Länkstig

Styrning, organisering och ledning av välfärden.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - pågående
Projektägare
Högskolan i Borås och Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

Projektet har som övergripande syfte att genom ett antal ”span” på aktuella företeelser och observationer med fokus på hur olika välfärdsverksamheter styrs, organiseras och leds presentera intressanta reflektioner om framtidens utmaningar och möjliga lösningar.

I en tid där megatrender som klimatförändringar, Covid-19 flyktingströmmar och demografiska förändringar visar på världens sårbarhet finns det anledning att fundera över hur det vi kallar välfärd varit, är och kommer att bli. Idet här projektet sätter vi span på Styrning, organisering och ledarskapande inom välfärden och hur det tar sig uttryck i olika verksamhetsområden och kontexter. Det övergripande syftet är att genom ett antal ”span” på aktuella företeelser och observationer med fokus på hur olika välfärdsverksamheter styrs, organiseras och leds presentera intressanta reflektioner om framtidens utmaningar och möjliga lösningar. Analyser och reflektioner görs utifrån olika vetenskapliga perspektiv och teman för en hållbar framtid.

Projektet är ett bidrag till en kontinuerlig debatt om förändringar i välfärden där forskarna i nätverket belyser samspelet mellan vetenskap och profession. Vi menar att projektet tillför nya perspektiv och kunskaper om styrning, organisering och ledarskapande i framtidens välfärd.

Samtliga i projektet är medlemmar i Det (inter)nationella forskarnätverket för SOL i välfärden (SOLWE) som har fokus på framtidens utmaningar i styrning, organisering och ledning inom välfärden. Nätverket bildades hösten 2017 av Maria Wolmesjö och Rolf Solli.

Syftet med nätverket är att samla forskare med fokus på frågor om styrning, organisering och ledning inom välfärdsområdet och bidra till kunskapsutvecklingen såväl nationellt som internationellt inom området. Nätverket vänder sig till forskare med en tvärvetenskaplig forskningsansats och samlar forskare från skilda discipliner.  De som ingår i nätverket är verksamma vid olika lärosäten i Sverige och Norge och bedriver forskning och utbildning kring styrning, organisering och ledning inom välfärdsområdet.

Deltagare

Catarina Bjørkquist

Elisabeth Sundin

Helge Ramsdal

Johan Sundeen

Josef Pallas

Magdalena Elmersjö

Magnus Fredriksson

Maria Wolmesjö

Mikael Löfström

Nomie Eriksson

Petra Angervall

Richard Baldwin

Roger Blomberg

Rolf Solli