Bild
Blid på ett grönt fält.
Foto: Egor Vikhrev
Länkstig

Hållbar hembygd via ökad MIK

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning

Kort beskrivning

Hållbar hembygd lanserar nya perspektiv på hur lokalt natur- och kulturarv kan räddas och brukas långsiktigt mellan och inom olika generationer. I ett antal workshops kring historiskt bildmaterial kommer äldre och yngre lära sig skapa kortfilmer tillsammans om sin närmiljös framtid.

Det fleråriga samverkansprojektet Hållbar hembygd via ökad MIK genomförs 2022–2024. Utifrån historiskt och samtida bildmaterial lanseras nya perspektiv på hur lokalt natur- och kulturarv kan räddas och brukas långsiktigt. Med utgångspunkt i workshopsmöten där två generationer tillsammans skapar kortfilmer om sin närmiljös framtid utarbetar projektet en pedagogisk modell som ökar deltagarnas samhällsengagemang och delaktighet i demokratiska processer. Förhoppningen är att förbättra deras förmåga att finna och kritiskt värdera bildinformation samt därefter använda denna i egna visionära filmproduktioner. Att på detta sätt lära genom att göra, ger unga och äldre en förbättrad medie- och informationskunnighet (MIK). Det ger en god grund för fortsatt visuell kommunikation och medborgardialog.

Givet dagens ålderssegregerade samhälle framstår frågor om samverkan mellan generationer som alltmer relevanta. Ur natur- och kulturarvsperspektiv föds frågor om hur olika generationer praktiskt och visionärt förhåller sig till vad att ”leva hållbart” betyder som minst lika viktiga. Genom att via visuella arkivkällor få inblickar i vad ”att leva hållbart” en gång betydde för närmiljön erbjuder Hållbar hembygd via ökad MIK viktiga ingångar och svar på detta slags frågor.

Förväntningen är projektet ökar deltagarnas förmåga att kritiskt förhålla sig till samt aktivt kommunicera vad de anser vara värt och nödvändigt att bevara. I sitt gemensamma arbete med lokala frågeställningar kring hållbarhet klargör deltagarna samtidigt sin egen potentiella roll och funktion samt hur de genom fotografi och film tillsammans med andra kan påverka historieskrivning och närmiljö. 

Projektet arbetar mycket nära Landskapsobservatorium Västra Götaland och bygger vidare på dess tidigare arbete inom Hembygden i landskapet, där äldre och unga fick möjlighet att tillsammans arbeta med framtida önskade tillstånd och funktioner hos det lokala landskapet. Tack vare Hållbar hembygd via ökad MIK kommer unga och äldre nu även få tillfälle att uttrycka sina visioner visuellt och audiovisuellt.

Hållbar hembygd via MIK möjliggörs tack vare samverkan mellan Mediapoolen Västra Götaland AB, Filmpedagogerna, Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen/Kulturutveckling, Göteborgs universitet, Visual Arena samt deltagare från en hembygdsförening och en mellanstadieklass. 

Exempel på workshops i Färgelanda och Björkö

Hur har vi genomfört workshoppen i Björkö och Färgelanda? I fyra dagar hade vi workshop med elever och hembygdsförening kring materialet och allt avrundades med en filmfestival!

Dag 1:
Workshop 1: Kulturarv: ur Hembygdsföreningens arkiv + Kameraövningar och Filmanalys

Dag 2:
Workshop 2: FN:s mål om hållbar utveckling (Agenda 2030) + Bildanalys och Digitala arkiv Workshop 3: Teknikgenomgång och planering av filmen

Dag 3 och Dag 4:
Workshop 4 och 5: Filma, redigera och se den färdiga filmen

Dag 5: Filmfestival!
Vi ser på alla filmerna och samtalar om projektet Hållbar hembygd. Bjud in föräldrar, vänner och grannar, lokala politiker och andra!

Syften

 • Att öka ungas och äldres delaktighet i närmiljöns hållbarhetsfrågor genom att ge dem möjlighet att tillsammans skapa filmer om dess natur- och kulturarv.
 • Att öka ungas och äldres möjligheter att träffas och ta del av varandras kunskaper och värdering av landskapet och dess historia.
 • Att öka ungas möjlighet att föra fram sin röst till förtroendevalda genom att använda ny teknik och nya metoder inom bild- och filmområdet.
 • Att tillgängliggöra kulturarvet genom att använda bildmaterial från lokala föreningsarkiv och nationella databaser för att beskriva och förstå landskapets och samhällets förändring.
 • Att med utgångspunkt från historiskt material beskriva framtida utmaningar som klargör huruvida dagens unga står inför samma utmaningar som de äldre gjorde när de var unga eller är det helt andra utmaningar nu.
 • Att påbörja en långsiktig diskussion kring hållbarhet för natur- och kulturarven med utgångspunkt i projektets workshopsarbete.
 • Att via gemensamma workshops stimulera till generationsöverskridande kritisk värdering och användning av historiska och samtida fotografier och filmer i nya visualiserade visioner om hembygdens hållbara natur- och kulturarv.
 • Att bidra till kritisk förståelse av medier och medieaktiviteter, vilket bland annat ökar deltagarnas förmåga att identifiera skillnader mellan information och desinformation.

Frågeställningar

 • Hur, för vem och varför kan historiska och samtida arkivbilder användas när äldre och yngre invånare gemensamt ska producera filmer och fotomontage om sin hembygds hållbara framtid?
 • Hur kan projektets samverkansprocesser samt arkiv- och mediearbete bidra till ökad MIK och ökad kunskap om hur hållbar utveckling kan adresseras och kommuniceras via film?
 • Hur kan projektets workshops användas som grund för en pedagogisk modell som är enkel att genomföra på andra orter och i andra länder?

Mål

År 1
Utveckla en pedagogisk modell för hur unga och gamla kan arbeta tillsammans i utformningen av framtidsvisioner för sin hembygd med hjälp av bild, film och annat arkivmaterial från förening eller annan arkivhållare.

År 2
Sprida och finjustera den pedagogiska modellen inom Västra Götaland och i andra delar av landet.

År 3
Sprida modellen till andra europeiska parter samt anpassa den till deras lokala förutsättningar samt att ytterligare förbättra den för tillämpning i Västra Götaland och andra delar av Sverige.