Bild
Länkstig

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram: Miljöekonomi

Studier i miljöekonomi ger dig färdigheter att konkret arbeta med klimat-, hållbarhets- och miljöfrågor i företag och offentlig sektor. Med ett nationalekonomiskt perspektiv och kunskaper i statistiskt och ekonomiskt analysarbete får du med dig viktiga färdigheter för beslutsfattare på alla nivåer i samhället.

I grunden handlar miljöfrågor och ekonomi om samma sak: att hushålla med begränsade resurser. På inriktningen Miljöekonomi vid Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) studerar du miljöfrågor med utgångspunkt i nationalekonomi, där några av de centrala frågorna är:

 • Vad orsakar miljöproblemen?
 • Hur kan vi värdera miljöresurser som biodiversitet och ren luft?
 • Hur kan vi använda styrmedel för att effektivt motverka exempelvis klimatförändringar eller minskande biologisk mångfald.

Att kunna analysera frågor om klimat, miljö och hållbarhet med nationalekonomiska metoder är värdefullt både för handläggare inom myndigheter, beslutsfattare i industrin och politiker. Med hjälp av nationalekonomiska metoder kan du utvärdera effekterna av åtgärder och projekt, för ekonomin och för miljön. Du får också verktyg för att kunna arbeta med att utforma styrmedel som syftar till att hantera klimat- och miljöutmaningar. Både Sida och organisationer som Världsbanken och FN är i stort behov av miljöekonomer.

Utöver specialisering i miljöekonomi kan du inrikta dig mot exempelvis utvecklingsekonomi, ekonometri och finansiell ekonomi. Under utbildningens gång får du de kunskaper i matematik och statistik du behöver och du behöver inte ha läst matematik eller statistik på universitetet tidigare.

Vad kan du arbeta med?

Miljöekonomer med kunskaper om miljörevision och miljöjuridik efterfrågas idag av både företag, offentlig sektor och som konsulter. En nationalekonom med miljöinriktning får, utöver en god ekonomisk teoribildning, synnerligen god kunskap om och praktisk erfarenhet av statistiskt och ekonomiskt analysarbete. Yrkesvalet är alltså inte begränsat till enbart miljörelaterade jobb. Möjliga arbetsuppgifter/yrken efter att ha läst miljöekonomi (nationalekonomi) är:

 • Utredare/kvalificerad utredare inom i stort sett alla organisationer.
 • Miljösamordnare och miljöansvarig på privata företag
 • Konsultarbeten runt miljöklassificering och miljöledning
 • Handläggare vid myndigheter och förvaltning, som Naturvårdsverket, Sida, miljödepartementet, finansdepartementet och jordbruksdepartementet
 • Samordnare inom exempelvis EU
 • Politiskt sakkunnig
 • Forskare/lärare vid universitet och högskola.
 • Journalist, informatör, informationssekreterare

Kursupplägg

Termin 1

Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp
Naturresurshushållning, 15 hp

Termin 2

Processer i miljön, 7,5 hp
Strategier för hållbar utveckling, 7,5 hp
Grundkurs i statistik med miljö- och logistiktillämpningar, 15 hp 

Termin 3-4

Företagsekonomi/Nationalekonomi/
Kulturgeografi/Statsvetenskap/Humanekologi, 60 hp

Termin 5

Miljövetenskap, 30 hp

Termin 6

Uthålligt företagande/Miljöekonomi/
Miljöplanering/Miljöpolitik/Humanekologi, 15 hp Examensarbete 15 hp

ger en överblick över hela det nationalekonomiska ämnesområdet; exempelvis hur konsumenters och företags val av efterfrågan och utbud av varor och tjänster ser ut, olika marknadsformer, begrepp som inflation, arbetslöshet, bruttonationalprodukt, tillväxt, ekonomisk politik behandlas. Internationella monetära och handels frågor beskrivs och analyseras. Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och politik samt ge förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem. Kursen avser att ge kännedom om ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

består av kurser i metoder för ekonomisk analys, mikroekonomi, miljöekonomi (Environmental Economics, ges på engelska) samt en uppsatskurs, 7,5 hp. Terminen startar med delkursen ”Metoder för ekonomisk analys” (7,5 hp) som inleds med en kort doktrinhistorisk översikt. Därefter berörs matematiska och statistiska metoder samt hur de tillämpas inom nationalekonomi. Mikroteori (7,5 hp) fördjupar teorin för enskilda konsumenters och producenters beteenden och knyts samman i teorin för allmän jämvikt.

Dessutom behandlas avvikelser från den fullkomliga konkurrensmodellen i form av konkurrensbegränsningar, externaliteter och asymmetrisk information. Environmental Economics (7,5 hp) presenterar de välfärdsteoretiska grunderna för ämnet inklusive centrala begrepp som externaliteter och kollektiva nyttigheter. Analys av styrmedel med särskild tonvikt på ekonomiska styrmedel behandlas och samhällsekonomisk analys av miljöproblem introduceras där teori och metod för värdering av miljön innefattas. Uppsatsarbete, 7,5 hp syftar till att ge färdighet i självständig analys av miljöproblem med hjälp av nationalekonomisk teori och vetenskaplig metod, liksom att ge färdighet i att skriva och strukturera rapporter om miljöproblem.

ges helt och hållet på engelska. Obligatorisk kurs är Econometrics (7,5 hp). Denna kurs ger en introduktion till sannolikhetslära och statistik och fokuserar sedan på linjär regressionsanalys. Tolkning och hypotestestning genomgås och vissa utvidgningar av standardmodellen introduceras. Datorlaborationer med övningar och inlämningsuppgifter utgör en viktig del av kursen och baseras på verklig data. Därefter följer en valbar kurs i nationalekonomi. Kursen avslutas med examenskurs i miljöekonomi (15 hp).  Efter genomgången kurs skall studenten ha förmåga att med vetenskapliga metoder självständigt genomföra en kvalificerad forskningsuppgift, utformad i enlighet med relevanta teoretiska frågeställningar. Denna kurs innehåller inga föreläsningar, utan består av en uppsatsskrivning och opposition på andra studenters uppsatser. Studenten arbetar självständigt och tillsammans med sin handledare.

Vad kan vara bra att komplettera med?

För den som vill fördjupa sig ytterligare kan studier i nedanstående ämnen komplettera inriktningen miljöekonomi.

Företagsekonomi, miljörevision och miljöjuridik

Privata företag i alla storlekar har ett allt större miljöfokus och miljövetare arbetar ofta både direkt i företag eller på konsultföretag, som assisterar dem i miljöarbetet. Vissa grunder i företagsekonomi förenklar kommunikation och förståelse för vad privata företag efterfrågar.

Naturvetenskapligt orienterad miljövetenskap

God naturvetenskaplig kunskap om miljöproblem och förmågan att kommunicera om miljöproblem med naturvetare är ett allmänt mål för denna utbildning, men kan givetvis förstärkas med ytterligare studier i naturvetenskapligt orienterad miljövetenskap. 

Språkstudier

Generellt har svenska studenter efter fullgjorda grundutbildningar goda kunskaper i svenska och engelska men goda kunskaper i ett tredje språk kan vara en konkurrensfördel för dig som vill arbeta med miljöfrågor inom organisationer som Världsbanken, Sida, FAO, OECD och EU. 

Statsvetenskap och kulturgeografi

Nationalekonomi, statsvetenskap och kulturgeografi är ämnen som traditionellt efterfrågats för arbetsuppgifter inom förvaltning och utredning i offentliga organisationer. 

Exempel på uppsatser i miljöekonomi

 • Tillväxt och miljö – Existerar Kuznetskurvor för Luftföroreningar.
 • Nox-avgiften – utvärdering av ett ekonomiskt styrmedel.
 • Taxiavregleringens effekter i Göteborg.
 • Hållbar tillväxt – en teoretisk studie.
 • Är miljömärkning effektivt som styrmedel?
 • PANT – en morot för konsumenten? MFS (Minor Field Studies)
 • Economic and environmental Impacts of nature-based tourism, a case study in Ponta d’Ouro, Mozambique.
 • The impact of solid waste on hydropower generation, Costa Rica.
 • The value of irrigation water along the Orange river in Namibia.
 • The value of Grazers for Fisheries and Tourism at the Lighthouse Reef Atoll, Belize.
 • Ecological sustainable tourism on Zanzibar.
 • Assessment of the Resource Rent in the Namibian Fisheries.