Göteborgs universitet

Barnkirurgi

Välkommen till ämnesområdet Barnkirurgi. Vi bedriver forskning och utbildning om de tillstånd hos barn och ungdomar som kräver gastro-, urologisk, onkologisk, traumatologisk (inkl. brännskadevård) och lungkirurgisk utredning, vård och behandling. Medan tillstånd inom allmänkirurgi är mer vanliga, utgör den speciella barnkirurgin de ovanliga diagnosernas specialitet.

Kontaktuppgifter

Barnkirurgi

Postadress: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Rondvägen 10, 416 85 Göteborg
Besöksadress: Rondvägen 10, 416 85 Göteborg

Ämnesföreträdare inom barnkirurgi är Kate Abrahamsson

Den speciella barn- och ungdomskirurgin innebär framför allt utredning, vård och behandling av barn med medfödda missbildningar i lungor, diafragma, mag- och tarmkanal, bukvägg eller urinvägsorgan. Missbildningskirurgin är exempel på högspecialiserad kirurgi. Därtill inrymmer den speciella barn- och ungdomskirurgin även avancerad tumörkirurgi. Många av dessa tillstånd behandlas inte inom någon annan kirurgisk specialitet, och operationen som oftast är rekonstruktiv, skall fungera hela patientens fortsatta livslängd.

Forskning och utbildning

Forskning

Forskning inom barnkirurgin bedrivs framförallt inom den speciella barnkirurgin. Forskningen syftar övergripande till att utveckla nya vård- och behandlingsmetoder för patientgrupper i behov av avancerad barn- och ungdomskirurgi, i de fall där behandlingsresultaten idag inte är optimala eller där evidens är bristfällig. För att nå detta mål behövs kartläggning av det barn- och ungdomskirurgiska resultatet på både kort och lång sikt; utifrån undersökningsresultat, patient/föräldraperspektiv samt i jämförelse av funktion och livskvalitet med friska barn och ungdomar. I vissa fall är även uppföljning av patienternas funktion och livskvalitet in i vuxenlivet nödvändig. Därutöver behövs och bedrivs djurexperimentell forskning och genetiska studier.

 

Utbildning

Våra utbildningar riktar sig till de som är nyfikna på och vill förkovra sig inom det barn- och ungdomskirurgiska fältet. Framförallt bedrivs utbildning som en del inom läkarprogrammet och till specialisttjänstgörande läkare i barnkirurgi.

Barnurologer utbildar även legitimerad vårdpersonal (till exempel sjuksköterskor, fysioterapeut, läkare) som vill fördjupa sina kunskaper inom uroterapi. Uroterapi står för både blås- och tarmdysfunktion, men inkluderar även sexuell dysfunktion i detta sammanhang. Det uroterapeutiska fältet bygger på en beteendeterapeutisk grund och är ett komplement till många olika vårdområden, såsom gynekologi, urologi, barnsjukvård, primärvård, geriatrisk vård och rehabilitering.