Länkstig

Styrning av och i kommunala samarbeten

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2024
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Finansiär
Förvaltningshögskolan / Kommunforskning i Västsverige

Kort beskrivning

För att lösa olika utmaningar som kommuner och regioner står inför är samarbete en växande trend. Samarbete är en lösning som lovar mycket men i litteraturen pekas den ofta ut som en svår syssla och misslyckas ofta, där bristande styrning är en förklaring som pekas ut. I den här studien om styrning av olika samarbeten undersöker vi vilka problem som uppstår och hur lösningar introduceras.

Samarbete över organisationsgränser är en fortsatt växande trend för att lösa olika sorters utmaningar som kommuner och regioner står inför som exempelvis svårigheter att rekrytera kompetent personal och en allt mer ansträngd ekonomi. En sorts samarbeten handlar om att kommuner går samman för att lösa en väl avgränsad uppgift som exempelvis löneadministration eller avfallshantering. Genom att gå samman med andra kommuner och skapa en gemensam drift och produktion av en specifik verksamhet är ambitionen att skapa en attraktivare arbetsplats, kostnadseffektivisera verksamheten och göra den mindre sårbar. Samarbete är en lösning som lovar mycket men i litteraturen pekas den ofta ut som en svår syssla och misslyckas ofta (Meira, Kartalis, Tsamenyi, & Cullen, 2010) där bristande styrning är en förklaring som pekas ut (Dekker, 2004). Styrning av olika samarbeten är därför vad den här studien intresserar sig för när vi frågar oss: Vilka problem uppstår? Hur introduceras lösningar? Hur hanteras frågan om målbilder? Hur fördelas kostnader, vinster och risker?


Avrapporteringar i projektet:

Meltzer, I och Kastberg, G (2019). Ägarstyrning i fem kommuner – en empirisk studie. KFi-rapport 156. Göteborg: Kommunforskning i Västsverige.

Meltzer, I (2018) Vad vet vi om samarbete? En kunskapsöversikt om interorganisatoriskt samarbete i offentlig sektor. KFi-rapport 146. Göteborg: Kommunforskning i Västsverige.

 

Litteratur

Dekker, H. C. (2004). Control of inter-organizational relationships: evidence on appropriation concerns and coordination requirements. Accounting, Organizations and Society, 29(1), 27-49.

Meira, J., Kartalis, N. D., Tsamenyi, M., & Cullen, J. (2010). Management controls and inter‐firm relationships: a review. Journal of Accounting & Organizational Change, 6(1): 149-169

Projektdeltagare