Länkstig

RECOVAC: Register-based large-scale national population study to monitor Covid-19 vaccination effectiveness and safety

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Fredrik Nyberg

Finansiär
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/SciFiLab; Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

RECOVAC är namnet vi valt för delprojekten om vaccinationsforskning inom SCIFI-PEARL-projektet.

RECOVAC syftar till att leverera kontinuerlig Covid-19-vaccinationsuppföljning och forskning om vaccinernas effektivitet och säkerhet i en rikstäckande multi-register observationsstudie med regelbunden uppdatering, för att snabbt kunna ge svar på viktiga vetenskapliga frågor. För denna insats har vi kopplat covid-19-vaccinationsdata från det nationella vaccinationsregistret till SCIFI-PEARL, som är en stor fallkohortregisterstudie, där alla Covid-19-fall i Sverige kontinuerligt identifieras från datakällor som SmiNet, Nationella Patientregistret, Dödsorsaksregistret, nationella kvalitetsregister och primärvård (Region Västra Götaland och Region Stockholm). Personer med sjukdomar eller vårdhändelser som kan vara potentiella vaccinbiverkningar kommer att identifieras på samma sätt från befolkningen, med hjälp av nationella register eller primärvårdsdiagnoser och ett personcentrerat web-app-baserat rapporteringssystem för symtom. En jämförelsepopulation på ca. 10% av Sveriges befolkning med motsvarande uppgifter finns också, som valts slumpmässigt ur allmänna befolkningsregister. Möjliga biverkningar för vaccin kommer i analyserna att relateras till vaccinationsstatus och andra karakteristika hos individerna. Studiepopulation och data uppdateras var 1-3 månader.

Studiekohorten kommer löpande att fånga upp alla svenska Covid-19-fall, potentiella biverkningsfall och 10% av den allmänna befolkningen, med breda sjukvårdsdata, och kommer nu att länka till vaccinationsdata för att få en detaljerad bild över tid av Covid-19-pandemin och vaccinationsprogrammen. Projektet utgör en unik resurs med kontinuerliga och relevanta data för epidemiologisk forskning om SARS-CoV-2-vaccination, för att stödja folkhälsa och patientsäkerhet. Webbappen kommer att göra det möjligt för patienter att delta och rapportera symtom, för att på så sätt direkt bidra till vaccinövervakning och säkerhet.

Swedish COVID-19 & Pandemic Preparedness Data Portal

För datavisualisering relaterad till den totala vuxna befolkningen, och data specifikt relaterad till de som diagnostiserats med specifika samsjukligheter i Sverige, titta på den i samarbete med SciLifeLab regelbundet uppdaterade RECOVAC dashboard på Swedish COVID-19 & Pandemic Preparedness Data Portal