbeta med en mängd redskap, verktyg och olika hantverkstekniker. Ämnesdidaktiken (hur, vad, varför och för vem) är integrerad i ämnesundervisningen. Det betyder att parallellt med ditt arbete i olika slöjdmaterial behandlas bland annat olika styrdokument, elevers lärande, lärarrollen och bedömning och betyg. Såväl tidigare som pågående forskning behandlas via litteraturstudier i kurserna.

Utbildningen hos oss på HDK-Valand ges på helfart dagtid. Du förväntas, och kommer att behöva, vara på plats i våra lokaler en stor del av den 40-timmarsvecka som en helfartsutbildning innebär, då utbyte, lärande och arbete tillsammans med kurskamraterna utgör en väsentlig del i utbildningen. Utöver föreläsningar, seminarier och workshops, ägnas en stor del av tiden åt självstudier utifrån olika kursuppgifter. I några av våra kurser ingår även att du genomför mindre undervisningsövningar. Här får du möjlighet att både ge och ta emot konstruktiva förslag på undervisning i slöjdämnet.

Våra kurser har en klar progression. De startar i det grundläggande och går vidare mot fördjupning. Redan i kurs L9SL21 finns därför ett förkunskapskrav på att du är klar med 2,5 hp från kurs L9SL11. Även i tredje ämneskursen L9SL31 finns det förkunskapskrav som du måste uppnått från kurserna 1 och 2 (L9SL11 och L9SL21).

På nästföljande sida hittar du en kortare beskrivning av kursernas innehåll och placering i studiegången. Vill du läsa mer om kurserna kan du söka ut kursplanerna via Studentportalen, och där se innehåll och kursmål beskrivna mer ingående.

Vår ambition är att du skall trivas hos oss under studietiden och att du efter den känner dig väl förberedd inför din yrkesroll.

Kurser i ämnet slöjd inom ämneslärarprogrammet

Nedan kan du se en kursöversikt och kursernas placering inom din studiegång samt en övergripande beskrivning av kursernas innehåll.

Ingående kurser när du läser slöjd som förstaämne 90 hp och (VFU 30 hp)