Göteborgs universitet
Länkstig

Utbildningens längd

Forskarutbildningen omfattar totalt 240 högskolepoäng för doktorsexamen, varav en mindre del utgörs av kurser och en större del av en vetenskaplig avhandling. 
För doktorander krävs godkänd disputation samt kurser om minst 60 högskolepoäng för doktorsexamen. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng, inklusive en licentiatuppsats och kurser om minst 30 hp.

Handledning

Enligt högskoleförordningen ska det utses minst två handledare för varje doktorand, varav en blir huvudhandledare. Utöver det kan en eller flera biträdande handledare utses. Minst en av handledarna ska vara docent eller motsvarande. Minst en av dina handledare ska ha genomgått universitetets utbildning i doktorandhandledning eller motsvarande utbildning vid ett annat lärosäte.

Avhandlingsarbete

Avhandlingsarbetet är en självständig forskningsuppgift som redovisas i form av en monografi eller en sammanläggningsavhandling. Detsamma gäller för licentiatuppsats. Vilken form som passar dig och ditt doktorandprojekt bäst kan du diskutera med handledare och examinator.

Under utbildningens gång presenterar du ditt avhandlingsarbete vid institutionens Högre seminarium vid minst tre tillfällen: ett introduktionsseminarium (efter cirka sex månader), ett mittseminarium, alternativt licentiatseminarium halvvägs till doktorsexamen, och ett slutseminarium (cirka sex månader före planerad disputation). Därutöver kan ytterligare seminarier tillkomma om du så önskar och om lediga seminarietider finns.

Kurser

Forskarutbildningens kursdel omfattar obligatoriska, rekommenderade och valbara kurser. Varje doktorand har en examinator som ansvarar för att granska och poängsätta de kurser som ingår i utbildningen. Sammansättningen av kurser anpassas individuellt så att det passar dina behov av breddning och fördjupning.

Examination för forskarutbildningen vid institutionen för kulturvård

Utbildning på forskarnivå kan leda till såväl licentiatexamen som doktorsexamen. Licentiatexamen kan antingen vara ett steg i utbildningen på forskarnivå till filosofie doktor, eller en slutexamen.

Doktorsexamen ska normalt omfatta exakt 240 hp. I undantagsfall, om det inte är möjligt att exkludera något moment i examen, kan examensenheten godta att medta maximalt 245 hp i examen.