Bild
Mikroskopbild på lungcancer med lokala metastaser
Preparat av lungcancer och metastaser i lymfkörtlar
Foto: Clotilde Wiel
Länkstig

Lungcancercellernas vandring mot nya mål - fick etableringsbidrag från Vetenskapsrådet

Publicerad

Vetenskapsrådets utlysning för medicin och hälsa 2021 gav 6 forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper 22,8 miljoner kronor. Totalt får Göteborgs universitet 195 miljoner

Av de 22,8 miljoner som gick till forskare vid vår institution, var fem projektbidrag och ett var ett etableringsbidrag på 6 miljoner kronor. Etableringsbidraget gick till Clotilde Wiel, för projektet - Definiera nya faktorer som driver lungcancerprogression via metabol profilering av den åldrande metastatiska miljön. Hon var den som fick störst anslag bland våra forskare i denna omgång. Se listan på alla projektbidrag längst ner i artikelns faktaruta.

Bild
Foto på Clotilde Wiel
Clotilde Wiel, forskare inom ämnesområdet för kirurgi, vid institutionen för kliniska vetenskaper
Foto: Ulf Sirborn

Att förstå hur cancercellerna sprider sig är avgörande för nya behandlingsformer

– Det är visat att cancerceller redan innan de sprider sig utsöndrar förberedande faktorer som gör det lättare för dem att kunna fastna och tillväxa på nya platser så kallade nischer, i kroppen. Det är många olika typer av celler som påverkas på den nya platsen och man vet att till exempel ålder påverkar sammansättningen av celler, men detta behöver kartläggas ytterligare, förklarar Clotilde Wiel, forskare inom ämnesområdet för kirurgi, vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Lungcancer är den cancerform som har högst dödlighet i världen. Detta beror främst på att lungcancer diagnostiseras så sent, så att cirka 50 procent av patienterna redan fått metastaser när de får sin diagnos.

– Mitt tidigare arbete om antioxidanter ledde in mig på de vägar som lungcancer kan sprida sig på och bilda dottertumörer. Idag finns ännu inga behandlingar som specifikt riktar in sig på att förhindra tumörcellerna från att sprida sig och bilda nya dottertumörer. Dessa processer behöver ytterligare kartläggning och förståelse. Jag ser en möjlighet att bidra med nya kunskaper som i förlängningen kan komma att gynna lungcancerpatienter, säger Clotilde Wiel.

Hon hoppas kunna bidra med kunskaper om viktiga biologiska processer om hur cancer sprider sig från sin ursprungs plats till en ny främmande nisch. - Det är först när vi vet hur cancercellerna sprider sig och vad de behöver för att kunna göra det som vi kan designa terapier för att stoppa dem, tillägger hon.

– Vi är oerhört glada att Clotilde Wiel har valt att etablera sin forskningsverksamhet hos oss. Clotildes forskning med fokus på metastasering vid lungcancer kommer skapa goda synergier i vår plattform för precision medicine vid lungcancerterapi. Vi har stora förhoppningar och visioner om att gå från prekliniska cellmiljöer till kliniska prövningar, som så småningom kan leda till nya cancerbehandlingar, med målet är att öka överlevnad och livskvalité för patienter med cancer, säger Volkan Sayin, forskare och ansvarig för Precision Medicine gruppen på Sahlgrenska Center for Cancer Research.

Peter Naredi, prefekt vid institutionen, instämmer helt i Volkan Sayins glädje och förhoppningar över att man kunnat rekrytera Clotilde Wiel till institutionen.

Mer om cancercellernas förmåga att etablera dottertumörer

Våra immunceller kan antingen motverka eller hjälpa cancercellerna att överleva
När cancercellerna sprider sig utsätts de för olika typer av stress så som olika miljöer och förhöjda nivåer av skadliga reaktiva syreradikaler (ROS) vilket leder till ökad oxidativ stress.

Det har visat sig att ROS och oxidativ stress utgör en barriär för cancertillväxt och metastasering; dock finner cancerceller sätt att kringgå denna barriär. Ett exempel är att cancercellerna aktivera NRF2, ett protein som ökar produktion av antioxidanter i cellerna.

– Vi har tidigare visat att antioxidanter gynnar metastasering av lungcancer, säger Volkan Sayin.

Endast några få cancerceller som lämnar lungtumören kan tillväxa effektivt på en annan plats i kroppen. Metastasering sker bara om dessa celler hittar ett organ där de kan etablera sig, överleva och växa: den metastatiska nischen. Denna nisch är komplex och har en heterogen sammansättning vilket gör den svår att studera. Den består av flera olika celltyper, inklusive immunceller som antingen motverkar eller hjälper cancerceller att överleva. 

Cancercellerna kommunicerar med sitt nya hem
Redan innan cancercellerna kommer fram till sin nya plats så utsöndrar de faktorer som förändrar miljön i målorganet så att det bildas en pre-metastatisk nisch. Cancercellerna kommunicerar med sitt nya hem.

– Chansen för cancercellerna att överleva ökar sannolikt om miljöerna som de utsätts för under färden, inklusive den metastatiska nischen, har låga ROS nivåer. Vår ålder är en av faktorerna som påverkar nischens sammansättning, säger Volkan Sayin.

Det är ännu okänt om antioxidanters gynnande effekt på metastasering även inkluderar påverkan av nischen. Likaså vet man inte i vilken utsträckning ålder och ROS påverkar kommunikationen mellan cancercellerna och den metastatiska nischen. Det behövs mycket mera forskning för att förstå hur antioxidanter påverkar cancerceller och deras omgivande miljöer under metastaseringen samt identifiera nya underliggande mekanismer i denna process. 

– Målet med mitt projekt är att hitta metabola anpassningar som hjälper cancerceller att överleva den metastatiska processen och undersöka hur oxidativ stress, antioxidanter samt ålder påverkar sammansättningen av den metastatiska nischen. Det övergripande målet är att dessa kunskaper skall ligga till grund för nya cancerbehandlingar, säger Clotilde Wiel.

Hela listan – med projekt vid vår institution som får VR-bidrag inom hälsa och medicin:

Eva Angenete
Skräddarsydd behandling för att förbättra utfall och livskvalitet hos patienter med tjock, ändtarm, och anal cancer
Projektbidrag på 4,8 miljoner
Akademisk kvar med Eva Angenete

Eva Forsell-Aronsson
Molekylär radionuklidterapi (MRNT) av neuroendokrina tumörer och bröstcancer: Nya behandlingsstrategier
Projektbidrag på 4,8 miljoner
Grupp Eva Forsell-Aronsson

Per Karlsson
Precisionsmedicin vid strålbehandling av bröstcancer
Projektbidrag på 2,4 miljoner
Bröstcancerforskning - Grupp Per Karlsson

Lars Kölby
Kärlförsörjning av 3D bioprintad vävnad: nyckeln för att nå klinisk användning inom rekonstruktiv kirurgi    
Projektbidrag på 2,4 miljoner
Podcast med Lars Kölby

Xiaoyang Wang
Fokus på hjärnskador hos för tidigt födda
Projektbidrag på 2,4 miljoner

Clotilde Wiel
Definiera nya faktorer som driver lungcancerprogression via metabol profilering av den åldrande metastatiska miljön
Etableringsbidrag på 6 miljoner
Research Gate Clotilde Wiel

 

MER FAKTA
Hela listan – projekt vid Göteborgs universitet som får VR-bidrag inom hälsa och medicin:

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats

PS: Listan är endast en sammanställning som har tagits fram i publiceringssyfte. Besked om vilka ansökningar som har beviljats bidrag framgår av de beslutsunderrättelser som lämnas via ansökningssystemet Prisma.