Göteborgs universitet
Länkstig

Sök till senare del av program

Har du påbörjat en utbildning på annat lärosäte och önska flytta över till HDK-Valand? Så här gör du för att ansöka om att bli antagen till senare del av programmet.

Om du har påbörjat en utbildning med liknande inriktning som något av våra utbildningsprogram och vill byta program eller studieort kan du ansöka om antagning till senare del av program. Vi gör då en bedömning av din nuvarande utbildning och i vilken utsträckning dina godkända studier motsvarar innehållet i den sökta utbildningen. Du kan tidigast antas till termin 2 inom sökt program.

Urval och antagning

Ansökningar till senare del av program rangordnas efter bedömning av personligt brev och inskickade arbetsprover (portfolio). Information om vilka handlingar som ska skickas med i ansökan hittar du i ansökningsblanketten.
För vissa program kan den sökande komma att kallas till intervju som en del av urvalet.

Antagning till senare del av program kan bara beviljas om:

  1. det finns en ledig studieplats i det program du vill läsa, och
  2. du uppfyller samtliga behörighetskrav inom programmet.

Använd ansökningsblanketten på denna sida. Ytterligare information finns i blanketten.

Ansökningsdatum

Sista datum att ansöka inför höstterminen: 1 april
Sista datum att ansökan inför vårterminen: 15 oktober

Möjlighet att överklaga

Beslut om avslag på grund av platsbrist kan inte överklagas.

Beslut om avslag på grund av att den sökande inte uppfyller kraven på behörighet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagan ska vara skriftlig. Skriv vilket beslut du vill överklaga, den ändring i beslutet du begär samt varför ändringen begärs. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet.

Överklagandenämnden för högskolan
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborgs universitet

Överklagan kan också skickas med e-post: registrator@gu.se