Länkstig

Så gick det sen — samhällsvetenskapliga miljövetare berättar

Studenterna på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram får jobb i alla samhällets sektorer: privata företag, offentlig sektor, partier och organisationer. Möt några samhällsvetenskapliga miljövetare, från programmets fem olika inriktningar, som arbetar med hållbarhet och miljö både i Sverige och utomlands.

Humanekologi

I inriktningen humanekologi studerar du samspelet mellan människan och hennes totala omgivning. Det handlar både om hur människan anpassar sig till och utnyttjar olika ekosystem i sin omgivning, och om hur den ekologiska och sociokulturella omgivningen påverkar och sätter ramar för mänskligt liv och verksamhet. Ämnet är tvärvetenskapligt och använder både naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv.

Miljöekonomi

Inriktningen miljöekonomi ger dig färdigheter att konkret kunna arbeta med miljöfrågor i företag och offentlig sektor. Kurserna i nationalekonomi ger dig god kunskap om och praktisk erfarenhet av statistiskt och ekonomiskt analysarbete – viktiga färdigheter för beslutsfattare på alla nivåer i samhället.

Miljöplanering

Kulturgeografer studerar människans relation till sin omgivning och ställer frågor om hur den påverkas av vårt sätt att konsumera, producera och färdas. Inriktningen Miljöplanering ger dig kunskaper om den geografiska fördelningen av utvecklingsresurser, samt insikter i hur urbanisering, klimatförändringar och biologisk mångfald med mera påverkar människors vardagsliv och försörjning på olika platser. Inriktningen ger också praktiska färdigheter i t.ex. geografiska informationssystem (GIS), omvärldsanalys, planeringsmetoder inom landskapsförvaltning, mobilitet och översiktsplanering.

Miljöpolitik

Studiet av miljöpolitik utgår från att det är samhällen som orsakar, värderar och också löser miljöproblem. Vem eller vad som orsakar miljöproblem, i vilken mån dessa problem värderas som allvarliga och hur de skall lösas mobiliserar olika intressen. Miljöproblem är sålunda politiska frågor och därigenom särskilt intressanta att studera utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv.

Uthålligt företagande

Inriktningen uthålligt företagande har som målsättning att svara mot behovet av företagsekonomer med miljökompetens i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Den har en kombination av naturvetenskaplig skolning och företagsekonomisk utbildning i hur man hanterar miljökrav i organisationers dagliga verksamhet t ex i marknadsföring, vid produktutveckling, gentemot myndigheter, vid miljöcertifiering osv.