Bild
Person håller jordglob framför ansiktet
Länkstig

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram: Miljöplanering

Studier i miljöplanering ger dig kunskaper om den geografiska fördelningen av utvecklingsresurser och insikter i hur urbanisering, klimatförändringar och biologisk mångfald påverkar människors vardagsliv och försörjning på olika platser i världen. Inriktningen ger dig också praktiska färdigheter i bland annat geografiska informationssystem (GIS), omvärldsanalys, samt planeringsmetoder inom landskapsförvaltning, mobilitet och översiktsplanering.

Miljöfrågor handlar ofta om sambanden mellan människan och hennes omgivning. Många gånger efterfrågas en helhetssyn. Ämnet kulturgeografi som ligger till grund för inriktningen Miljöplanering på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) ger kunskap, perspektiv och metoder för att hantera det integrerade samspelet mellan individ, samhälle och natur.

Det som utmärker miljöplaneringsinriktningen är intresset för regioner och platser och hur de utvecklas i relation till lokala och globala nätverk och utvecklingstrender. Ett av de teman kulturgeografer arbetar med är resursernas ojämna rumsliga fördelning. Varför utvecklas ekonomi och näringsliv snabbt på en del håll i världen medan andra regioner stagnerar eller förblir i fattigdom? Varför transporterar vi allt fler varor och tjänster kors och tvärs över globen?

Kulturgeografer forskar och undervisar även om hur hållbara samhällen kan utvecklas via acceptabla styrmedel och med kort- och långsiktig planering. Undervisningen är varierad och består både av föreläsningar, exkursioner, fältobservationer och fallstudier. Praktiska färdigheter ges exempelvis i geografiska informationssystem (GIS), omvärldsanalys, planeringsmetoder inom landskapsförvaltning, mobilitet och översiktsplanering.

Att arbeta med miljöplanering förutsätter tillämpade kunskaper och färdigheter inom många områden. Genom studierna i kulturgeografi får du kompetens att arbeta med kvalificerad omvärlds- och konsekvensanalys. Du lär dig använda de planeringsverktyg samhället har för att påverka lokalisering av verksamheter, bebyggelse, kommunikationer och grönområden, i syfte att förverkliga övergripande mål om ett hållbart samhälle.

Med andra ord handlar miljöplanering både om att analysera problemen och om att hitta konstruktiva vägar framåt.

Vad kan du arbeta med?

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram med inriktning mot miljöplanering ger dig kompetens att arbeta med utrednings- och planeringsfrågor inom såväl privat som offentlig sektor. Miljöplanerare och personer med färdigheter i GIS är något som särskilt efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vanliga arbetsplatser för kulturgeografer är:

  • Kommunkansli
  • Samhällsbyggnadskontor
  • Miljöförvaltning (övergripande samhällsplanering, fysisk planering, miljöplanerare)
  • Länsstyrelser (regionala analyser, regional planering, vindkraftsplanering, naturvård och rekreation)
  • Statliga verk och departement som Naturvårdsverket, Boverket, Trafikverket och Räddningsverket (övergripande samhällsanalyser, fysisk planering, samhällsinriktat säkerhetsarbete).

Med kunskaper om att arbeta med omvärldsanalys och miljöplanering i flera geografiska perspektiv, är din arbetsmarknad inte begränsad till Sverige. Den geografiska kompetensen är användbar inom förvaltning på europeisk nivå, i olika internationella organ och inom biståndsarbete.

Kursupplägg

Termin 1

Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp
Naturresurshushållning, 15 hp

Termin 2

Processer i miljön, 7,5 hp
Strategier för hållbar utveckling, 7,5 hp
Grundkurs i statistik med miljö- och logistiktillämpningar, 15 hp 

Termin 3-4

Företagsekonomi/Nationalekonomi/
Kulturgeografi/Statsvetenskap/Humanekologi, 60 hp

Termin 5

Miljövetenskap, 30 hp

Termin 6

Uthålligt företagande/Miljöekonomi/
Miljöplanering/Miljöpolitik/Humanekologi, 15 hp Examensarbete 15 hp

Grund- och fortsättningskurs i kulturgeografi innehåller åtta 7,5 hp-kurser som behandlar resursutvecklings- och planeringsfrågor utifrån ett rumsligt perspektiv. Detta perspektiv innefattar lokal och global nivå samt samspelet och sammanhanget i utvecklingen och planeringen mellan dessa nivåer.

Vad kan vara bra att komplettera med?

I programmet ingår ett antal valfria kurser. Dessa gör att du kan välja att bredda dina kunskaper och välja kurser som inte ligger inom din profil.

Företagsekonomi, miljörevision och miljöjuridik

När miljömålen skall realiseras är företag idag en viktig aktör och därför är kunskaper om företagens organisation, miljöpolicy och handläggning av dessa frågor bra att ha. Miljöfrågorna har också en etisk och psykologisk dimension som kan ha stor betydelse när en verksamhet skall nå ett resultat i en miljöfråga.

Fördjupade studier i miljöplanering

Du kan också välja att specialisera dig ytterligare inom din profil, miljöplanering. Exempelvis är det globala perspektivet och problematiseringen av miljöfrågorna i I-land och U-land ett område där kurser utanför programmet ytterligare kan fördjupa din kompetens. Även inom temat Europa och miljön finns möjligheter till specialisering, bland annat genom studier vid ett europeiskt universitet.

Kurser i GIS

Ytterligare ett exempel på specialisering är att fördjupa kunskaperna om de verktyg som finns inom miljöplaneringen. Geografiska informationssystem (GIS) kommer att ges i form av en fristående kurs för tillval.

Naturvetenskapligt orienterad miljövetenskap

Som samhällsvetare är en specialisering eller breddning av den naturvetenskapliga kompetensen också viktig för ditt framtida arbete.