Bild
Länkstig

Examensarbete i medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien

Kurs
MIC401
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-20254
Ansökan stängd

Kort om kursen

På kursen MIC401 får du genomföra ett eget examensprojekt, vilket förbereder dig för egna vetenskapliga studier i framtiden. Du kan välja att göra ett laborativt projekt, jobba med data från databaser, med intervjuer eller något annat som passar inom huvudämnet: Medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien. Du har en disputerad handledare till hjälp och stöd under projektarbetet. Du får också stöd i form av feedback från lärare och medstudenter under olika stadier av arbetet.

Om utbildningen

På den här kursen, MIC401, genomför du, under handledning av en disputerad handledare, ett eget mindre vetenskapligt projekt. Innan du påbörjar kursen ska du ha etablerat kontakt med en disputerad person som kan vara din handledare, och ni ska ha bestämt er för en projektidé som meddelas kursledningen innan kursstart.

Kursen MIC401 börjar med en lärarledd undervisningsvecka (vanligen i januari), där du får lära dig om litteratursökning, forskningsmetodik, studiedesign, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, statistik, forskningsetik och hur man skriver på vetenskapligt sätt. Under veckan får du också presentera din projektidé muntligt för lärare och medstudenter och får feedback. Efter detta, skriver du med stöd av din handledare en projektplan, och när den godkänts av kursledningen kan själva projektarbetet påbörjas.
Du arbetar sedan med ditt projekt tillsammans med din handledare.
Mot slutet av terminen lämnar du in en preliminär projektrapport och redovisar ditt arbete muntligt på ett examinationsseminarium. Du får också opponera på en medstudents arbete på hens examinationsseminarium. Du modifierar din preliminära projektrapport efter feedback från lärare och medstudenter och lämnar till sist in en slutlig skriftlig rapport som ska godkännas av examinatorn.
Kursen MIC401 utgör den fjärde och sista kursen i magisterutbildningen, M2CMA, Medicinsk mikrobiologi med inriktning på smittskydd och vårdhygien, men kan också läsas som fristående kurs för alla med intresse för ämnet och som har de förkunskaper som krävs.

Behörigheter och urval

Behörighet

Behörig till kursen är student med kandidat- eller yrkesexamen eller motsvarande inom biologi, omvårdnad, odontologi, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap,veterinärmedicin, farmaci eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/ Engelska 6.För tillträde till kursen krävs godkända kurser MUC101 och MUC201 samt genomgången MUC301 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

MIC401 är den avslutande delen på magisterutbildningen i Medicinsk mikrobiologi med inriktning på smittskydd och vårdhygien. Den ger behörighet till studier på doktorandnivå, men ger även kompetens till att driva egna projekt inom laboratoriet och vården. Tillsammans med övriga delar av utbildningen ger MIC401 en gedigen vetenskaplig grund för både vidare forskning och yrkesverksamhet inom smittskydd och vårdhygien. Men du har även nytta av kursen inom andra delar av sjukvården, på myndigheter och kommunala verksamheter, som lärare på gymnasier och högskolor och i många andra samhällssektorer.

MIC401 och programmet Medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien, är en nordisk utbildning och du kommer att få ett värdefullt nätverk av personer som är verksamma inom området.

Efter studierna

MIC401 är den avslutande delen på magisterutbildningen i Medicinsk mikrobiologi med inriktning på smittskydd och vårdhygien. Den ger behörighet till studier på doktorandnivå, men ger även kompetens till att driva egna projekt inom laboratoriet och vården.

Efter kursen kommer du att inbjudas till ett nätverk för forskning och utveckling inom smittskydd och vårdhygien med årliga kostnadsfria seminarier där du kan uppdatera dina kunskaper och hålla ditt professionella nätverk levande.

Så är det att plugga

Undervisningen

MIC401 är förlagd till vårterminen och börjar med en undervisningsvecka, vanligen i januari. Den innehåller föreläsningar som ger verktyg för ett vetenskapligt arbete och seminarier där studenterna presenterar sina förslag på projektplaner, som sedan eventuellt omarbetas efter feedback från lärare och medstudenter.

Huvuddelen av kursen utgörs av projektarbetet där du arbetar individuellt med din frågeställning och får handledning vid ett laboratorium eller vid en vårdhygienisk enhet, smittskyddsmyndighet eller motsvarande.

Mot slutet av terminen ska du redovisa ditt projektarbete enligt vetenskapliga principer, både skriftligt (i form av en projektrapport) och muntligt vid ett examinationsseminarium. Du ska också opponera på medstudents projektarbete.

Lokaler

Både den inledande veckan och examinationsseminarierna äger rum i Göteborg.