Bild
Länkstig

Smittspridning och antibiotikaresistens

Kurs
MIC101
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10257
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Pandemier och antibiotikaresistens är viktiga samhällsproblem. Kunskap om hur mikroorganismer sprids, hur de orsakar infektioner och hur immunsystemet kan skydda oss mot infektion blir allt viktigare.

Kursen ger dig färsk kunskap om viktiga infektionssjukdomar, de mikroorganismer som orsakar dem och hur dessa sprids. Du lär dig hur antibiotika fungerar och hur resistens uppstår genom förändringar i bakteriernas arvsmassa och sedan kan spridas mellan bakterier. Slutligen lär du dig om immunsystemets roll för skydd mot olika infektioner.

Om utbildningen

MIC101 omfattar grundläggande medicinsk mikrobiologi med fokus på mikroorganismer som orsakar sjukdom hos människor i våra nordiska länder. Du lär dig om bakterier, virus och medicinskt relevanta svampar – hur de är uppbyggda och vilka egenskaper som gör att de framkallar sjukdom (virulensegenskaper). Undervisningen är uppbyggd kring de olika smittvägarna: fekal-oral smitta och smitta via luft, blod, sex och hudkontakt, som var och en behandlas grundligt och illustreras med viktiga mikroorganismerna som sprids på det sättet. Du får också lära dig grunderna för desinfektion.

Kursen ger dig också grundkunskaper i infektionsimmunologi – hur det medfödda immunsystemet reagerar mot närvaron av mikroorganismer och framkallar inflammation och därmed de typiska infektionssymtomen. Vi går också igenom de immunologiska mekanismer som skyddar oss mot bakterier, virus och svampar. Sådan kunskap är central bland annat för att förstå vad infektioner är och hur vacciner kan skydda oss mot dem.

Ett tredje avsnitt i MIC101 innefattar hur olika grupper av antibiotika fungerar och hur bakterier utvecklar resistens mot dessa, samt hur resistensgener sprids mellan bakterier. Antivirala läkemedel och läkemedel mot svampinfektioner behandlas också, men mer översiktligt.

Ett mål med utbildningen är att du ska lära dig att söka och läsa vetenskaplig litteratur inom det här ämnet. Enkel statistik som behövs för att förstå vetenskapliga studier och principerna för hur vetenskapliga artiklar är uppbyggda gås igenom på ett lättförståeligt sätt.

Lärarna på kursen har mycket hög ämnesmässig och pedagogisk kompetens och många har också lång klinisk erfarenhet. Ofta samundervisar två lärare med lite olika infallsvinklar och kompetenser inom det aktuella området. Studietakten är intensiv och du får räkna med fullt fokus på undervisningen under heltids-studieveckorna, men också att lägga ned minst 15 timmar i veckan under perioderna mellan undervisningsveckorna. Då jobbar du med material som du får från kursledningen i form av pedagogiska videoföreläsningar, instuderingsfrågor och quizzar, samt studier av kurslitteratur.
Undervisningsveckor H24: 
vecka 37 (Campus)
vecka 41 (Distans)
vecka 45  (Campus)
vecka 49 (Distans)
Skriftlig tentamen sker i januari. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student med kandidat- eller yrkesexamen eller motsvarande inom biologi, omvårdnad, odontologi, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, veterinärmedicin, farmaci eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/ Engelska 5

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

I kursen ingår studiebesök på ett kliniskt mikrobiologisk laboratorium där du får se bakterier framodlade ur patientprover och lära dig hur man undersöker bakteriers känslighet för olika antibiotika.    

Rekommenderad studiegång

MIC101 är den första kursen om fyra som tillsammans utgör en magisterutbildning (1-årig master). Du kan välja att läsa hela utbildningen, eller enstaka kurser. Den här kursen ger dig en bred allmänbildning inom ämnet infektion, smittspridning och antibiotika/antibiotikaresistens som du har nytta av inom vården, som forskare, som lärare, eller på laboratoriet.

Utbildningen Medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien, är en nordisk utbildning och du kommer att få ett värdefullt nätverk av personer som är verksamma inom området.

Efter studierna

Denna kurs ger dig en gedigen och rykande aktuell kunskap inom medicinsk mikrobiologi, infektionsimmunologi, smittspridning och antibiotikaresistens. Det kan du ha stor nytta och glädje av inom en rad olika professioner. Idag inser man på allt fler håll i samhället hur värdefull sådan kunskap är.

Kursen är en del i magisterutbildningen Medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien, M2CMA, som ger dig yrkesmässig kompetens som läkare eller sjuksköterska inom dessa specialiteter, men också är till stor nytta inom laboratorieverksamhet, forskning och utbildning. Kursen är anpassad för att täcka en stor del av målen inom ST-utbildningen i vårdhygien.

Om du går hela utbildningen kommer du efter examen att inbjudas till ett nätverk för forskning och utveckling inom smittskydd och vårdhygien med årliga kostnadsfria seminarier där du kan uppdatera dina kunskaper och hålla ditt professionella nätverk levande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bygger på hög aktivitet och stort engagemang från dig, samtidigt som du får stöd från kursens lärare. Kursen består av fyra lärarledda undervisningsveckor (måndag-fredag) på heltid. Två av dem ges på plats i Göteborg (kursvecka 1 i september och kursvecka 3 i november) och två ges på zoom (kursvecka 2 i oktober och kursvecka 4 i december). Det är viktigt att du har möjlighet att arbeta på heltid med kursen under undervisningsveckorna som innehåller flera obligatoriska moment.

Tiden mellan undervisningsveckorna är fyllda av arbete med pedagogiska videoföreläsningar med tillhörande instuderingsfrågor, självrättande datorbaserade quizzuppgifter samt studier av kurslitteratur och annat material där det mesta är speciellt utvecklat för kursen. Studietakten är hög och det är viktigt att sätta av den tid som krävs för att ta in ett omfattande material. Å andra sidan får du noggranna instruktioner om hur du ska ta dig an dina studier. 

En bärande pedagogisk princip för kursen är vikten av repeterad testning. När du försöker ta fram nyvunnen kunskap ur minnet lär du dig mest. Därför använder vi instuderingsfrågor, quiz och ”läxförhör” och under sista undervisningsveckan har vi också en övningstenta. Syftet är att dels att fokusera inläsningen på det relevanta, dels att fördjupa inlärningen.

Lokaler

Undervisningen äger rum i Göteborg, antigen på Medicinaregatan (”Medicinareberget”) eller på Guldhedsgatan 10 (Mikrobiologens lokaler). Det gäller två av de fyra undervisningsveckorna, medan två av veckorna ges på zoom. Testa innan zoomveckan att du har en stabil och fungerande nätuppkoppling.