Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Äpplen på en loppmarknad
Foto: Patrik Zapata
Länkstig

Förändrade roller och framväxande nätverk

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 900 000
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Att inkludera utrikes födda på arbetsmarknaden är en nyckelutmaning för integrationen och samhällsutvecklingen. Utrikes födda upplever högre arbetslöshet, lägre inkomster och sämre arbetsvillkor än inrikes födda, vilket kraftigt försvårar deras möjligheter till etablering i samhället och goda levnadsvillkor. Under senare år har flera reformer initierats i syfte att stärka genomförandet av integrationspolitiken där staten, genom Arbetsförmedlingen i hög grad involverat kommunerna och andra lokala aktörer i insatserna för arbetsmarknadsintegration.

Förändrade roller och framväxande nätverk. Kommuner som arbetsgivare, upphandlare och entreprenör i arbetsmarknadsintegration

Lokala initiativ för arbetsmarknadsintegration står i centrum för det här projektet. Kännetecknande för dessa initiativ är att de tar form och utvecklas lokalt i samverkan mellan kommuner, andra offentliga organisationer, företag och ideella organisationer. I detta sammanhang, där innovativa initiativ utvecklas i lokal samverkan, har kommunerna en särskilt viktig roll. Kommunerna är ofta initiativtagare till och stödjare av initiativen samtidigt som de har en vital uppgift att förmedla erfarenheter och möjliggöra lärande från initiativen inte minst för andra kommuner och lokala aktörer i andra delar av landet. Kunskapen om denna roll, vad den innebär och betyder för möjligheterna att utveckla effektiva former för arbetsmarknadsintegration, är dock begränsad. I projektet fokuserar vi därför på kommunernas roll i skapandet och spridningen av lokala, innovativa initiativ för arbetsmarknadsintegration av utrikesfödda.

Bild
Foto: Maria José Zapata

Tre roller, som i tidigare studier visat sig vara viktiga i lokala arbetsmarknadsinitiativ fokuseras i projektet: kommunen som upphandlare, kommunen som arbetsgivare, och kommunen som entreprenör.  I alla dessa roller driver, stödjer, styr och organiserar kommuner integrationspolitiska insatser i samverkan med andra – företag, ideella organisationer och offentliga myndigheter. Inom ramen för dessa roller studerar vi initiativ i flera olika kommuner genom att följa hur de utvecklas lokalt, och hur kunskap från dem sprids lokalt, regionalt och nationellt genom framväxande nätverk.

 

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är en form av företagande som vuxit i både antal och popularitet de senaste åren. Ett ASF är ett företag som bedriver kommersiell verksamhet men har som övergripande mål att skapa arbete och delaktighet och därigenom integrera människor i både arbete och samhällsliv. Ett ASF har alltså två ”affärsidéer”: det ena genom att producera varor och tjänster som säljs, och det andra genom att skapa social hållbarhet och integration genom arbete. I detta delprojekt studerar vi hur olika ASF arbetar med att integrera utlandsfödda genom att ge dem arbete och en meningsfull sysselsättning, men också kommunens viktiga roll att på olika sätt stötta ASF genom att köpa varor, tjänster och arbetsträning av dessa företag.

 

abpaebnaeba

+oaevaeaee'våkaemväpaermvaepojaergägpnaergäpae

aegäkanerga

aeg'oae

dala återbyggdepå

wrwgaer

aeraer

 

3 december 2020, Emma Ek Österberg, Tänka nytt i offentlig upphandling: utblickar mot forskning, praktik och förvaltningspolitik. https://gu-se.zoom.us/j/64523562033 

Delprojekt

 

  • Kommuners samarbete med Arbetsintegrerande sociala företag
  • Social upphandling
  • Avfallsförebyggande och integration
  • Västra Hisingen
Foto: Patrik Zapata