Bild
Grafisk bild med mönster och färger

AI & digitalisering

Digitaliseringen håller på att förändra hela vårt samhälle. Artificiell intelligens är nästa steg i denna transformation. Göteborgs universitet är i frontlinjen av denna utveckling.

SAID, samordningsgrupp för Artificiell Intelligens och Digitalisering, har som syfte att synliggöra och samordna forsknings- och utbildningsområden kopplade till AI och digitalisering. Gruppen består i nuläget av totalt elva personer från olika institutioner under ledning av rektorsråd för särskilda samverkansfrågor, Fredrika Lagergren Wahlin.

Aktuellt

Foto: Johan Wingborg

Gregor Noll aktuell med ny bok

Gregor Noll, professor i juridik, har kommit ut med boken ”AI, digitalisering och rätten”.  I den tar Gregor Noll upp olika aspekter av digitaliseringens konsekvenser för juridiken.

Samordningsgrupp för AI och digitalisering (SAID)

SAID ska synliggöra och samordna forsknings- och utbildningsområden kopplade till AI och digitalisering för utvecklingen av ett hållbart och inkluderande digitalt samhälle.

Den gemensamma plattformen SAID syftar också till att underlätta kommunikationen med företag, organisationer och offentlig verksamhet så att samverkan kring forskningsprojekt, kompetensutvecklingskurser och seminarier främjas.

Samordningsgruppens sammansättning ska återspegla bredden inom forskning och utbildning på GU och består i idag av en grupp på totalt tolv personer från olika institutioner och leds av Fredrika Lagergren, rektorsråd för särskilda samverkansfrågor.

Om artificiell intelligens

Forskningen inom AI är ett brett område bestående av flera fält: teknik, juridik, etik, filosofi och lingvistik, för att nämna några. 
En av de vanligaste beskrivningarna är följande: 

Artificial Intelligence: Ett system med datorer som är kapabla att härma mänskligt beteende och utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. 
Machine Learning: Ett delområde inom AI. System som blir bättre på en given uppgift när mängden erfarenhet och data ökar.
Deep Learning: är, i sin tur, ett delområde inom maskininlärning 
vilket gör beräkningen av neurala nätverk med flera lager möjlig.

Om digitalisering

Digitalisering är, i teknisk mening, en omvandling från analoga till digitala system. Men begreppet används också för digital transformation även utanför det rent tekniska: Samhällen, organisationer och branscher kan digitaliseras genom övergång till informationssamhället. Syftet kan vara att ersätta papper, att automatisera och rationalisera bort onödig administration, förenklad distribution och kommunikation samt att kunna erbjuda förbättrad informationsförsörjning och tillgänglighet oavsett tid och plats.

Fakta

Regeringen beslutade 2017 om en digitaliseringsstrategi med det övergripande målet att Sverige ska vara världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter. 2018 följdes detta av ett uppdrag att, genom samarbete mellan flera lärosäten, genomföra en kompetensutvecklingsinsats inom artificiell intelligens. Syftet är att skapa förutsättningar för en stärkt konkurrenskraft och utvecklad välfärd både inom näringsliv och offentlig sektor.

Navigate to video: En introduktion till artificiell intelligens
Video (3:54)
En introduktion till artificiell intelligens
Navigate to video: Gregor Noll, professor i internationell rätt
Video (1:09)
Gregor Noll, professor i internationell rätt
Navigate to video: En kort översikt av tre typer av maskininlärning
Video (4:16)
En kort översikt av tre typer av maskininlärning
Navigate to video: En kort genomgång av grunderna för artificiella neurala nätverk.
Video (6:42)
En kort genomgång av grunderna för artificiella neurala nätverk.
Navigate to video: Jonas Ivarsson, professor i informatik
Video (50:34)
Jonas Ivarsson, professor i informatik
Navigate to video: Elena Raviola, professor i design
Video (1:01)
Elena Raviola, professor i design