Göteborgs universitet
Länkstig

Så här styrs IT-fakulteten

De här organen är styrande för fakultetens arbete, antingen i beslutande eller beredande form.

Styrelsen är fakultetens högsta beslutande organ och ansvarar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning och forskning. Fakultetens styrelse är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig kompetens. Den är också ett forum för diskussion och samordning av fakultetens verksamhet.

Dekanen är ordförande i fakultetsstyrelsen och har det övergripande ansvaret för fakultetens verksamhet. Vid dekanens frånvaro träder prodekan in. Prodekanen är vice ordförande i fakultetsstyrelsen.

Fakultetsstyrelsen

Prefektrådet är huvudsakligen ett rådgivande organ till fakultetsstyrelsen. Prefektrådet behandlar också dekanens förslag till anslagsfördelning till institutionerna. Dekanen är ordförande i prefektrådet.

Prefektrådet

Lärarförslagsnämnden har en strategiskt mycket viktig funktion för den verksamhet inom forskning och utbildning som ska bedrivas framgent vid fakultetens institutioner.

Lärarförslagsnämndens uppgift är att bereda ärenden, föra diskussioner och lämna förslag vid nyanställning av professorer, universitetslektorer och biträdande universitetslektorer och även att bereda ansökningar för att antas som oavlönad docent. En majoritet av ledamöterna i Lärarförslagsnämnden är vetenskapligt kompetenta lärare.

Lärarförslagsnämnden

Dick Stenmark, dekan

Miroslaw Staron, prodekan

Jan Ljungberg, vicedekan för forskning och forskarutbildning

Helena Lindholm, prefekt, Inst. för tillämpad informationsteknologi

Richard Torkar, prefekt, Inst. för data- och informationsteknik

Cecilia Ihse, kanslichef, IT-fakultetens kansli

Utbildningsberedningen för grund- och avancerad nivå vid IT-fakulteten

UGAIT bereder ärenden med relevans för fakultetens utbildningar på grund- och avancerad nivå. En stor del av arbetet sker på strategisk nivå. Beredningens ledamöter består av viceprefekter för grund- och avancerad nivå, lärarrepresentanter, utbildningshandläggare samt studentrepresentanter, och leds av fakultetens prodekan med stöd av fakultetens utbildningsledare.

UGAIT

Forskarutbildningsberedningen vid IT-fakulteten

ITFUB bereder ärenden med relevans för fakultetens forskarutbildning. Beredningens ledamöter består av viceprefekter för utbildning på forskarnivå, studierektorer/motsvarande samt doktorandrepresentant, och leds av fakultetens prodekan med stöd av fakultetens utbildningsledare.

ITFUB

Lokala arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén har till uppgift att se till att arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan med fakultetens personal, studenter och deras organisationer. Till kommitténs uppgifter hör bland annat att delta i planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet och följa utvecklingen i frågor som rör skydd mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

Lokala arbetsmiljökommittén

 

MBL

MBL-förhandling
Medbestämmandelagen, förkortad MBL, reglerar den kollektiva arbetsrätten i Svergie och syftar till att främja arbetstagarnas rätt att påverka arbetsvillkor och hur organisationen leds. Lagen säger bland annat att arbetsgivaren ska informera och förhandla med personalorganisationerna inför beslut i frågor som innebär en viktigare förändring i verksamheten eller för någon enskild arbetstagare.

MBL

Kuggen i vinterljus
Kuggen i vinterljus, Lindholmen.
Foto: Jan-Olof Yxell