Bild
Foto: Serhii Brovko
Länkstig

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram: Humanekologi

I ämnet humanekologi studerar du samspelet mellan människan och hennes totala omgivning. Det handlar både om hur människan anpassar sig till och utnyttjar olika ekosystem i sin omgivning, och om hur den ekologiska och sociokulturella omgivningen påverkar och sätter ramar för mänskligt liv och verksamhet. Ämnet är tvärvetenskapligt och använder både naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv.

Om humanekologi

Inom humanekologi förenas och används kunskap, teorier, synsätt och modeller hämtade från naturvetenskapliga (inkluderande medicinska och tekniska), samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner. Humanekologi får därmed ett problemorienterat tvärvetenskapligt perspektiv, där bland annat frågor kring förutsättningar och konsekvenser av en strävan mot det hållbara samhället diskuteras. Undervisningen har bland annat som mål att öka förståelsen om interaktionen mellan olika världsbilder och de ekologiska processer som påverkar och påverkas av mänskliga aktiviteter.

Människans bruk av naturen och utnyttjande av olika naturresurser får naturligtvis effekter på människors försörjningssituation. En viktig del av ämnet humanekologi blir att studera de komplexa orsakerna och effekterna av människans miljöpåverkan i det lokala och globala samhället och vilka metoder som finns för att studera/analysera dessa. Intresset riktas både mot hur människan anpassar sig till och utnyttjar olika ekosystem i sin omgivning, och mot hur den ekologiska och sociokulturella omgivningen påverkar och sätter ramar för mänskligt liv och verksamhet. I detta och andra sammanhang behandlas också vilken roll de viktiga faktorerna ojämlikhet, fattigdom, gender och ekologisk modernisering har i miljöproblematiken. Med tanke på de tvärvetenskapliga perspektiven blir det för humanekologin grundläggande med begrepp som tid, rum, nivå, mångfald samt samband som används för att integrera och analysera samspelet mellan människan och hennes ekologiska, sociala och kulturella omgivningar.

Bild
Skördare fäller träd i en skog
I humanekologi studerar du människans användning av olika typer av naturresurser i agrara, industriella och sen-industriella samhällen
Foto: Przemyslaw Wasilewski

För att beskriva och analysera olika samhälleliga och ekologiska problem ur humanekologisk synvinkel, krävs att undervisningen och kursinnehållet har en tvär- och transdisciplinär utgångspunkt.

Kurserna behandlar bland annat samhällens resursutnyttjande i ett historiskt och globalt perspektiv, de naturgivna förutsättningarna för människans och samhällens olika verksamheter, människans och samhällens nuvarande bruk av naturen och åtföljande globala och lokala problem t.ex. av miljökaraktär. För att få ett mer fullständigt tvärvetenskapligt perspektiv måste man också i kurserna ta upp betydelsen av att människan är en biologisk och kulturell varelse och de ekologiska och sociala konsekvenserna av samhällsorganisation och resursanvändning.

Viktiga analytiska ingångar i undervisningen är:

 • Analys av dagens miljöproblem, där miljöproblemens orsaker, effekter och möjliga lösningar diskuteras med utgångspunkt från ett multidisciplinärt perspektiv.
 • Studier av människans användning av olika typer av naturresurser i agrara, industriella och sen-industriella samhällen. Resursernas omvandling och transport från producent till konsument och slutligen användning i olika sammanhang
 • Kännedom om konflikter kring utnyttjandet av naturresurser och därmed miljörelaterade problem, där fattigdoms- och fördelningsdimensionens internationella karaktär studeras.
 • Studier av samspelet mellan samhällsutveckling, miljöproblem och teknik, främst inom områden rörande energifrågor och hälsa, men också inom landsbygdsutveckling.
 • Maktstrukturer och deras inverkan på miljöproblem, maktfördelning mellan män och kvinnor och andra genderfrågor

Studierna i humanekologi baseras alltså både på ett disciplinärt och tvärvetenskapligt arbetssätt, som ger möjligheter att applicera kunskap och erfarenheter inom ett helhetsperspektiv. Huvudmålet är att de studerande skall inhämta tvärvetenskaplig kunskap om miljö och samhälle samt att de skall utveckla en förmåga att kritiskt analysera dagens samhälleliga och ekologiska problem samt förstå det historiska sammanhang i vilka dessa problem har uppstått.

Vilka kurser läser man?

Inriktning humanekologi - kursöversikt

Termin 1

Miljövetenskaplig baskurs (15 hp) 
Naturresurshushållning (15 hp)
 

Termin 2

Processer i miljön (7,5 hp)
Strategier för hållbar utveckling (7,5 hp)
Statistik (15 hp)

 

Termin 3

Från lokala naturresurser till global konsumtion (15 hp)

Hållbara städer (15 hp)

 

Termin 4

Miljörörelser och miljöpolitik, (15 hp)

Hållbar utveckling, historia och nuvarande kontext, (15 hp)

 

Termin 5

Valfria fortsättningskurser i Miljövetenskap, 30hp (Miljöpsykologi, 15 hp, Tillämpad miljörätt, 15 hp, Miljöpolitik, 15 hp, GIS 3*7,5 hp, Miljöekonomi, 15 hp, Miljökonsekvensanalys, 15 hp, Miljöledningssystem, 15 hp)

Termin 6

Metod inom Globala studier (15 hp)

Examensarbete i humanekologi (15 hp) 

Termin 3 inleds med kursen ”Från lokala naturresurser till global konsumtion” (15 hp) som tar upp människans och samhällets naturresursutnyttjande ur ett lokalt och globalt perspektiv. Du får förståelse för de globala processer som binder lokalt naturresursutnyttjande till global konsumtion och de miljömässiga och sociala problem de ger upphov till. Nästa kurs ”Hållbara städer” (15hp), ger dig de analytiska verktyg som krävs för att kunna analysera stadens nuvarande problem och framtida möjligheter för hållbar utveckling ur ett tvärvetenskapligt problem.

I kursen ”Miljörörelser och miljöpolitik” (15 hp) som inleder fjärde terminen, får du grundläggande kunskaper om miljöarbetets historiska, politiska, etiska och praktiska aspekter. Nästa kurs ”Hållbar utveckling - Historia och nuvarande kontext” (15 hp), får du kunskaper om hållbar utveckling, både som ett teoretiskt begrepp och som en utgångspunkt för samhälls-förändring. Du lär dig förstå både komplexiteten, samt fördelar och svårigheter kring begreppets användning.

Fördjupningskurs i humanekologi (termin 6) inleds med kursen ”Metoder inom globala studier” (15 hp) och avslutas med ett examensarbete på 15 hp.  

Vad blir man?

Kurserna ger värdefulla kunskaper och erfarenheter för arbete inom såväl privat som offentlig verksamhet inom områden/yrken som har inslag av:

 • Utredningsarbete
 • Kontakt med myndigheter som arbetar inom miljö- och andra samhällssektorer
 • Arbete med internationella frågor, biståndsarbete
 • Information och journalistisk arbete t.ex. media
 • Utbildning för vuxna om t.ex. miljöproblem i vardagsliv
 • Tvärvetenskapliga inslag t.ex. tillämpad och problemorienterad miljöforskning
 • Undervisning, t.ex. komplettering för olika typer av lärarutbildningar
 • Beslutsfattande kring olika typer av resurs- och miljömässiga problem
 • Strategisk miljökonsekvensanalys

I undervisningen samverkar företrädare för naturvetenskaper, humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.