Bild
Länkstig

Smittskydd och vårdhygien

Kurs
MIC301
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10258
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Vi oroas av pandemier, antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Både sjukvården och andra samhällsaktörer inser nyttan av medarbetare med gedigna och vetenskapligt grundade kunskaper inom smittskydd och vårdhygien.
Kursen ger kunskaper och metoder för att förebygga vårdrelaterade infektioner och hindra smittspridning och antibiotikaresistens. Du lär dig hur smittskyddsarbetet är organiserat och lagreglerat. Kursen är till nytta för personal inom smittskyddsarbete, men passar alla med intresse av ämnet.

Om utbildningen

Kursen MIC301 bygger på ett vetenskapligt förhållningssätt, och vill både ge uppdaterad kunskap om smittskydd och vårdhygien och träning i att själv söka och kritiskt värdera ny kunskap i detta fält.

Du får lära dig om metoder för att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning, och om strategier för att motverka antibiotikaresistens.

Kursen har ett nordiskt perspektiv, och vi går igenom organisation av smittskyddsarbetet och lagstiftning som rör smittskydd i de nordiska länderna. Det skiljer sig en del mellan länderna, vilket ger upphov till intressanta diskussioner.

Du får detaljerad kunskap om desinfektion och sterilisering, liksom om hur vårdbyggnader och -lokaler samt utrustning ska utformas för att motverka smittspridning. Många aktörer är inblandade i smittskyddsarbetet, och vi går igenom de delar av livsmedelslagstiftning, lagstiftning om miljö och arbetsmiljö, samt byggnormer som handlar om att förhindra smitta. Du får lära dig om hur human- och veterinärmedicin, livsmedelsverket, miljö och hälsoskydd samverkar i smittskyddsarbetet.

Kursen ger tillämpbar kunskap och färdigheter. Du får de nödvändiga verktygen för att kunna förebygga och hantera vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vård och samhälle. Du får träning i att kommunicera viktig information till vårdpersonal, arbetsledning, media och allmänhet (övningen leds av journalister och mediavana personer) och kunskap i hur man bedriver systematiskt förbättringsarbete. Du får också diskutera etiska frågor, t.ex. avväganden mellan smittskyddslagens krav på individen, och individens rätt till integritet och självbestämmande.

Hösten 2024 börjar kursen med digitalt upprop 2 september och har sedan följande undervisningsveckor: 
vecka 38 (Campus)
vecka 41 (Distans)
vecka 46 (Campus)
vecka 50  (Distans)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student med kandidat- eller yrkesexamen eller motsvarande inom biologi, omvårdnad, odontologi, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, veterinärmedicin, farmaci eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/ Engelska 5. Genomgången kurs MIC101 och MIC201 eller motsvarande.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

I kursen ingår praktiska övningar men ingen praktik eller VFU.

Rekommenderad studiegång

MIC301 är den tredje kursen om fyra som tillsammans utgör en magisterutbildning (1-årig master). Du kan välja att läsa hela utbildningen, eller enstaka kurser. För att läsa MIC301 måste du dock ha förkunskaper motsvarande de två första kurserna: MIC101 och MIC201. MIC 301 ger dig avancerad och vetenskapligt grundad kunskap och praktiska färdigheter för att jobba med smittskydd och vårdhygien som du har glädje och nytta av inom vården, som forskare, som vårdlärare, eller inom någon annan profession på en arbetsplats där man insett vikten av denna kunskap.

Utbildningen Medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien, är en nordisk utbildning och du kommer att få ett värdefullt nätverk av personer som är verksamma inom området.

Efter studierna

Den här kursen ger dig avancerad och aktuell kunskap och färdigheter som du kan tillämpa direkt i ett arbete inom smittskydd och/eller vårdhygien. Kursplanen är anpassad för att svara mot många av de mål som ingår i ST-utbildningen för läkare inom vårdhygien. Du kan också ha stor glädje av dessa kunskaper om du vill arbeta inom t.ex. veterinärmedicin, med livsmedel, inom miljö och hälsoskydd eller i vissa kommunala verksamheter. Efter covid-19-pandemin är det också många företag som inser att det skulle vara en fördel att ha medarbetare med kompetens inom smittskydd och vårdhygien.

Kursen är en del i magisterutbildningen M2CMA, Medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien, som ger dig yrkesmässig kompetens som läkare eller sjuksköterska inom dessa specialiteter, men också är till stor nytta inom laboratorieverksamhet, forskning och utbildning.

Om du går hela utbildningen kommer du efter examen att inbjudas till ett nätverk för forskning och utveckling inom smittskydd och vårdhygien med årliga kostnadsfria seminarier där du kan uppdatera dina kunskaper och hålla ditt professionella nätverk levande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bygger på studentaktiverande undervisningsformer och förutsätter stort engagemang från dig som student, samtidigt som du får mycket stöd från kursens lärare. Kursen består av fyra lärarledda undervisningsveckor (måndag-fredag) på heltid. Två av dem ges på plats i Göteborg (vanligen kursvecka 1 i september och kursvecka 3 i november) och två ges på zoom (vanligen kursvecka 2 i oktober och kursvecka 4 i december). Tentamen sker i form av en större hemuppgift.

Den lärarledda tiden omfattar föreläsningar, gruppövningar, gruppdiskussioner och dataövningar. I självstudierna mellan undervisningsveckorna har du hjälp av pedagogiska videoföreläsningar med tillhörande instuderingsfrågor och självrättande datorbaserade quiz-uppgifter. Du har olika hemuppgifter och ska läsa kurslitteratur. Studietakten är hög och det är viktigt att sätta av den tid som krävs för att ta in ett omfattande material. Å andra sidan får du noggranna instruktioner om vad som ska göras. I princip allt undervisningsmaterial är speciellt utvecklat för kursen.

En bärande pedagogisk princip som tillämpas på kursen är den om vikten av repeterad testning. När du försöker ta fram nyvunnen kunskap ur minnet lär du dig mest. Därför använder vi instuderingsfrågor, quiz och ”läxförhör” för att befästa faktakunskaper.

Lokaler

Undervisningen äger rum i Göteborg, antigen på Medicinaregatan (”Medicinareberget”) eller på Guldhedsgatan 10 (Mikrobiologens lokaler). Det gäller två av de fyra lärarledda undervisningsveckorna, medan två av veckorna ges på zoom.