Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Ddator som lyser upp sitt egna skrivbord med ljus från sin egna skärm.
Länkstig

Visuell medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet (MIK) utgör en central strategisk fråga i Göteborgs universitets nya verksamhetsplan. Som del av GUs utökade MIK-satsningar lanserar GPS400 därför VIMIK-gruppen, en interdisciplinär expertresurs för audiovisuell forskning och pedagogik. Som regional komptenshöjare och tillgängliggörande arena i närmiljön kommer VIMIK-gruppen samverka kring visuella MIK-frågor med bland andra Västra Götalandsregionen, GR-regionen, Visual Arena och lokala föreningar.

UNESCO och EU har fastställt att MIK är en demokratisk nyckelresurs som gör oss bättre rustade att inta kritiska förhållningssätt till mediernas ständigt ökande informationsflöde. Dagens MIK-frågor rör bland annat innebörder, effekter och konsekvenser av AI och andra digitala verktyg samt hur vi med hjälp av ny teknik kan minska skillnader i MIK mellan nationer, institutioner, grupper och individer.  

De kunskapsöversikter och forskningsrapporter om MIK som under det senaste decenniet tagits fram inom GU har introducerat MIK i Sverige och de har även medverkat till flera politiskt viktiga beslut på nationell och global nivå. UNESCO-professuren i yttrandefrihet vid GU har varit av stor betydelse för denna utveckling och inrättandet av VIMIK-gruppen inom GPS400 inleder en ny fas i GU:s utökade MIK-verksamheter. 

Eftersom GPS400 har lokalperspektivet som grundläggande förhållningssätt och forskningsmässig fokus kommer den nya VIMIK-gruppen erbjuda lösningar på MIK-frågor via samverkande och digitala insatser i närmiljön. Målet är att öka människors förmågor att läsa, tolka, förstå och arbeta med bilder och bildmedier såväl praktiskt och teoretiskt som historiskt och prognostiskt.  

Tillsammans med övriga GU-initiativ inom MIK-området kommer VIMIK-gruppen säkerställa att samverkande kunskapsutveckling och demokratiska kunskapsutbyten återkommande genomförs och tillgängliggörs via digital teknik och i det offentliga rummet. Gruppens utbildnings- och forskningsaktiviteter kommer bland annat ske via riktade insatser, workshops och webbinarier inom skolväsende och lärarutbildningar samt som kompetensutvecklingskurser och uppdragsutbildningar för personal vid skolor, arkiv, bibliotek, museum, företag och myndigheter.  

De kompetenser som VIMIK-gruppen erbjuder kan även appliceras i akademiska utbildningar inom exempelvis journalistik, kommunikation, film, foto, konst, design, kultur, IT och teknik. Tillsammans med representanter från civilsamhället kommer gruppen dessutom testa och upparbeta rutiner för MIK-relaterad digital medborgarforskning i nära dialog med lokalsamhället.  

Vill du veta mer?

Om du vill bidra eller veta mer om vår verksamhet, vänligen kontakta GPS400s och VIMIK-gruppens koordinator Stefan.Jensen@gu.se

VIMIK-gruppen

Maarit Jaakkola

Doktor i samhällsvetenskap (journalistik) och verksam som biträdande föreståndare, forskare och redaktör på Nordicom (http://nordicom.gu.se) vid GU. Hon är även docent i journalistik vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid GU. Inom MIK riktar sig hennes forskningsintresse på barn och ungas digitala kompetenser, kulturellt användargenererat innehåll, plattformsproduktion, professionell kommunikation och MIK som offentlig pedagogik. Hon är även koordinator för Akademiskt Forum för MIK-forskning (https://nordmedianetwork.org/akademiskt-forum-for-mik-forskning/) vid Statens medieråd och ansvarig utgivare för NordMedia Network (https://nordmedianetwork.org), den digitala plattformen för nordiska medieforskare, inklusive forskare med MIK-intresse. Hon har tidigare arbetat som universitetslärare i journalistik och har lärarutbildning med specialisering i MIK samt bakgrund som MIK-lärarfortbildare och gymnasielärare i medieämnen från Finland.

Hemsida: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/maaritjaakkola

Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen (GR) på avdelningen Utbildning med fokus på frågor kring skolans digitalisering, spel och lärande samt MIK. Utbildad bild- och medielärare med en förkärlek till spel, spelbaserat lärande samt gamification. Arbetar med frågor som rör skolors medietjänst samt utvecklar resurser, metodmaterial och handledningar. Exempel på detta är det digitala verktyget Textäventyr (www.textaventyr.se) där elever kan skapa interaktiva texter samt materialet ”MIK-Templet” (https://indd.adobe.com/view/97d402dc-a6fd-4417-9d97-47c6c753b425) för personal i förskola.

Linda Sternö

Lektor i film på HDK-Valand och programansvarig för konstnärligt kandidatprogram i film. Sedan 2011 driver Lindatillsammans med Martin Sjögren projektet Barnfilmskolan, som startades med hjälp av PU-medel från Konstnärliga Fakulteten. Barnfilmskolan prisbelönades med Gullspira på Genom projektet undersöker Linda förutsättningar för en relevant filmpedagogik i en digital kontext utifrån ett praktiskt konstnärligt perspektiv.

Hemsida: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/lindasterno

Åsa Andblad

Sedan 2013 arbetar Åsa för innovationskraft för Sverige på Lindholmen Science Park och hon är verksam som programledare för Visual Arena. Där arbetar hon för visionen att göra visualisering till ett redskap för alla och för  visualisering som ett demokratiserande verktyg. Hon ser visualisering som ett sätt att kommunicera, ett redskap som breddar vår förmåga att beskriva och hjälper oss att beskriva, förstå och uppleva. Åsa har en magisterexamen i industridesign och har arbetat som designer i konsultbranschen i över 10 år. Arbetet har omfattat olika områden som produkt-, service- och grafisk design, designstrategi, projektledning och affärsutveckling.

Jens Lejhall

Arbetar som regionutvecklare på Västra Götalandsregionen, koncernkontoret. Förutom medie- och informationskunnighet arbetar han med biblioteks- , folkbildnings-, läsfrämjandefrågor. Deltagit i utvärderingar av studieförbunds- och folkhögskoleverksamhet;  
Kulturprogrammens betydelse för lokalsamhället (folkbildningsradet.se); fbr_rapport_etablering_2017_hela_webb.pdf (folkbildningsradet.se); fbr_rapport_smf_2017_original_webb.pdf (folkbildningsradet.se).

Hemsida: Kultur - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Stefan Jensen

Adjunkt i fotografi på HDK-Valand, Koordinator för GPS400 samt för kandidatprogrammet i Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap. Jensen är aktiv som konstnär och fotograf och hans konstnärskap kretsar kring hur fotografi kan agera både som verktyg och mål i en undersökande praktik. Vidare har han kompetens inom projektledning och interpersonellt lärande inom kulturorganisationer samt utbildning med ett fokus på Critical Pedagogy. Han har även arbetat med ett flertal olika ideella organisationer så som Fotoboksfestivalen. 

Hemsida: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/stefanjensen

Johan Holmberg

Verksamhetsledare för Filmpedagogerna Folkets Bio där han arbetat som film- och mediepedagog sedan 1994. Filmpedagogerna har sedan 2010 samarbetat med UNESCO kring MIK, Medie- och informationskunnighet, bl.a. kring produktion av läromedel. Johan sitter med i EU Kommissionens Media Literacy Expert Group. Han är genom Filmpedagogerna med i det nationella nätverket MIK Sverige. Johan har skrivit boken Filmskolan, producerat en rad filmer, utbildningsmaterial och radioprogram om MIK i allmänhet och film i synnerhet åt myndigheter, public service och olika organisationer.

Hemsida: http://www.filmpedagogerna.se/

Karolina Westling

Karolina Westling arbetar som universitetsadjunkt på Instutitionen för kulturvetenskaper och har doktorerat inom filmvetenskap på King's College i London. Hon har på olika sätt intresserat sig för film som kunskapskälla och kommunikationsverktyg, och har undervisat om filmpedagogiska frågor på olika kurser inom lärarutbildningen i Göteborg. Westling har bland annat studerat barn som filmar samt barn som teve-tittare, och disputerade med avhandlingen Challenging the Generational Contract. An Analysis of the Enfants Terriblest in Post-War French Cinema.

Hemsida: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/karolinawestling

Mats Jönsson

Professor i filmvetenskap och föreståndare för GPS400 med flerårig historiskt och lokalt förankrad forskning kring pedagogisk, retorisk, propagandistisk och historiografisk bildmediering. Idag leder han flera visuellt inriktade och digitalt genomförda MIK-projekt inom ramen för GPS400 med koppling till och i samverkan med stad och region.

Hemsida: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/matsjonsson

Länkar till andra svenska och nordiska MIK-resurser:

Akademiskt forum för MIK-forskning (NordMedia Network): https://nordmedianetwork.org/akademiskt-forum-for-mik-forskning/

MIK Sverige – nätverk för medie- och informationskunnighet (MIK) (Statens medieråd): https://statensmedierad.se/miksverige.3827.html

UNESCO MILID Network: https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy/milidnetwork

Svenska filminstitutets råd för filmpedagogiska frågor: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/filmpolitiken/branschradens-form-och-funktion/radet-for-filmpedagogiska-fragor/ 

Nordicom: https://www.nordicom.gu.se/sv

NordMedia Network, öppen databas för nordiska medieforskare (inkl. MIK-forskare): https://nordmedianetwork.org/find-a-researcher/

Filmpedagogerna: https://filmpedagogerna.se

Forum för visuell praktik: https://visuellpraktik.se

Barnfilmskolan: http://www.barnfilmskolan.se