Göteborgs universitet
Bild
intallationsbild av Lala Rascic på Röda Stens konsthall
Lala Raščić – The more tongues you silence, the more they talk. Röda Sten Konsthall
Foto: Hendrik Zeitler

MIK på GU

Ägnar du dig åt forskning och utbildning som faller inom ramen för medie- och informationskunnighet (MIK)? På GU är MIK en universitetsgemensam angelägenhet och ett prioriterat område i verksamhetsplanen. Samverkansgruppen MIK på GU tar därför ett samlande grepp kring de MIK-relaterade aktiviteter som bedrivs vid Göteborgs universitet.

Ett demokratiskt samhälle som bygger på att medborgarna är välinformerade, förutsätter ett välgrundat och reflekterande förhållningssätt till medier. Vikten av medie- och informationskunnighet har skärpts med den ökade digitaliseringen. Det krävs nya insikter och färdigheter för att förstå vilka konsekvenser den tekniska utvecklingen medför både för enskilda individer och olika grupper i samhället.

För att vara mediekompetent måste vi ha förståelse för hur medier förmedlar information och hur detta påverkar de demokratiska processerna. Vi behöver därför kunna värdera medietexter och informationskällor på ett kritiskt och analytiskt vis. Dessutom är det viktigt att vi kan använda medier för att uttrycka oss själva och på så sätt aktivt delta i det digitaliserade samhället. Kontinuerligt måste vi alltså testa vår förmåga till källkritik och källtillit men också begrunda de etiska och juridiska ramarna för vårt mediebruk. Vi har rätt att uttrycka våra åsikter, men tar vi tillräckligt med ansvar för våra aktiviteter på nätet? Förstår vi och kan vi värdera informationen som visualiseras i en graf? Hur påverkas vår förståelse av samhället om vissa parametrar utelämnas i politikernas retorik – och medierna inte belyser denna skevhet? Hur aktiva är vi om det är en algoritm som väljer vad vi ska lyssna till, läsa eller titta på? MIK aktualiserar alltså behovet av ett livslångt lärande som kräver att vi ständigt uppdaterar våra kunskaper.

På GU förekommer MIK inom många olika områden, både inom utbildning och i forskning. Det är inte minst en fråga för lärarutbildning. MIK handlar både om att förstå och uttrycka sig med bildmedier och att kunna läsa och formulera sig i skrift. Vi behöver kunskap om hur den digitala tekniken fungerar men även förståelse för mediernas kulturella betydelse för olika grupper ur ett historiskt perspektiv.

För att öka medie- och informationskunnigheten i dagens samhälle krävs en kunskapsutveckling som bygger på samverkan mellan olika fakulteter och discipliner. Hör av dig till oss om du vill vara med och bidra till ökad MIK på GU!