Länkstig

Mikael Nordenfors

Föreståndare

Enheten för akademiskt språk
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

IDPP Ledning
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Mikael Nordenfors

Viceprefekt för lärarutbildningen

Jag började vid institutionen hösten 2005 som doktorand inom ramen för forskarskolan CUL. Efter min disputation 2011 (på avhandlingen Skriftspråksutveckling under högstadiet) arbetade jag som vik. lektor under en termin för att sedan anställas som lektor i svenska med didaktisk inriktning.

Därefter har jag arbetat med institutionens olika kurser. Mest har jag dock varit aktiv i lärarutbildningarna LP01 och LP11. Den senare har jag sedan 2012 varit med om att både konstruera och undervisa inom.

Sedan våren 2012 är jag också studierektor för lärarutbildningen i svenska samt viceprefekt för vårt totala lärar- och skoltillvända utbildningsuppdrag. Utöver detta är jag utbildad gymnasielärare och har även arbetat som högstadielärare under drygt ett decennium.

Forskning

Mina främsta forskningsintressen ligger inom ramen för texter producerade i skolans värld, dvs. de texter som eleverna själva skriver. Inte minst intresserar jag mig för deras skönlitterära produkter. För tillfället forskar jag inte inom ramen för något särskilt projekt.

Jag skriver dock på ett till lärare och lärarstudenter riktat bokprojekt (för utgivning på Studentlitteratur någon gång under 2015) som för tillfället har arbetsnamnet Elevers texter. I övrigt är jag knuten till institutionens forskningsprofil Text och kontext.

Undervisning

I lärarutbildningen har mina främsta intressen legat inom de områden som har med svenskämnet överlag att göra, men främst text- och skrivforskningsbaserade kurser, till exempeldelkursen Elevers texter, elevers skrivande.

Jag är också verksam i Lärarutbildningsnämndens grupp av kompetensutvecklare (KIL) som träffar lokala lärarutbildare för att informera om och utbilda om uppdraget som VFU-handledare.

Övrigt

Jag skriver regelbundet för Skolverkets hemsida för sammanställning av forskningsresultat avseende svenskämnets didaktik och språklig kompetens överlag (ett uppdrag som går via nätverket SMDI och som jag delar med Christoffer Dahl).

Se till exempel den allmänna ingångssidan till forskningssammanställningarna överlag:

Men också den specifika sidan för språklig kompetens:

Enskilda textexempel: