Länkstig

Mats Jönsson

Professor

Avdelningen för estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E234
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Mats Jönsson

Filosofie doktorsexamen vid Lunds universitet (LU) 2004. Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet 2005–2011. Forskarassistent i filmvetenskap vid LU 2006–2010. Docent i filmvetenskap vid LU 2009. Universitetslektor i filmvetenskap vid Göteborgs universitet (GU) 2015. Professor i filmvetenskap vid GU 2016.

FORSKNING

Min arkivdrivna forskning är medie- och kulturhistorisk. Utifrån begrepp som mediebruk, audiovisuellt kulturarv, visuell retorik och digital didaktik studerar jag bildmediers roll och funktion över tid med särskild fokus på plats, materialitet, etik och estetik i lokala sammanhang.

I tidigare projekt har jag skrivit om journalfilmens betydelse för massmedial nyhetsförmedling, reklamfilmers platsspecifika marknadsföring, informations- och skolfilmens användning i modern pedagogik, valfilmers betydelse för politikens medialisering, amatörfilmens identitetsskapande funktioner samt beställningsfilm som sociopolitisk och kulturhistoriskt verktyg. Samtliga dessa delprojekt har resulterat i svenska och internationella publikationer som idag används i undervisning och forskning vid flera lärosäten.

Tack vare långvariga samarbeten med Sveriges två nationella filmarkiv, Kungliga biblioteket och Svenska Filminstitutet, ingår jag i redaktionsrådet för dessa institutioners gemensamma digitala gränssnitt, www.filmarkivet.se, där flera av mina forskningsprojekts filmer är fritt tillgängliga. Sedan starten ingår jag dessutom i redaktionsrådet för den fackgranskade vetenskapliga bokserien Mediehistoriskt arkiv, http://mediehistorisktarkiv.se, vars volymer ständigt bryter ny mark inom kulturhistorisk medieforskning. Samtliga verk är fritt tillgängliga som pdf på hemsidan. På senare år har jag även utökat mina samarbeten med Sveriges Television AB, som bland annat äger en av landets största och mest relevanta journal- och kortfilmssamlingar.

Numera genomför jag min forskning i nära samverkan med kultur- och minnesinstitutioner. Tillsammans inventerar, digitaliserar och studera vi visuella kulturer och kulturbruk i lokala och regionala sammanhang över tid. År 2016 lanserade jag därför samverkansresursen ”Göteborgskulturer på stan 1621–2021 (GPS400)”. Verksamheten blev så framgångsrik att rektor i april 2019 inrättade det sexåriga forskningscentrumet GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet, https://www.gu.se/centrum-samverkande-visuell-forskning. Ingår gör fyra GU-fakulteter, flera institutioner vid Chalmers, kolleger vid Research Institutes of Sweden (RISE) samt representanter från myndigheter, arkiv, museer, bibliotek, föreningar, företag, organisationer, och civilsamhälle. Resultaten från våra nära sammankopplade delprojekt analyseras och tillgängliggörs kontinuerligt via digitala metoder och modeller.

Centrala delar av mitt arbete inom forskningscentrumet ägnas idag åt Medie- och informationskunnighet (MIK) och jag bidrog därför med ett kapitel till den skrift som gavs ut i samband med Unicefs internationella MIK-konferens i Göteborg 2019, Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age: A Question of Democracy. För tillfället arbetar jag för att MIK-samarbetet mellan GU och VG-regionen ska utökas och fördjupas. Förhoppningen är att vårt centrum kan bidra till än mer konkreta och ömsesidigt berikande samverkansformer inom MIK-området framöver.

Mina fleråriga samarbeten med kolleger vid internationella institutioner, arkiv, bibliotek och museer är omfattande och de utökas ständigt. Jag har bland annat etablerat ett större internationellt forskar- och arkivnätverk om journalfilm, The Newsreel Network (TNN), vars första större volym Researching Newsreels: Local, National and Transnational Case Studies publicerades av Palgrave MacMillan år 2018. Jag var även en av grundarna av det europeiska forskar- och arkivnätverket om amatörfilm, NAMCIE: Network for Amateur Cinema Research and Archives in Europe, inom vilket jag bland annat bidragit med kapitel i Abenteuer Amateur: Zur Archäologie des Amateurfilms som gavs ut av Filmmuseet i Wien (http://cup.columbia.edu/book/abenteuer-alltag/9783901644634)samt i Small-Gauge Storytelling: Discovering the Amateur Fiction Film, som publicerades av Edinburgh University Press. Har även bidragit med ett kapitel om svensk bruksfilm i den första internationella översikten om skandinavisk film på Wiley Blackwell (http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118475259.html).

Under 2021 publiceras åtminstone två nya publikationer inom ramen för GPS400. Dels boken Filmens Göteborg: Spår, erfarenheter och resultat från ett samverkande forskningsprojekt som ges ut av Riksarkivet i Göteborg. Dels boken Thresholds: Interwar Lens Media Cultures 1919–1939 som ges ut av det tyska förlaget Walter König. Den första innehåller texter om ett treårigt samverkansprojekt inom GPS400 som avslutas 2020 och som har delfinansierats av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond. Skribenterna kommer från Göteborgs universitet (GU), Riksarkivet i Göteborg (GLA), Göteborgs stadsmuseum (GSM), Medicinhistoriska museet i Göteborg (MHM) och Bohusläns museum (BM). Dessutom medverkar en externt inbjuden forskare och en student. Den andra boken bygger på seminarier och workshops som nyligen genomförts vid HDK-Valand, Hasselbladstiftelsen och GPS400. Arton skribenter från sju europeiska länder återger övergripande bilder och riktade närläsningar av mellankrigsperiodens aktiviteter, personer och uttryck inom foto och film. Parallellt med boken öppnas en större foto- och filmutställning på Hasselblad Center, Det nya ögat: Mellankrigstiden genom linsen, vars fokus ligger på Göteborgs linsmediala kulturer och kulturbruk under dessa år.

UNDERVISNING

Min pedagogiska grundsyn förespråkar en gemensam lärandeprocess som förmedlar historiska, teoretiska och metodologiska perspektiv på vår mediekulturella dåtid, nutid och framtid. Jag betraktar seminariet som den mest kunskapsgenererande undervisningsformen. Det är där studentens självreflekterande och självkritiska arbete utvecklas, och det är även där undervisningens progression säkras genom ständig fördjupning och diskussion. Min lärarambition är att ständigt försöka höja studenternas förmåga att tillvarata, systematisera och kommunicera sin kunskap och sina erfarenheter såväl i grupp som enskilt. Jag har också alltid strävat efter att samarbeta nära andra ämnen. Samtliga sex antologier jag redigerat har exempelvis implementerats i pågående undervisning, ofta med skribenter från andra ämnesområden som gästande föreläsare. På så sätt har studenterna kontinuerligt fått en bred och aktuell bild av rådande forskningsläge inom flera discipliner. För närvarande arbetar jag fram ett antal olika kurser och kursmoment som inbegriper nära samverkan med och aktiv undervisning av representanter från lokala arkiv- och minnesinstitutioner.

PUBLIKATIONER OCH FÖREDRAG

Jag har skrivit tre mongrafier, redigerat åtta antologier samt publiceras återkommande i internationellt fackgranskade tidskrifter och antologier. På senare tid har jag bland annat samredigerat den första internationella forskningsantologin om journalfilm utgiven av Palgrave, publicerat ett längre kapitel i den första tyskspråkiga antologin om amatörfilm utgivet av Filmmuseum Wien, en kort artikel om kortfilmen On Suffocation i tidskriften Short Film Studies samt ett längre kapitel om relationen filmbransch och stat i Sverige 1920–1960 i den första övergripande engelskspråkiga antologin om nordisk film utgiven av Wiley Blackwell.

För mer information om mina publikationer och föredrag de senaste tio åren, se länken Mitt CV nedan.