Bild
Länkstig

Organisering och styrning av förstelärarreformen

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Finansiär
Forte och Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Ett projekt om styrning och organisering av skolor, med särskilt fokus på förstelärarreformen. Projektet avslutaden 2018.

Navigate to video: Förvaltningshögskolans lunchseminarium: Lärarkåren och förstelärarna
Video (45:27)
Förvaltningshögskolans lunchseminarium: Lärarkåren och förstelärarna

Förstelärarreformen har som syfte att stärka lärarprofessionen och förbättra resultaten i skolan. Svensk skola är en komplex miljö och det är angeläget att studera de organisatoriska konsekvenserna av denna reform.

I denna studie är syftet att generera mer kunskap om vad som händer vid ett försök att organisera och styra genom att aktivt agera för att stärka en profession. Frågor kring vilken typ av professionalism som skapas, hur den påverkar maktförhållanden, hur den förhåller sig till andra styrningsformer samt hur den påverkar det faktiska pedagogiska arbetet är centrala.

Samtidigt är detta ett exempel på en generell problematik som rör förhållandet mellan marknadisering, extern kontroll, byråkratisk styrning och professionalisering i välfärdsyrkena. En av projektets ambitioner är att genom ett empiriskt fokus bidra till en kritisk granskning av de reformer som initierats och som syftar till att stärka lärarna som profession och i förlängningen förbättra de svenska skolornas resultat.

Hör mer om projektet i Förvaltningspodden