Göteborgs universitet

Användarhandledning

Det här är en användarhandledning för Svenskt konstruktikon, en sökbar databas över svenska konstruktioner. Besök gärna konstruktikonets söksida och bekanta dig med gränssnittet innan du börjar läsa. Konstruktikonet finns tillgänglig jämsides andra digitala språkresurser på Språkbankens lexikala plattform, Karp.

Obs! Svenskt konstruktikon har bytt användargränssnitt. Denna handledning är skriven med avseende på det tidigare gränssnittet, vilket gör att en del av informationen inte längre stämmer med nuvarande utseende. Själva funktionerna är dock huvudsakligen desamma – och förhoppningsvis förbättrade.

Konstruktikon

Svenskt konstruktikon är en fritt tillgänglig konstruktionsdatabas, dvs. en samling beskrivningar av svenska konstruktionsmönster. Dessa konstruktioner kan vara allt från väldigt generella strukturer till högst specifika uttryckssätt. (Läs mer om konstruktioner och konstruktionsgrammatik här). Tanken är att du som användare ska kunna slå upp en konstruktion i ett konstruktikon på samma sätt som du skulle slå upp ett ord i en ordbok eller en grammatisk term i en grammatik. Till skillnad från ord och grammatiska termer finns det ingen fast form för hur en konstruktion kan se ut, därför måste du tänka lite annorlunda när du söker igenom databasen. I den här användarhandledningen kommer vi att beskriva alla möjliga sökvägar och hur du kan tolka de sökresultat du får fram.

Beskrivningsformat

De språkliga konstruktionsmönster som finns samlade i konstruktikonet har alla gemensamt att en viss form förknippas med en viss betydelse eller funktion. Varje sådant mönster, eller konstruktion, har en egen post i konstruktikonet. I en konstruktionspost beskrivs konstruktionens betydelse och form bland annat i fritext, med exempel och med en formell strukturskiss. På söksidan är standardinställningen att visa en förenklad form av konstruktionsposterna, då ingår följande informationsfält.

Förenklad visning

 • Namn Ett unikt namn som beskriver konstruktionens kärna. Efter namnet följer ett kort, illustrerande exempel i fri text.
 • Definition En kortfattad beskrivning av konstruktionens betydelse, funktion och form i fri text. I definitionen namnges också de konstruktionselement som ingår i konstruktionen, elementen markeras med hakparenteser.
 • Struktur En enkel beskrivning av konstruktionens syntaktiska struktur. Strukturskissen är en lista av de formella element som ingår i konstruktionen.
 • Exempel Ett urval autentiska meningar som visar exempel på konstruktionen i löpande text. Konstruktionen som helhet omsluts av hakparenteser och är annoterad med de konstruktionselement som namngetts i definitionen.

Om du är intresserad av den fullständiga konstruktionsposten är det bara att stänga av läget Förenklad visning på knappen nere i högra hörnet. Då visas all den information som finns tillgänglig för varje konstruktion. En fullständig översikt över alla informationsfält i konstruktionsposten kan du hitta längst ner på den här sidan.

Bild
konstruktikon

Sökning

Konstruktikonets förstasida innehåller flera olika sökvägar in i databasen. Gränssnittet är detsamma som för andra språkresurser i Karp, men anpassat för konstruktionssökningar. Alla sökningar är avgränsade till konstruktikonet, men om du vill inkludera sökresultat från Karps andra lexikon så kan du gå vidare till Karps startsida genom att klicka på länken Sök i flera resurser uppe i vänstra hörnet.

Konstruktikonets förstasida är uppdelat i tre fält. Det centrala övre fältet innehåller Karps sökverktyg. Till höger finns en rullista för snabbsökningar i listan av konstruktioner. Sökresultat visas i det centrala nedre fältet.

Listning

Den snabbaste vägen att söka efter konstruktioner är genom rullistan i högra kolumnen på förstasidan (BILD). I utgångsläget listas Alla konstruktioner i alfabetisk ordning efter namn. Vet du namnet på den konstruktion du letar efter kan du snabbt få fram den genom att börja skriva de första bokstäverna i fältet [filter] längst ner i kolumnen.

Du kan också välja att filtrera listan efter typ eller kategori genom att trycka på list-symbolen längst upp till höger och välja något av alternativen Konstruktioner per typ eller Konstruktioner per kategori. Då kommer du åt en undermeny där du ombeds välja vilken typ eller kategori du är intresserad av, varpå listan uppdateras så att enbart dessa konstruktioner listas.

 • Typ är en blandad samling etiketter för olika grupper av konstruktioner där samma konstruktion kan tillhöra flera olika typer. Exempel på typer är aspekt, inlärningsfokus, polaritet, tidsuttryck och reflexiv.
 • Kategori är en syntaktisk etikett som anger vilken grammatisk kategori konstruktionen tillhör, som regel en enda kategori för varje konstruktion. En VP är till exempel en verbfras bestående av ett verb med eller utan efterställda bestämningar, Intj är en interjektion och S är en fullständig sats. 
Bild
konstruktikon

Sök i konstruktikonet

Till vänster om listningen, under fliken Sök i konstruktikonet kan du gå vidare och formulera mer komplexa sökningar (BILD). Sökverktyget består av en delvis ifylld söksträng där du kan specificera olika sökalternativ genom att klicka i de valbara fälten, markerade med en blå streckad underlinje. De blå plustecknen markerar att du kan utvidga eller avgränsa sökningen genom att lägga till kriterier.

 • A eller B – ger sökresultat som uppfyller något av kriterierna A eller B.
 • A och B – ger sökresultat som uppfyller båda kriterierna A och B.
 • A utom B – ger sökresultat som enbart uppfyller kriteriet A men inte B.

Sökningarna går att bädda in i varandra till längre söksträngar på formen Hitta ingångar där (A eller B eller C) och (D eller E) utom (F eller G) och

Bild
konstruktikon

För att definiera din sökning väljer du först vilket konstruktionsattribut du vill utgå ifrån. Det första valbara fältet i söksträngen innehåller en lista på möjliga ingångar. Förutom namn, typ och kategori finns här också möjlighet att söka på definition, exempel, nyckelord, vanliga ord, struktur, länk till ram i framenet och arv (LÄNKAR).

Det andra valbara fältet specificerar sökningen. Med alternativet är lika med ombeds du ange exakt värde på den typ, kategori eller namn du söker efter . Alternativet saknas ger möjlighet att söka på konstruktioner som saknar till exempel typ-etikett eller länk till ram i framenet. För vissa av attributen finns också alternativet innehåller vilket är lika med en fritextsökning avgränsad till det informationsfält du angett.

Under fliken Fritextsökning kan du välja att göra en fri sökning på all text i hela konstruktikonet.

Statistik

Karps sökverktyg ger möjlighet att sammanställa skräddarsydd statistik över dina sökresultat. Om du klickar på statistikknappen visas en ruta där du själv kan klicka i de konstruktionsattribut du vill sammanställa statistik över.

Bild
konstruktikon

Med hjälp av statistikverktyget kan du själv bestämma vilka fält i konstruktionsposten du är intresserad av. Du kan också få en överblick över innehållet i konstruktikonet genom att till exempel söka på typ: konstruktion (alla konstruktioner) och visa statistik över kategori. Då får du fram en tabell över konstruktioner per kategori, sorterade efter frekvens med den vanligaste kategorin först (BILD?). Statistiksammanställningen hittar du under fliken Statistik, bredvid Sökresultat när du genomfört en sökning.

Spara och lista sökningar

Sökningar sparas i en löpande lista under fliken Sökhistorik. Listan uppdateras automatiskt men håller endast reda på de tjugo senaste sökningarna. Om du vill spara sökningar för framtida referens kan du istället skapa en listning genom att klicka på Konstruktikon-rubriken över sökresultaten och välja Skapa listning. Din sökning sparas då som en egen lista i rullistan i högerkolumnen.

Bild
konstruktikonet

Sökvägar, en guidad tur

Det finns många vägar att promenera runt i konstruktikonet, av nyfikenhet eller på jakt efter specifika konstruktioner. En viktig teoretisk poäng inom konstruktionsgrammatik är att alla språkliga nivåer ges samma vikt; form, betydelse och funktion ses som oskiljbara från varandra. Om du utgår från den syntaktiska formen hos de konstruktioner du söker efter kan du enkelt gå vidare och hitta andra konstruktioner av samma typ eller betydelse. På så sätt kan konstruktikonet visa samband mellan konstruktionsmönster på olika språkliga nivåer.

Här är ett exempel. Konstruktionen så_grad.resultat illustreras av exemplet "så stor att den inte gick att lyfta". I konstruktionen modifierar adverbet en adjektiv- eller adverbfras och anger att egenskapen är av så stor omfattning att det direkt eller indirekt leder till en viss konsekvens. Strukturskissen [så1 AP|AdvP att1 S] visar att den resultativa satsen är en del av konstruktionen, det lilla signalerar att det ska komma mer. Så_grad.resultat kan kategoriseras som en adjektivfras eller adverbfras beroende på ordklassen för den egenskap som förstärks. Formmässigt är den alltså släkt med andra AP|AdvP-konstruktioner, till exempel de här:

 • upprepad_komparativ – snabbare och snabbare
 • dubbel_diminiutiv – lite lätt pinsamt
 • hur_AP_som_helst – hur bra som helst

Men så_grad.resultat är också taggad med typen jämförelse, en informell etikett för alla konstruktioner som på något vis jämför egenskaper eller liknar en handling vid en annan. Söker du dig vidare till konstruktioner av typen jämförelse kommer du att bläddra igenom sökresultat som de följande:

 • bättre_att_X_än_Y - bättre att misslyckas än att inte försöka
 • ju_desto – ju längre desto bättre
 • samma_X_som_Y – samma nyans som brandbilen

En snävare betydelseavgränsning för konstruktionen så_grad.resultat går att hitta genom att följa länken till ramen Sufficiency i framenet. Ramen Sufficiency definierar betydelsen av tillräcklighet i förhållande till en möjliggjord situation. Andra konstruktioner som också används för att uttrycka tillräcklighet hittar du genom att söka på länk till samma ram i framenet:

 • för_AP_för – för trött för att åka på fest
 • inte_adjektivare_än_att – inte större än att den fick plats
 • Adj_nog_infP – snäll nog att gifta sig med honom

Alla dessa konstruktioner är alltså besläktade med så_grad.resultat på olika språkliga nivåer och utifrån olika sökbara attribut. Så kan du använda konstruktikonets sökverktyg för att hitta specifika konstruktioner eller för att upptäcka samband mellan olika grupper av konstruktioner.

Bild
konstruktikon

Konstruktionspost – översikt

Konstruktionsbeskrivningar är sparade i databasen som konstruktionsposter, här nedan följer en fullständig översikt över konstruktionspostens alla informationsfält.

 • Namn och illustration Ett unikt namn som beskriver konstruktionens kärna. Efter namnet följer ett kort, illustrerande exempel i fri text.
 • Typ En blandad samling etiketter för att underlätta sökning i konstruktikonet, en konstruktion kan tillhöra flera olika typer. Exempel på typer är aspekt, inlärningsfokus, polaritet, tidsuttryck och reflexiv.
 • Kategori Anger vilken grammatisk kategori konstruktionen som helhet tillhör, som regel en enda kategori för varje konstruktion. En VP är till exempel en verbfras bestående av ett verb med eller utan efterställda bestämningar, Intj är en interjektion och S är en fullständig sats.
 • Ram i Framenet Framenet är en databas som beskriver betydelse i förhållande till semantiska ramar. Om konstruktionen har en avgränsad betydelse anges det här genom en länk till den ram eller ramar som motsvarar betydelsen. Exempel på ramar är Causation, Degree, Similarity, Request och Motion.
 • Definition En kortfattad beskrivning av konstruktionens betydelse, funktion och form i fri text. I den mån specifika konstruktionselement nämns i definitionen markeras dessa med hakparenteser.
 • Struktur En enkel beskrivning av konstruktionens syntaktiska struktur. Strukturskissen är en lista av de formella element som ingår i konstruktionen.
 • Arv Anger eventuell arvsrelation till andra konstruktioner i databasen.
 • Nyckelord Specifika ord som definitionsmässigt ingår i konstruktionen.
 • Vanliga ord Ord som ofta förekommer i konstruktionen.
 • Konstruktionselement, Interna Här specificeras de led som ingår i konstruktionen.
 • Konstruktionselement, Externa Här specificeras eventuella externa konstruktionselement som ingår i konstruktionens valens, utan att vara en del av konstruktionen själv.
 • Exempel Ett urval autentiska meningar som visar exempel på konstruktionen i löpande text. Konstruktionen som helhet omsluts av hakparenteser och är annoterad med de konstruktionselement som namngetts i definitionen och specificerats i fälten för konstruktionselement.
 • Kommentar Eventuell kommentar utöver den information som ryms i resten av posten.
 • Referens Eventuella referenser till vetenskapliga artiklar som behandlar konstruktionen.