Bild
Sanna Eklund föreläser om förstelärare
Sanna Eklund har studerat förstelärarreformen och dess konsekvenser
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Reformer i skolan har lett till bättre samarbeten

Publicerad

Flera av de skolreformer som skett under senare år har gett upphov till nya roller för lärare. Detta kan skapa konfliktytor som inte fanns tidigare, men det har också möjliggjort mer samarbete. Det visar en ny avhandling från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.

Sanna Eklund har i sin avhandling tagit avstamp i förstelärarreformen, vilken medförde att vissa lärare fick mer av en elitposition än andra. I och med det blev de också i högre utsträckning involverade i utvecklingsarbete, ledningsfrågor och administration. Tillsammans med andra reformer i skolan har det gjort att lärare kunnat få lite nya funktioner och roller, där de till exempel nu kan arbeta närmare rektorer, men också få mer av en kundrelation till elever och föräldrar. 

– Jag uppmärksammar en trend där jag ser förändrade roller för lärare. Men med den nya typen av lärare så förändras även rollerna för klienter och chefer, det vill säga elever, föräldrar och rektorer, säger Sanna Eklund. 

Många har uppmärksammat de konfliktytor som detta kan medföra, både lärare emellan och mellan lärare och elever eller föräldrar. Men avhandlingen visar på någonting annat. Sanna Eklund har tillsammans med kollegor studerat sju olika skolor, där över hundra djupgående intervjuer med lärare, administrativ personal, rektorer och andra personer inom skolförvaltningar har genomförts. Forskargruppen gjorde också mer än femtio observationstillfällen av ledningsråd och andra möten, och skuggade rektorer och förstelärare i sammanlagt tre månader. Fram trädde en bild som visar att förändringarna i skolan istället för att frambringa konflikter ofta kan fungera harmoniserande. 

– Exempelvis så sitter ju lärare nu ofta i ledningsgrupper och brukarråd, så det har skapats arenor där det tidigare var lite mer uppdelat och cheferna satt för sig. Nu är både lärare och föräldrar mer inblandade i utvecklingsarbetet, och de här grupperna möts på ett annat sätt, säger Sanna Eklund. 

Både chefer och professionella i offentlig verksamhet har på senare tid behövt anpassa sig till mer inflytelserika kunder. Det gäller inte bara inom skolan, men det blir särskilt tydligt just i skolan där olika marknadsreformer i Sverige gjort att föräldrar och elever kan välja och välja bort olika skolor.  

 Den bild som ofta framträder i forskningen är att detta i alla lägen måste skapa konflikt. Och visst finns det ett problem med inflytelserika ”kunder” i skolan, men vi såg också hur både rektorer och lärare hanterar detta på olika sätt. Exempelvis skapar den tätare kontakten mellan rektorer och lärare möjligheter att gemensamt bemöta föräldrar och elever på ett sätt som inte nödvändigtvis behöver innebära att de tillåts dominera skolorna, säger Sanna Eklund. 

Avhandlingens titel:

New Public Professional Organisationalism 
– Towards new professional, managerial and cliental roles as exemplified in Swedish schools 

Läs hela avhandlingen här