Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar kallmurning av stengärdesgård
Foto: Hjalmar Croneborg
Länkstig

Stängsling

Traditionella stängsel har en stor potential att bidra till upplevelsen och förståelsen av det äldre odlingskapet. De utgör ofta också substrat och livsmiljöer för en del av odlingslandskapets biologiska kulturarv. Hantverkslaboratoriet arbetar med att utveckla kunskap kring det hantverk som traditionell stängsling utgör.

De traditionella stängseltyper som dominerar idag är stenmurar och trägärdesgårdar. De återspeglar säkerligen endast en del av den historiska landskapsbilden. Till exempel har olika typer av ris- och flätgärden, jord- och tångvallar och kombinationer av sten- och trähägnader varit vanliga. I stora delar av Sverige har det funnits enorma mängder stängsel av alla dessa typer. Material och konstruktioner har varierat över hela landet, utifrån förutsättningarna på plats, men också över tid. Det betyder att mångfalden bland hägnader förmodligen varit betydligt större historiskt än vad som är känt idag. De olika stängseltyperna har också varit en viktig del av odlingslandskapets mosaikstruktur och därmed också livsrum för många djur men även andra organismer. Potentialen för att återskapa lämpliga sådana livsrum är mycket stor. 

Med undantag för bl.a. ris- och flätgärdesgårdar, finns det idag relativt god kunskap om regionala variationer av traditionella hägnader, t.ex. olika typer av trägärdesgårdar. Det finns lokalt också god kunskap om uppförande och restaurering av vissa hägnadstyper, t.ex. stenmurar och trägärdesgårdar. Samtidigt finns också vissa kunskapsluckor om materialval, tekniskt utförande, placering i landskapet, tidstypiskhet, hållbarhet och underhåll. Exempel på konkreta frågeställningar att arbeta vidare med är 

Olika typer av traditionella stängsel i olika delar av landet

Material, redskap och metoder

Reparation och underhåll

Anpassning till olika djurslag

Finns nya metoder och redskap som kan göra det mer effektivt att sätta upp sådana stängsel idag?

Vilken betydelse har stängslets placering för biologiskt kulturarv och biologisk mångfald, d.v.s. för att skapa naturtyper med olika hävdtidpunkt?

Detta kan studeras i de flesta kulturlandskap där det finns rester av traditionella hägnadssystem eller där det finns tillräcklig dokumentation av tidigare hägnadstraditioner. Urvalet av områden bör styras av en god geografisk spridning över landskapet och en bredd av olika hägnadstyper.