Bild
Foto: Stokkette
Länkstig

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram: Uthålligt företagande

Inriktningen uthålligt företagande har som målsättning att svara mot behovet av företagsekonomer med miljökompetens i såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

När du läser inriktningen Uthålligt företagande på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) får du en kombination av naturvetenskaplig skolning och företagsekonomisk utbildning i hur man hanterar miljökrav i organisationers dagliga verksamhet. Det kan handla om marknadsföring, produktutveckling, kommunikation med myndigheter, miljöcertifiering med mera. Ämnet omfattar alla de organisatoriska och ekonomiska förhållanden som berörs av uthållighetsfrågor i företag och organisationer. Uthållighetsbegreppet inkluderar krav på organisationer att anpassa sin verksamhet vad gäller ekonomi, socialt ansvar och miljö.

Målsättningen för inriktningen mot uthålligt företagande är att studenterna efter genomgången utbildning skall:

 • kunna definiera och i praktiken hantera miljöproblem relaterade till organisationers verksamhet.
 • ha kunskap om, och i viss mån kunna använda, tillgängliga verktyg och beslutsunderlag som används i organisationers miljöarbete.
 • ha kunskap om olika alternativa sätt att betrakta och driva organisationers verksamhet i relation till den fysiska miljön och därmed besitta insikt om alternativa lösningar på organisationers miljöproblem.

Denna målsättning innebär att studenterna skall ha kunskap inom följande områden relaterade till företagsekonomi och miljö:

 • Strategier för företags/organisationers miljöarbete
 • Grön marknadsföring
 • Miljöanpassade inköp
 • Miljöledningssystem/styrsystem
 • Miljörevision och miljöredovisning
 • Miljökonsekvensbeskrivningar

Den företagsekonomiska inriktningen består av företagsekonomiska kurser på 60 högskolepoäng termin 3–4 och 30 högskolepoäng fördjupande kurser i uthålligt företagande termin 6.

Vad kan du arbeta med?

Utbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete i företag och organisationer med processer, produkter och tjänster som möts av krav på miljöanpassning. Utbildningen lämpar sig också för arbete med inriktning mot utredningar och konsultation inom området uthålligt företagande.

Kursupplägg

Termin 1

Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp
Naturresurshushållning, 15 hp

Termin 2

Processer i miljön, 7,5 hp
Strategier för hållbar utveckling, 7,5 hp
Grundkurs i statistik med miljö- och logistiktillämpningar, 15 hp 

Termin 3-4

Företagsekonomi/Nationalekonomi/
Kulturgeografi/Statsvetenskap/Humanekologi, 60 hp

Termin 5

Miljövetenskap, 30 hp

Termin 6

Uthålligt företagande/Miljöekonomi/
Miljöplanering/Miljöpolitik/Humanekologi, 15 hp Examensarbete 15 hp

Ger en överblick över ämnet företagsekonomi. Kursen syftar till att beskriva företag och deras omgivning, att identifiera företagsekonomiska problem, att ge ansatser för deras strukturering och analys samt att finna och utnyttja relevant källmaterial. Kursen består av fem delkurser och har som mål att ge de studerande kunskap om produktkalkylering, redovisning, marknadsföring samt om hur organisationer fungerar och kan styras.

Denna kurs består av fyra delkurser där en fördjupning sker inom områdena:

 • Marknadsföringsplanering
 • Organisationsperspektiv
 • Lönsamhet och finansiering
 • Ekonomistyrning 

Efter en översikt över de miljömässiga villkoren inom och för olika branscher/verksamheter ges teoretiska grunder för miljöstrategisk utveckling. Det innebär, förutom olika strategiska modeller, etiska överväganden, kunskaper om den aktuella utvecklingen av hållbarhetsstrategier och konsekvensanalyser med olika tidshorisont. Därefter följer tre delmoment, marknads- och produktutveckling, kalkylering och finansiering, samt ekonomistyrning, vilka fördjupar tidigare inhämtade grundläggande kunskaper inom företagsekonomi inriktade på miljömässigt hållbar utveckling. Kursen avslutas med att de olika delmomenten ånyo samlas ihop med utgångspunkt i hållbara strategier och deras konsekvensbeskrivningar.

Kandidatuppsats 15 hp Arbetet syftar till att ge fördjupade kunskaper i uthålligt företagande genom att självständigt författa en vetenskaplig uppsats.

Vad kan vara bra att komplettera med?

Den rekommenderade läsordningen visar att studenter som väljer inriktningen mot uthålligt företagande bör läsa valfria kurser i miljöledning och miljörätt. Dessa kurser förmedlar kunskaper som är efterfrågade i näringsliv och förvaltning. Grundregeln är annars att välja kurser baserat på intresse och framtidsplaner.