Bild
Foto: Serhii Brovko
Länkstig

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram: Humanekologi

På inriktningen humanekologi studerar du samspelet mellan människan och hennes omgivning. Hur anpassar vi människor oss till och utnyttjar olika ekosystem? Och hur påverkar den ekologiska och sociokulturella omgivningen mänskligt liv och verksamhet? Humanekologi är ett tvärvetenskapligt ämne som använder både naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv.

Människans bruk av naturen och utnyttjande av naturresurser får enorma effekter, både för ekosystem och människor. När du läser inriktningen Humanekologi på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) studerar du de komplexa orsakerna och effekterna av människans miljöpåverkan – lokalt och globalt. Det handlar både om hur människan anpassar sig till och utnyttjar ekosystem i sin omgivning, och om vilka ramar den ekologiska och sociokulturella omgivningen sätter för mänskligt liv. Vi studerar även vilken roll faktorer som ojämlikhet, fattigdom, gender och ekologisk modernisering har i miljöfrågor.

Viktiga ingångar i undervisningen är:

 • Analys av dagens miljöproblem, där miljöproblemens orsaker, effekter och möjliga lösningar diskuteras med utgångspunkt från ett multidisciplinärt perspektiv.
 • Studier av människans användning av olika typer av naturresurser i agrara, industriella och senindustriella samhällen. Resursernas omvandling och transport från producent till konsument och slutligen användning i olika sammanhang.
 • Kännedom om konflikter vid utnyttjande av naturresurser och därmed miljörelaterade problem, där fattigdoms- och fördelningsdimensionens internationella karaktär studeras.
 • Studier av samspelet mellan samhällsutveckling, miljöproblem och teknik, främst inom områden rörande energifrågor och hälsa, men också inom landsbygdsutveckling.
 • Maktstrukturer och deras inverkan på miljöproblem, maktfördelning mellan män och kvinnor och andra genderfrågor

Huvudmålet är att du skall inhämta tvärvetenskaplig kunskap om miljö och samhälle för att utveckla en förmåga att kritiskt analysera dagens samhälleliga och ekologiska problem samtidigt som du förstår det historiska sammanhang i vilka dessa problem har uppstått.

Inom humanekologi används kunskap, teorier, synsätt och modeller hämtade från både naturvetenskapliga (inklusive medicinska och tekniska), samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner.

Bild
I humanekologi studerar du människans användning av olika typer av naturresurser i agrara, industriella och sen-industriella samhällen.
Foto: Przemyslaw Wasilewski

Vad kan du arbeta med?

Kurserna ger värdefulla kunskaper och erfarenheter för arbete på både företag och offentlig sektor inom områden eller yrken som har inslag av:

 • Utredningsarbete
 • Kontakt med myndigheter som arbetar inom miljö- och andra samhällssektorer
 • Arbete med internationella frågor, biståndsarbete
 • Information och journalistiskt arbete t.ex. media
 • Utbildning för vuxna om t.ex. miljöproblem i vardagsliv
 • Tvärvetenskapliga inslag t.ex. tillämpad och problemorienterad miljöforskning
 • Undervisning, t.ex. komplettering för olika typer av lärarutbildningar
 • Beslutsfattande kring olika typer av resurs- och miljömässiga problem
 • Strategisk miljökonsekvensanalys

Kursupplägg

Termin 1

Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp
Naturresurshushållning, 15 hp

Termin 2

Processer i miljön, 7,5 hp
Strategier för hållbar utveckling, 7,5 hp
Grundkurs i statistik med miljö- och logistiktillämpningar, 15 hp 

Termin 3-4

Företagsekonomi/Nationalekonomi/
Kulturgeografi/Statsvetenskap/Humanekologi, 60 hp

Termin 5

Miljövetenskap, 30 hp

Termin 6

Uthålligt företagande/Miljöekonomi/
Miljöplanering/Miljöpolitik/Humanekologi, 15 hp Examensarbete 15 hp