Göteborgs universitet
Bild
Människor korsar ett övergångsställe i Japan.
Framgångsrikt kollektivt handlande avgörs bland annat av sociala normer.
Foto: Ryoji Iwata, Unsplash

Forskning

CeCAR:s forskning handlar om att öka kunskapen om mekanismerna bakom såväl frivilligt som reglerat, storskaligt kollektivt handlande (LSCA).

Vilka faktorer finns det som medverkar eller samverkar till att resultatet blir framgångsrikt? Hur ska kollektiva regleringar, avtal, lagar och överenskommelser utformas för att nå önskvärt resultat? Målet med forskningen är att utveckla en empiriskt grundad teori som kan förklara faktorerna bakom framgångsrikt, storskaligt kollektivt handlande.

Övergripande frågeställning

1. Vilka faktorer är avgörande för framgångsrikt och frivilligt LSCA?

2. Hur samverkar dessa faktorer och vad har denna samverkan för effekt på frivilligt LSCA?

3. Vilka faktorer bestämmer ett framgångsrikt reglerat LSCA, exempelvis efterlevnad av policy?

4. Hur samverkar dessa faktorer och vad har denna samverkan för effekt på reglerat LSCA?