University of Gothenburg
Image
Photo: Henrik Sandgren
Breadcrumb

God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundförutsättning för alla människors möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, och för att därmed kunna bidra till samhällets gemensamma utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer, och mål 3 är relevant för alla åldersgrupper.

God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det, är det många miljoner människor i världen som inte kan läsa eller skriva. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet är en grundförutsättning för välstånd, hälsa och jämställdhet i alla samhällen. Utbildningssystemen behöver kunna möta människors varierande behov och möjligheter att utvecklas för ett livslångt lärande.

Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling, lokalt och globalt. Jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser samt rätt att leva ett liv fritt från våld och diskriminering. Detta är en grundläggande mänsklig rättighet och är helt avgörande för att människor och samhället ska kunna utvecklas till sin fulla potential.

Hållbar energi för alla

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta världens utmaningar om minskad fattigdom, klimatförändringar och ett inkluderande samhälle. En stor del av jordens befolkning saknar tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi ständigt ökar.

Växthusutsläppen beror på hur vi utvinner och använder fossil energi, men genom den pågående energiomställningen får vi allt billigare, effektivare och klimatsmartare energi – för att successivt minska den skadliga påverkan som dagens energibärare ofta har på vår planet.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mer än halva världens befolkning befinner sig idag i osäkra anställningar, med låg lön och begränsad tillgång till utbildning eller socialförsäkringar. Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk utveckling, och arbetstagares rättigheter måste värnas för att motverka modernt slaveri, människohandel och barnarbete. En hållbar ekonomi gynnar och inkluderar alla delar av samhället.

Minskad ojämlikhet

De globala målens mål 10 belyser hur värdefullt det är att alla människor får möjlighet till en likvärdig utveckling och behandling. Alla kan och ska inte behandlas exakt lika, men ett jämlikt samhälle bygger på att alla människor får sina rättigheter tillgodosedda på ett likvärdigt sätt, oberoende av kön, ursprung, religion, ålder, funktionsvariation eller annat.

En likvärdig omfördelning minskar risken för krig, konflikter och annan förstörelse. Likvärdighet fokuserar på allas rätt att få utveckla sin egen potential – det gynnar hela samhället på både kort och lång sikt.

Hållbar konsumtion och produktion

Jorden förser oss med en stor mängd naturresurser, men de nyttjas och konsumeras långt bortom de gränser som är hållbara. En hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att producera och använda varor och resurser mer effektivt. Hållbar konsumtion innebär även social och ekonomisk hänsyn vid sidan av miljöhänsyn.

En hållbar omställning av produktions- och konsumtionssystem är en nödvändighet för att minska vår belastning på jordens naturresurser och den negativa påverkan som sker på människors hälsa, klimat och miljö.

Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga och inkluderande samhällen innebär bland annat frihet från våld samt ansvarsfulla och rättvisa institutioner. Det innebär även en samhällsstyrning fri från konflikter och korruption, samt alla människors lika värde inför lagen, och människors möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över besluten som tas i samhället.

Genomförande och globalt partnerskap

De Globala målen kan endast förverkligas genom globalt partnerskap och samordning, då dagens värld är mer sammanlänkad än någonsin tidigare. Genomförandet av de Globala målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är centrala komponenter för att de Globala målen ska nås – i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste länderna och grupperna.

Navigate to video: Att organisera (arbetsmarknads)integration
Video (26:05)
Att organisera (arbetsmarknads)integration